ธันวาคม 06, 2021, 03:05:14 am *
ยินดีต้อนรับคุณ, บุคคลทั่วไป กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน

เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน และระยะเวลาในเซสชั่น
ข่าว: ขออนุญาต ลบโฆษณาขายหนังสือแนวข้อสอบนะคะ หากท่านที่ต้องการลงโฆษณาขายหนังสือ ขอให้ลงให้ห้องที่จัดเตรียมไว้ให้เลยค่ะ เพื่อไม่ปะปนกับ กระทู้ข้อสอบ  ขอขอบพระคุณอย่างสูงค่ะ
หน้า: [1]
  พิมพ์  
ผู้เขียน หัวข้อ: เผยแพร่ผลงาน รายวิชาหน้าที่พลเมืองป.3  (อ่าน 1295 ครั้ง)
kruya9909
Newbie
*
กระทู้: 6


ดูรายละเอียด อีเมล์
« เมื่อ: กันยายน 05, 2016, 05:33:25 am »


ชื่อเรื่อง         รายงานผลการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน ชุด การดำเนินชีวิตในสังคม 
         วิชาหน้าที่พลเมือง    กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   
                          ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
หน่วยงาน      โรงเรียนบ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปถัมภ์   ตำบลหนองกุงแก้ว   อำเภอศรีบุญเรือง
         สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
ผู้ศึกษา         นางสาวนริศรา  ประดับศรี   
ปีการศึกษา      2558

บทคัดย่อ

   การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์  1) เพื่อพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน ชุด การดำเนินชีวิต
ในสังคม  วิชาหน้าที่พลเมือง  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 3  ให้ได้ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80   2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2558  โรงเรียนบ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปถัมภ์   ตำบลหนองกุงแก้ว  อำเภอศรีบุญเรือง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 
ที่เรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียน ชุด การดำเนินชีวิตในสังคม  วิชาหน้าที่พลเมือง  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  และ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนบ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปถัมภ์ ตำบลหนองกุงแก้ว อำเภอศรีบุญเรือง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1  ที่มีต่อการเรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียน
ชุด การดำเนินชีวิตในสังคม  วิชาหน้าที่พลเมือง  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม    โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้  คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านโนนสะอาด-ราษฎร์อุปถัมภ์  ตำบลหนองกุงแก้ว  อำเภอศรีบุญเรือง  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1  ปีการศึกษา 2558  จำนวน 17 คน   
   เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ เอกสารประกอบการเรียน ชุด การดำเนินชีวิตในสังคม    วิชาหน้าที่พลเมือง   กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  จำนวน 10  เล่ม  แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วย การดำเนินชีวิตในสังคม วิชาหน้าที่พลเมือง  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   จำนวน 10  แผน  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชุด การดำเนินชีวิตในสังคม  วิชาหน้าที่พลเมือง  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  จำนวน 30  ข้อ   มีค่าความยากง่ายอยู่ระหว่าง 0.55  ถึง 0.77  ค่าอำนาจจำแนกเป็นรายข้ออยู่ระหว่าง 0.27  ถึง 0.64  และค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับเท่ากับ  0.86  และแบบสอบถามวัดความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  จำนวน 12  ข้อ  มีค่าอำนาจจำแนกเป็นรายข้ออยู่ระหว่าง  0.36  ถึง  0.77  และค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามวัดความพึงพอใจ  เท่ากับ  0.85 
   สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  คือ  ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
   ผลการศึกษาพบว่า
      1.  เอกสารประกอบการเรียน ชุด การดำเนินชีวิตในสังคม  วิชาหน้าที่พลเมือง  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3   ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ 85.88/84.31  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้  คือ 80/80
      2.  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนบ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปถัมภ์  ตำบลหนองกุงแก้ว  อำเภอศรีบุญเรือง  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
ที่เรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียน ชุด การดำเนินชีวิตในสังคม วิชาหน้าที่พลเมือง  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ พบว่า นักเรียนทำคะแนนทดสอบ
ก่อนเรียน (Pre-test)  ได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ  16.00  คะแนน   จากคะแนนเต็ม  30  คะแนน  คิดเป็น
ร้อยละ 53.33  และทำคะแนนทดสอบหลังเรียน (Post-test)  ได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ  25.29  คะแนน   จากคะแนนเต็ม  30  คะแนน  คิดเป็นร้อยละ 84.31  แสดงว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ   0.05   เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
      3.  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558  โรงเรียนบ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปถัมภ์ 
ตำบลหนองกุงแก้ว  อำเภอศรีบุญเรือง  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 
มีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียน ชุด การดำเนินชีวิตในสังคม วิชาหน้าที่พลเมือง     กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  อยู่ในระดับมากที่สุด

บันทึกการเข้า
หน้า: [1]
  พิมพ์  
 
กระโดดไป:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.19 | SMF © 2011, Simple Machines Valid XHTML 1.0! Valid CSS!
Blue Theme by Nevikup