พฤษภาคม 14, 2021, 06:27:24 pm *
ยินดีต้อนรับคุณ, บุคคลทั่วไป กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน

เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน และระยะเวลาในเซสชั่น
ข่าว: ขออนุญาต ลบโฆษณาขายหนังสือแนวข้อสอบนะคะ หากท่านที่ต้องการลงโฆษณาขายหนังสือ ขอให้ลงให้ห้องที่จัดเตรียมไว้ให้เลยค่ะ เพื่อไม่ปะปนกับ กระทู้ข้อสอบ  ขอขอบพระคุณอย่างสูงค่ะ
หน้า: [1]
  พิมพ์  
ผู้เขียน หัวข้อ: เผยแพร่งานสังคม ม.1  (อ่าน 945 ครั้ง)
kruya9909
Newbie
*
กระทู้: 6


ดูรายละเอียด อีเมล์
« เมื่อ: กุมภาพันธ์ 12, 2017, 03:42:09 pm »


ชื่อเรื่อง         รายงานผลการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน ชุด  ทวีปเอเชีย 
         กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
หน่วยงาน      โรงเรียนบ้านเหล่าหลวง   ตำบลวังทอง   อำเภอบ้านดุง
         สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3
ผู้ศึกษา         นายวิชิต   สำราญ   
ปีการศึกษา      2558

บทคัดย่อ

   การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์  1) เพื่อพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน ชุด  ทวีปเอเชีย   
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ให้ได้ประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ์  80/80   2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ปีการศึกษา 2558  โรงเรียนบ้านเหล่าหลวง  ตำบลวังทอง  อำเภอบ้านดุง  สำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3  ที่เรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียน ชุด ทวีปเอเชีย 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  และ 3)  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนบ้านเหล่าหลวง  ตำบลวังทอง อำเภอบ้านดุง  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3  ที่มีต่อการเรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียน ชุด ทวีปเอเชีย   กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านเหล่าหลวง  ตำบลวังทอง  อำเภอบ้านดุง   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3  ปีการศึกษา 2558  จำนวน 12 คน   
   เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ เอกสารประกอบการเรียน ชุด  ทวีปเอเชีย   กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จำนวน 10 เล่ม  แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วย ทวีปเอเชีย     กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   จำนวน 10  แผน  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชุด  ทวีปเอเชีย   กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   จำนวน 40  ข้อ   
มีค่าความยากง่ายอยู่ระหว่าง 0.55  ถึง 0.77  ค่าอำนาจจำแนกเป็นรายข้ออยู่ระหว่าง 0.36  ถึง 0.73  และค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับเท่ากับ  0.85  และแบบสอบถามวัดความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  จำนวน 12  ข้อ   มีค่าอำนาจจำแนกเป็นรายข้ออยู่ระหว่าง  0.36  ถึง  0.77  และ
ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามวัดความพึงพอใจ  เท่ากับ  0.83 
   สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  คือ  ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน   ผลการศึกษาพบว่า
      1.  เอกสารประกอบการเรียน ชุด ทวีปเอเชีย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ 85.83/86.04   ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้  คือ 80/80
      2.  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนบ้านเหล่าหลวง  ตำบลวังทอง  อำเภอบ้านดุง  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3   ที่เรียนด้วยเอกสารประกอบ
การเรียน ชุด  ทวีปเอเชีย   กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม พบว่า  นักเรียน
ทำคะแนนทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) ได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 20.50  คะแนน  จากคะแนนเต็ม 40  คะแนน  คิดเป็นร้อยละ 51.25  และทำคะแนนทดสอบหลังเรียน (Post-test) ได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 34.42  คะแนน   จากคะแนนเต็ม  40  คะแนน  คิดเป็นร้อยละ 86.04  แสดงว่า  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05   เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้
      3.  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ปีการศึกษา 2558  โรงเรียนบ้านเหล่าหลวง  ตำบลวังทอง  อำเภอบ้านดุง  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3  มีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียน ชุด  ทวีปเอเชีย   กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
อยู่ในระดับมากที่สุด   

บันทึกการเข้า
หน้า: [1]
  พิมพ์  
 
กระโดดไป:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.19 | SMF © 2011, Simple Machines Valid XHTML 1.0! Valid CSS!
Blue Theme by Nevikup