มิถุนายน 15, 2024, 02:48:31 am *
ยินดีต้อนรับคุณ, บุคคลทั่วไป กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน

เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน และระยะเวลาในเซสชั่น
ข่าว: ขออนุญาต ลบโฆษณาขายหนังสือแนวข้อสอบนะคะ หากท่านที่ต้องการลงโฆษณาขายหนังสือ ขอให้ลงให้ห้องที่จัดเตรียมไว้ให้เลยค่ะ เพื่อไม่ปะปนกับ กระทู้ข้อสอบ  ขอขอบพระคุณอย่างสูงค่ะ
  แสดงกระทู้
หน้า: [1] 2 3 ... 147
1  ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ / ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ โฆษณาหนังสือแนวข้อสอบ / ใครเคยจะไปสอบกรมกิจการเด็กและเยาวชน เชิญในกระทู้ เมื่อ: กรกฎาคม 14, 2022, 08:36:46 pm
คำแนะนำในการสอบกรมกิจการเด็กและเยาวชน
การสอบเข้ากรมกิจการเด็กและเยาวชน กรณีสอบเป็นพนักงานราชการทั่วไป  ไม่ต้องผ่านภาค ก. ของ ก.พ. 
ในการสอบเป็นพนักงานราชการ วิชาที่ใช้สอบจะมีวิชาความสามารถทั่วไป  วิชาเฉพาะตำแหน่ง และสอบสัมภาณ์
นอกจากนี้ควรมีความรู้เกี่ยวกับหน่วยงานด้วย  เช่น ประวัติ วิสัยทัศน์  ค่านิยม ผู้บริหาร  โดยการหาข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต ในการสัมภาษณ์ควรทำใจให้สบาย ตอบคำถามแบบธรรมขาติ เป็นตัวของตัวเอง 
โดยส่วนใหญ่กรรมการจะถามคำถามต่อไปนี้ คือ
1. ให้แนะนำตัวเอง   
2.เหตุผลในการตัดสินใจเข้ารับราชการ   
3. เล่าถึงประสบการณ์ในการ

ดาวน์โหลดหนังสือเตรียมสอบกรมกิจการเด็กและเยาวชน ที่นี่

การสอบสัมภาษณ์เป็นการสอบด้วยการสนทนาหรือพูดคุยกัน ดังนั้นผู้เข้าสอบควรจะทบทวนเตรียมความรู้หรือข้อมูลในส่วนที่เป็นวิชาการหรือเนื้อหาต่าง ๆ       
ที่ได้เตรียมไว้แล้วในการเตรียมตัวเข้าสอบข้อเขียน  ซึ่งอาจจะใช้เวลาครั้งละ 10 –30 นาที   แล้วแต่กรณี หรืออาจกล่าวอีกนัยหนึ่งว่า
การเตรียมตัวเข้ารับการสอบสัมภาษณ์จำเป็นต้องทบทวนความรู้ และข้อมูลบางประการมิใช่เข้าสอบโดยมิได้ทบทวนความรู้หรือข้อมูลอะไรเลย 
การเตรียมตัวสอบ

วิชาที่ใช้สอบกรมกิจการเด็กและเยาวชน   มีดังนี้คือ
1. ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง  (อัตนัย) ( 100  คะแนน )
2. ความเหมาะสมกับตำแหน่ง   โดยการสัมภาษณ์   ( 100  คะแนน )  เป็นการประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว
ประวัติการศึกษา  ประวัติการทำงาน ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จรรยาบรรณ คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกอย่างอื่นของผู้เข้ารับการคัดเลือก
ทั้งนี้ผู้ที่จะผ่านการคัดเลือกจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการสอบแต่ละภาคไม่น้อยกว่าร้อยละ  60 
ส่วนในกรณีตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ จะดำเนินการคัดเลือกโดยวิธีสอบสัมภาษณ์  (คะแนนเต็ม  100  คะแนน) เพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งจากประวัติส่วนตัว
ประวัติการศึกษา  ประวัติการทำงาน ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จรรยาบรรณ คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกอย่างอื่นของผู้เข้ารับการคัดเลือก และทดสอบความรู้ทางด้านพยาบาลศาสตร์โดยการปฏิบัติในสถานการณ์ต่างๆเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาคัดเลือก 
โดยผู้ที่ผ่านการคักเลือกจะต้องมีคะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ  60

ดาวน์โหลดหนังสือเตรียมสอบกรมกิจการเด็กและเยาวชน ที่นี่

รายละเอียดวิชาที่สอบ
1 ความรู้เกี่ยวกับ- กรมกิจการเด็กและเยาวชน
2 แนวข้อสอบกรมกิจการเด็กและเยาวชน
3 ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์
4 แนวข้อสอบความสามารถด้านคอมพิวเตอร์
5 แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน

ตำแหน่งที่สอบ
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
นักจัดการงานทั่วไป
นักจิตวิทยา
นักพัฒนาสังคม

หน้าที่ของกรมกิจการเด็กและเยาวชน
1) พัฒนานโยบายและมาตรการด้านเด็กและเยาวชนในเชิงรุก
2) ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาเสริมสร้างทักษะชีวิตเด็กและเยาวชนที่จำเป็นในการดำรงชีวิตตามช่วงวัย
3) พัฒนาและเชื่อมโยงระบบคุ้มครองเด็กและเยาวชนให้ครอบคลุมทั่วประเทศ
4) พัฒนาระบบสวัสดิการเด็กและเยาวชนที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย
5) การบูรณาการภาคีเครือข่ายเพื่อแก้ไขปัญหาเชิงประเด็น (Agenda Base)
6) พัฒนาบุคลากร และระบบบริหารองค์กรให้มีสมรรถนะสูง

แหล่งข้อมูลจาก https://www.sheetjula.com/
สั่งซื้อหนังสือสอบราชการที่ https://www.rtamd.co.th/


>รวบรวมจากผู้สอบติดอันดับต้นๆ เจาะข้อสอบเข้างานราชการ <<
>> (Book) สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน <<2  ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ / ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ โฆษณาหนังสือแนวข้อสอบ / ใครเคยจะไปสอบกรมการศาสนา เชิญในกระทู้ เมื่อ: กรกฎาคม 14, 2022, 08:32:34 pm
คำแนะนำในการสอบกรมการศาสนา
กรมการศาสนา( Department of Religious Affairs) เป็นส่วนราชการระดับกรม สังกัดกระทรวงวัฒนธรรม มีหน้าที่การดำเนินงานของรัฐด้านศาสนา โดยการทำนุบำรุงส่งเสริมและให้ความอุปถัมภ์คุ้มครองกิจการศาสนาพุทธและศาสนาอื่นๆ ที่ทางราชการรับรอง (ศาสนาคริสต์ ศาสนาอิสลาม ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู และศาสนาซิกข์) ตลอดจนส่งเสริมพัฒนาความรู้คู่คุณธรรม ส่งเสริมความเข้าใจอันดี และสร้างความสมานฉันท์ระหว่างศาสนิกชนของทุกศาสนา รวมทั้งดำเนินการเพื่อให้คนไทยนำหลักธรรมของศาสนามาใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้เป็นคนดีมีคุณธรรม

ดาวน์โหลดหนังสือเตรียมสอบกรมการศาสนา ที่นี่

ในการสอบเข้ากรมการศาสนา
การสอบบรรจุเข้ารับราชการผู้เข้าสอบจะต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของสำนักงาน ก.พ. ก่อน แต่ถ้าสอบเป็นพนักงานราชการไม่ต้องใช้ใบสอบผ่านภาค ก ของ ก.พ. การสอบเข้ากรมการปกครอง จะมีการประเมินสมรรถนะอยู่ 2 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 โดยการสอบข้อเขียน ครั้งที่ 2 โดยการสัมภาษณ์ และจะต้องผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 โดยวิธีการสอบข้อเขียนก่อนและเมื่อผ่านการประเมินสรรถนะครั้งที่ 1 แล้ว จึงจะมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 โดยวิธีสอบสัมภาษณ์ ทั้งนี้จะต้องได้คะแนนสอบข้อเขียนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60


การเตรียมตัวสอบ
ในส่วนการสอบวิชาเฉพาะตำแหน่ง ควรอ่านให้มากๆ ศึกษาทำความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาตำแหน่งให้ดี ข้อสอบจะเป็นระเบียบข้อกฏหมาย วิชากฎหมายก็อ่านฉบับเต็ม ท่องให้ได้ทุกมาตราอย่าไปอ่านเเต่ช้อย มันไม่ตรงนัก ฝึกลองวิเคราะห์ข้อสอบ หาปากกาเน้นข้อความมาขีดเพื่อจำง่าย แล้วสรุป หรือท่องให้ได้ ฝึกทำข้อสอบเก่า โดยเฉพาะในเรื่องที่เป็นจุดบกพร่องของเราทำซ้ำๆจนเข้าใจ

ควรอ่านเนื้อหาที่จะออกสอบในประกาศ และดูเวลาว่าเหลือเวลากี่วันที่จะต้องสอบ และนำเนื้อหาการสอบมาทำความเข้าใจว่าแต่ละเรื่องเกี่ยวข้องกับอะไรบ้าง ค้นหาเนื้อหาแต่ละเนื้อหารวบรวมทุกสิ่งอย่างที่คิดว่าเกี่ยวข้องและจำเป็น แล้วแยกใส่ในแฟ้มงานเป็นหมวดๆ เมื่อได้เนื้อหาครบหมดแล้ววิเคราะห์ว่าแต่ละเนื้อหาใช้เวลาในการอ่านเท่าไหร่ แล้วนำผลรวมออกมาเทียบกับเวลาที่เรามีในการเตรียมตัวสอบ จากนั้นนำเวลามาถัวเฉลี่ย ให้ความหนักเบากับวิชาที่จะสอบ ว่าวิชาไหนเรื่องไหนใช้เวลาเท่าไหร่ แล้วจัดทำตารางการอ่านหนังสือเป็นช่วงเวลาอาจจะแบ่งเป็นต่อสัปดาห์ หรือ 2 สัปดาห์ แล้วนำมาแปะไว้ที่ไหนก็ได้ที่เราสังเกตเห็นได้ชัด ในการอ่านแต่ละวิชาควรอ่านอย่างน้อย 2 รอบ รอบแรกเป็นการอ่านรวมๆ เพื่อหาว่าจุดไหนสำคัญบ้างให้นำปากกาเน้นคำ Mark ไว้ รอบที่สอง จดบันทึกสิ่งที่เรา Mark ไว้ สรุปเป็นภาษาของเราเองเพื่อเอาไว้อ่านก่อนสอบ 1 วัน และก่อนนอนนั่งสมาธิอย่างน้อย 5 นาที สวดมนต์ด้วยก็ยิ่งดี

ดาวน์โหลดหนังสือเตรียมสอบกรมการศาสนา ที่นี่

นอกจากนี้ควรศึกษาเส้นทางการสอบ ห้องสอบให้ดี พอถึงสนามสอบให้ตรวจดูห้องสอบหรือนั่งหน้าห้องสอบรอเลยก็ได้ เพื่อป้องกันความกังวลใจ หรือเรื่องรบกวนใจ เมื่อใกล้จะสอบควรงดการพูดจาเรื่อยเปื่อย คุยสนุกเรื่องอื่น กับเพื่อนที่ร่วมสอบ หรือใครก็ตามอย่างน้อย 1 ชั่วโมง เพื่อป้องกันสมองไปจำอย่างอื่น ให้คิดแต่เรื่องสอบอย่างเดียว

นอกจากนี้ควรหาความรู้เกี่ยวกับหน่วยงานด้วย เช่น ประวัติ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม ผู้บริหาร หน้าที่ความรับผิดชอบ โดยการหาข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต และความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเมือง เศรษฐกิจ สังคม
นอกจากวิชาการที่ต้องใช้ตามวุฒิที่จะรับแล้ว ยังต้องทำการบ้านด้วยว่าหน่วยงานนั้นมีการแบ่งองค์กรยังไง ผู้บริหารเป็นใครในแต่ละระดับ แต่ละส่วนขององค์กรทำงานอะไร มีหน้าที่อะไร ตำแหน่งที่เราจะบรรจุมีหน้าที่อะไร ไปที่หน่วยงานนั้น ถ้ามีห้องสมุดหรือเอกสารเผยแพร่ควรไปอ่านให้หมด ปัจจุบันมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานหรือตำแหน่งที่จะทำหรือไม่ อย่างไร

ส่วนในการสอบสัมภาษณ์เป็นการสอบด้วยการสนทนาหรือพูดคุยกัน
ดังนั้นผู้เข้าสอบควรจะทบทวนเตรียมความรู้หรือข้อมูลในส่วนที่เป็นวิชาการหรือเนื้อหาต่าง ๆ ที่ได้เตรียมไว้แล้วในการเตรียมตัวเข้าสอบข้อเขียน ซึ่งอาจจะใช้เวลาครั้งละ 10 – 30 นาที แล้วแต่กรณี หรืออาจกล่าวอีกนัยหนึ่งว่า การเตรียมตัวเข้ารับการสอบสัมภาษณ์จำเป็นต้องทบทวนความรู้ และข้อมูลบางประการมิใช่เข้าสอบโดยมิได้ทบทวนความรู้หรือข้อมูลอะไรเลย การสัมภาษณ์เป็นการพูดคุยกัน ไม่ต้องเครียด ต้องแสดงความจริงใจ อย่าเสแสร้ง กรรมการจะดูกริยา ลักษณะการพูดจาเป็นว่าเป็นอย่างไรบ้าง เนียมไม่เนียม สำคัญจุดแรกที่กรรมการจะพิจารณาคือการแต่งกายของผู้เข้าสัมภาษณ์ ดูดี สะอาด ผมรัดผูกให้สวยงาม แต่งหน้าแต่พองาม พูดให้เป็นธรรมชาติที่สุด อย่าพาใครไปเป็นเพื่อน

ดาวน์โหลดหนังสือเตรียมสอบกรมการศาสนา ที่นี่

ในการสัมภาษณ์ควรทำใจให้สบาย ตอบคำถามแบบธรรมขาติ เป็นตัวของตัวเอง โดยส่วนใหญ่กรรมการจะถามคำถามต่อไปนี้ คือ
1. ให้แนะนำตัวเอง
2.เหตุผลในการตัดสินใจเข้ารับราชการ
3. เล่าถึงประสบการณ์ในการทำงาน

วิชาที่ใช้สอบเป็นพนักงานราชการ มีดังนี้คือ
การประเมินครั้งที่ 1 โดยวิธีสอบข้อเขียน (100 คะแนน)
- ความรู้เกี่ยวกับกรมการศาสนา
- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเมือง เศรษฐกิจและสังคม
- ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ
การประเมินครั้งที่ 2 โดยการสอบสัมภาษณ์ (100 คะแนน)
พิจารณาจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทํางาน ประสบการณ์ที่เหมาะสมกับตำแหน่ง การมีมนุษย์สัมพันธ์ ความสามารถในการปรับตัวเข้ากับผู้อื่น ท่วงที วาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ

วิชาที่ใช้สอบเป็นข้าราชการ มีดังนี้คือ
1. ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ( 200 คะแนน )
ทดสอบความรู้ความสามารถโดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัยที่เกี่ยวกับลักษณะงานที่ปฏิบัติงานในด้านต่างๆตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งในสายงาน รวมถึงความรู้ทางวิชาการที่ใช้ในการปฏิบัติงานในแต่ละด้านที่สมัคร ตลอดจนความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง นโยบายรัฐบาล นโยบายของกระทรวงวัฒนธรรม นโยบายกรมการศาสนาและเหตุการณ์ปัจจุบันต่างๆ

2. การสอบสัมภาษณ์ ( 100 คะแนน )
เป็นการทดสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตําแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้งโดยวิธีการสัมภาษณ์หรือวิธีอื่นเพื่อประเมินความเหมาะสมกับตําแหน่งจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทํางานประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติการปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน สังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ บุคลิกภาพและพฤติกรรมของผู้สอบแข่งขันเพื่อให้ได้บุคคลที่มีคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และอื่นๆ ที่จําเป็นสําหรับตําแหน่ง
ทั้งนี้ กําหนดให้ผู้สมัครสอบ ต้องสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตําแหน่งก่อนผ่านก่อน โดยมีคะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 จึงจะมีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง


แหล่งข้อมูลจาก https://www.sheetjula.com/
สั่งซื้อหนังสือสอบราชการที่ https://www.rtamd.co.th/


>รวบรวมจากผู้สอบติดอันดับต้นๆ เจาะข้อสอบเข้างานราชการ <<
>> (Book) สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน <<3  ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ / ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ โฆษณาหนังสือแนวข้อสอบ / เคยทำข้อสอบกรมการแพทย์ไม่ยากถ้ารู้แนวข้อสอบ เมื่อ: กรกฎาคม 14, 2022, 08:24:31 pm
รวมตัวอย่างคำถามการสอบสัมภาษณ์ของราชการกรมการแพทย์
• ถามจบปีไหน มาทำงานกทม ได้ไหม
• สอบขึ้นบัญชี ที่ไหนไว้บ้าง
• ถามเรื่องSWOT
• แผนชาติควรเพิ่มเติมอะไรอีกไหม
• ไทยแลนด์ 4.0 คืออะไร อธิบายให้ฟังหน่อย
• ลักษณะของแผนที่ดีเป็นยังไง
• คุณคิดว่าคุณเหมาะสมกับนักวิเคราะห์ไหม
• กลยุทธ์ นโยบาย ไทยแลนด์ 4.0 แผนชาติ แผนชีวิต
• แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 12 ไทยแลนด์ 4.0 เอาให้เข้าใจ แล้วตอบที่เราเข้าใจ
• ถ้ามีความเห็นไม่ตรงกับเพื่อนร่วมงานจะทำไง
• เอางานปัจจุบัน มาปรับใช้ยังไง
• ถามข้อดี ข้อเสียของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
• ถามอีกว่าทำงานกับแพทย์เวลาประชุมใช้ศัพท์เฉพาะทางถ้าไม่รู้ศัพท์ จะทำยังไง
• แผน12 กับกรมการแพทย์เกี่ยวกันยังไง
• ไม่รู้ศัพท์ทางแพทย์จะทำงานได้เหรอ.
• ให้วิเคราะห์ข้อดี ข้อเสียของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
• ไปอยู่ปัตตานีได้ไหม แม่ฮ่องสอนได้ไหม
• ทำยังไงให้คนมีความสุข
• ถ้ารับผิดชอบโครงการที่เกี่ยวกับทำให้คนมีความสุข จะทำเรื่องอะไร
• ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ตนเองทำงาน พัฒนาอย่างไร
• ทำไมถึงอยากเป็นข้าราชการ
• วุฒิการศึกษาที่ได้กับงานที่ทำมาประยุกต์ใช้กับตำแหน่งนี้อย่างไร
• วิเคราะห์องค์กรที่เราเคยทำงานมาก่อน
• ตำแหน่งนี้มีหน้าที่อะไร
• ให้วิเคราะห์นโยบายของกรมการแพทย์ค่ะ
• จะมาทำงานกรมการแพทย์รู้ไหมอธิบดีกรมชื่ออะไร
• กรมการแพทย์เป็นหน่วยงานบริการ หรือ วิชาการค่ะ
• ทำไมถึงอยากเป็นข้าราชการ เพราะใครๆ เค้าก็บอกว่าข้าราชการทำงานเช้าชามเย็นชาม
• ให้ทำงานที่ไม่เคยทำจะทำไง
• ถามว่าราชการทหารไม่ดีหรือ ทำไมไม่สอบเลื่อนขั้นของทหาร
• งานที่ทำอยู่ กับ งานวิเคราะห์นโยบาย เหมือนกันไหม สามารถเอามาปรับใช้ด้วยกันได้ไหม
• แผน 20 ปี กับแผนของกรมการแพทย์ เหมือนหรือแตกต่างกันยังไง
วันที่ 20 เม.ย. 2560
• การติดตามงานกรณีงานไม่ก้าวหน้า
• ทำไมถึงอยากเป็นนักวิเคราะห์
• ยุทธศาสตร์ชาติ20ปีมีอะไรบ้าง
• มีความรู้เรื่องการวิเคราะห์นโยบายและแผนไหม
• ถ้าให้คุณสร้างกลยุทธ์ จะทำอย่างไร (ตอบ ก่อนทำในเบื้องต้นคือศึกษารวบรวมปัญหา สร้างองค์ความรู้  ระหว่างทางคือ ผลสัมฤทธิ์ เชิงคุณภาพ ปริมาณ เบื้องปลายคือเป้าหมาย)
• ถามได้อะไรจากการทำงาน  ได้อะไรจากการดำเนินชีวิตที่ผ่านม
• การวางแผนอนาคต 5 ปีข้างหน้า

ดาวน์โหลดหนังสือเตรียมสอบกรมการแพทย์ ที่นี่

การเตรียมตัวสอบกรมการแพทย์
คำแนะนำในการสอบกรมการแพทย์
ในการสอบบรรจุเข้ารับราชการในกรมการแพทย์ต้องใช้ใบสอบผ่านภาค ก ของ ก.พ. แต่ถ้าสอบเป็นพนักงานราชการ ลูกจ้าง
ไม่ต้องใช้ใบสอบผ่านภาค ก ของ ก.พ. การสอบเข้ากรมการแพทย์จะมีการประเมินสมรรถนะอยู่ 2 ครั้ง คือ
ครั้งที่ 1 โดยการสอบข้อเขียน
ครั้งที่ 2 โดยการสัมภาษณ์ และจะต้องผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 โดยวิธีการสอบข้อเขียนก่อนและเมื่อผ่านการประเมินสรรถนะครั้งที่ 1 แล้ว
จึงจะมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 โดยวิธีสอบสัมภาษณ์ ทั้งนี้จะต้องได้คะแนนสอบข้อเขียนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60

การเตรียมตัวสอบราชการกรมการแพทย์ 
ในส่วนการสอบวิชาเฉพาะตำแหน่ง ควรอ่านให้มากๆ ศึกษาทำความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาตำแหน่งให้ดี ข้อสอบจะเป็นระเบียบข้อกฏหมาย
วิชากฎหมายก็อ่านฉบับเต็ม ท่องให้ได้ทุกมาตราอย่าไปอ่านเเต่ช้อย มันไม่ตรงนัก ฝึกลองวิเคราะห์ข้อสอบ หาปากกาเน้นข้อความมาขีดเพื่อจำง่าย แล้วสรุป
หรือท่องให้ได้ ฝึกทำข้อสอบเก่า โดยเฉพาะในเรื่องที่เป็นจุดบกพร่องของเราทำซ้ำๆจนเข้าใจ
ควรอ่านเนื้อหาที่จะออกสอบในประกาศ และดูเวลาว่าเหลือเวลากี่วันที่จะต้องสอบ และนำเนื้อหาการสอบมาทำความเข้าใจว่าแต่ละเรื่องเกี่ยวข้องกับอะไรบ้าง
ค้นหาเนื้อหาแต่ละเนื้อหารวบรวมทุกสิ่งอย่างที่คิดว่าเกี่ยวข้องและจำเป็น แล้วแยกใส่ในแฟ้มงานเป็นหมวดๆ เมื่อได้เนื้อหาครบหมดแล้ววิเคราะห์ว่าแต่ละเนื้อหาใช้เวลาในการอ่านเท่าไหร่
แล้วนำผลรวมออกมาเทียบกับเวลาที่เรามีในการเตรียมตัวสอบ จากนั้นนำเวลามาถัวเฉลี่ย ให้ความหนักเบากับวิชาที่จะสอบ ว่าวิชาไหนเรื่องไหนใช้เวลาเท่าไหร่
แล้วจัดทำตารางการอ่านหนังสือเป็นช่วงเวลาอาจจะแบ่งเป็นต่อสัปดาห์ หรือ 2 สัปดาห์ แล้วนำมาแปะไว้ที่ไหนก็ได้ที่เราสังเกตเห็นได้ชัด ในการอ่านแต่ละวิชาควรอ่านอย่างน้อย 2 รอบ
รอบแรกเป็นการอ่านรวมๆ เพื่อหาว่าจุดไหนสำคัญบ้างให้นำปากกาเน้นคำ Mark ไว้ รอบที่สอง จดบันทึกสิ่งที่เรา Mark ไว้ สรุปเป็นภาษาของเราเองเพื่อเอาไว้อ่านก่อนสอบ 1 วัน
และก่อนนอนนั่งสมาธิอย่างน้อย 5 นาที สวดมนต์ด้วยก็ยิ่งดี นอกจากนี้ควรศึกษาเส้นทางการสอบ ห้องสอบให้ดี พอถึงสนามสอบให้ตรวจดูห้องสอบหรือนั่งหน้าห้องสอบรอเลยก็ได้
เพื่อป้องกันความกังวลใจ หรือเรื่องรบกวนใจ เมื่อใกล้จะสอบควรงดการพูดจาเรื่อยเปื่อย คุยสนุกเรื่องอื่น กับเพื่อนที่ร่วมสอบ หรือใครก็ตามอย่างน้อย 1 ชั่วโมง เพื่อป้องกันสมองไปจำอย่างอื่น ให้คิดแต่เรื่องสอบอย่างเดียว
นอกจากนี้ควรหาความรู้เกี่ยวกับหน่วยงานด้วย เช่น ประวัติ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม ผู้บริหาร หน้าที่ความรับผิดชอบ โดยการหาข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต และความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเมือง เศรษฐกิจ สังคม
นอกจากวิชาการที่ต้องใช้ตามวุฒิที่จะรับแล้ว ยังต้องทำการบ้านด้วยว่าหน่วยงานนั้นมีการแบ่งองค์กรยังไง ผู้บริหารเป็นใครในแต่ละระดับ แต่ละส่วนขององค์กรทำงานอะไร มีหน้าที่อะไร
ตำแหน่งที่เราจะบรรจุมีหน้าที่อะไร ไปที่หน่วยงานนั้น ถ้ามีห้องสมุดหรือเอกสารเผยแพร่ควรไปอ่านให้หมด ปัจจุบันมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานหรือตำแหน่งที่จะทำหรือไม่ อย่างไร

ดาวน์โหลดหนังสือเตรียมสอบกรมการแพทย์ ที่นี่

ส่วนในการสอบสัมภาษณ์เป็นการสอบด้วยการสนทนาหรือพูดคุยกัน ดังนั้นผู้เข้าสอบควรจะทบทวนเตรียมความรู้หรือข้อมูลในส่วนที่เป็นวิชาการหรือเนื้อหาต่าง ๆ
ที่ได้เตรียมไว้แล้วในการเตรียมตัวเข้าสอบข้อเขียน ซึ่งอาจจะใช้เวลาครั้งละ 10 – 30 นาที แล้วแต่กรณี หรืออาจกล่าวอีกนัยหนึ่งว่า
การเตรียมตัวเข้ารับการสอบสัมภาษณ์จำเป็นต้องทบทวนความรู้ และข้อมูลบางประการมิใช่เข้าสอบโดยมิได้ทบทวนความรู้หรือข้อมูลอะไรเลย
การสัมภาษณ์เป็นการพูดคุยกัน ไม่ต้องเครียด ต้องแสดงความจริงใจ อย่าเสแสร้ง กรรมการจะดูกริยา ลักษณะการพูดจาเป็นว่าเป็นอย่างไรบ้าง เนียมไม่เนียม
สำคัญจุดแรกที่กรรมการจะพิจารณาคือการแต่งกายของผู้เข้าสัมภาษณ์ ดูดี สะอาด ผมรัดผูกให้สวยงาม แต่งหน้าแต่พองาม พูดให้เป็นธรรมชาติที่สุด อย่าพาใครไปเป็นเพื่อน
ในการสัมภาษณ์ควรทำใจให้สบาย ตอบคำถามแบบธรรมขาติ เป็นตัวของตัวเอง โดยส่วนใหญ่กรรมการจะถามคำถามต่อไปนี้ คือ
1. ให้แนะนำตัวเอง
2.เหตุผลในการตัดสินใจเข้ารับราชการ
3. เล่าถึงประสบการณ์ในการทำงาน

วิชาที่ใช้สอบราชการกรมการแพทย์ มีดังนี้คือ
1. ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ( 200 คะแนน )
- ความรู้เกี่ยวกับกรมการแพทย์
- กฎหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง
- ความรู้เฉพาะเกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติ
- ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ในปัจจุบัน
2. ความเหมาะสมกับตำแหน่ง ( 100 คะแนน ) เป็นการทดสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตําแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้งโดยวิธีการสัมภาษณ์หรือวิธีอื่น
เพื่อประเมินความเหมาะสมกับตําแหน่งจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทํางานประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติการปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน สังคมและสิ่งแวดล้อม
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ บุคลิกภาพและพฤติกรรมของผู้สอบแข่งขันเพื่อให้ได้บุคคลที่มีคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และอื่นๆ ที่จําเป็นสําหรับตําแหน่ง
ทั้งนี้ กําหนดให้ผู้สมัครสอบ ต้องสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตําแหน่งก่อนผ่านก่อน โดยมีคะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 จึงจะมีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง

รายละเอียดิชาที่สอบราชการกรมการแพทย์
1 ความรู้เกี่ยวกับกรมการแพทย์
2 แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกรมการแพทย์
3 แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน
4 การเตรียมตัวสอบภาค ค.กรมการแพทย์

ตำแหน่งที่สอบราชการกรมการแพทย์
ช่างภาพการแพทย์ปฏิบัติการ
นักจัดการงานทั่วไป
นักทรัพยากรบุคคล
กวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักวิทยาศาสตร์การเเพทย์ (กีฏวิทยา)


แหล่งข้อมูลจาก https://www.sheetjula.com/
สั่งซื้อหนังสือสอบราชการที่ https://www.rtamd.co.th/


>รวบรวมจากผู้สอบติดอันดับต้นๆ เจาะข้อสอบเข้างานราชการ <<
>> (Book) สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน <<4  ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ / ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ โฆษณาหนังสือแนวข้อสอบ / ใครไปสอบกรมการปกครองมาบ้างคะ ??? เล่าให้ฟังหน่อย เมื่อ: กรกฎาคม 14, 2022, 08:20:44 pm
การเตรียมตัวสอบกรมการปกครอง
คำแนะนำในการสอบกรมการปกครอง
กรมการปกครอง เป็นหน่วยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทย ดำเนินงานเกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายใน
การบริหารการปกครองท้องที่ในระดับอำเภอ ตำบล และหมู่บ้าน การดำเนินการและพัฒนาระบบงานทะเบียนราษฎร และการขออนุญาตต่างๆ ตามกฎหมาย
ในการสอบเข้ากรมการปกครอง การสอบบรรจุเข้ารับราชการผู้เข้าสอบจะต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)
ของสำนักงาน ก.พ. ก่อน แต่ถ้าสอบเป็นพนักงานราชการไม่ต้องใช้ใบสอบผ่านภาค ก ของ ก.พ.
การสอบเข้ากรมการปกครอง จะมีการประเมินสมรรถนะอยู่ 2 ครั้ง คือ
ครั้งที่ 1 โดยการสอบข้อเขียน
ครั้งที่ 2 โดยการสัมภาษณ์ และจะต้องผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 โดยวิธีการสอบข้อเขียนก่อนและเมื่อผ่านการประเมินสรรถนะครั้งที่ 1 แล้ว
จึงจะมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 โดยวิธีสอบสัมภาษณ์ ทั้งนี้จะต้องได้คะแนนสอบข้อเขียนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60

ดาวน์โหลดหนังสือเตรียมสอบกรมการปกครอง ที่นี่

การเตรียมตัวสอบ กรมการปกครอง
ในส่วนการสอบวิชาเฉพาะตำแหน่ง ควรอ่านให้มากๆ ศึกษาทำความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาตำแหน่งให้ดี ข้อสอบจะเป็นระเบียบข้อกฏหมาย
วิชากฎหมายก็อ่านฉบับเต็ม ท่องให้ได้ทุกมาตราอย่าไปอ่านเเต่ช้อย มันไม่ตรงนัก ฝึกลองวิเคราะห์ข้อสอบ หาปากกาเน้นข้อความมาขีดเพื่อจำง่าย แล้วสรุป
หรือท่องให้ได้ ฝึกทำข้อสอบเก่า โดยเฉพาะในเรื่องที่เป็นจุดบกพร่องของเราทำซ้ำๆจนเข้าใจ
ถ้าพวกวิชาความรู้ทั่วไป ให้เน้นทำข้อสอบให้มากๆ วิชาคณิต-ไทย แนะนำให้อ่านพวกแนวข้อสอบ กพ. เช่น อนุกรม อุปมาอุปไมยเล็กน้อย ให้อ่านแบบกว้างๆ
เน้นเข้าใจ ภาษาอังกฤษ เน้นอ่านศัพท์ technology หน่อย reading มีประมาณ ให้เน้นแปลศัพท์ได้ตอบคำถามถูก
ควรอ่านเนื้อหาที่จะออกสอบในประกาศ และดูเวลาว่าเหลือเวลากี่วันที่จะต้องสอบ และนำเนื้อหาการสอบมาทำความเข้าใจว่าแต่ละเรื่องเกี่ยวข้องกับอะไรบ้าง
ค้นหาเนื้อหาแต่ละเนื้อหารวบรวมทุกสิ่งอย่างที่คิดว่าเกี่ยวข้องและจำเป็น แล้วแยกใส่ในแฟ้มงานเป็นหมวดๆ เมื่อได้เนื้อหาครบหมดแล้ววิเคราะห์ว่าแต่ละเนื้อหาใช้เวลาในการอ่านเท่าไหร่
แล้วนำผลรวมออกมาเทียบกับเวลาที่เรามีในการเตรียมตัวสอบ จากนั้นนำเวลามาถัวเฉลี่ย ให้ความหนักเบากับวิชาที่จะสอบ ว่าวิชาไหนเรื่องไหนใช้เวลาเท่าไหร่
แล้วจัดทำตารางการอ่านหนังสือเป็นช่วงเวลาอาจจะแบ่งเป็นต่อสัปดาห์ หรือ 2 สัปดาห์ แล้วนำมาแปะไว้ที่ไหนก็ได้ที่เราสังเกตเห็นได้ชัด ในการอ่านแต่ละวิชาควรอ่านอย่างน้อย 2 รอบ
รอบแรกเป็นการอ่านรวมๆ เพื่อหาว่าจุดไหนสำคัญบ้างให้นำปากกาเน้นคำ Mark ไว้ รอบที่สอง จดบันทึกสิ่งที่เรา Mark ไว้ สรุปเป็นภาษาของเราเองเพื่อเอาไว้อ่านก่อนสอบ 1 วัน
และก่อนนอนนั่งสมาธิอย่างน้อย 5 นาที สวดมนต์ด้วยก็ยิ่งดี นอกจากนี้ควรศึกษาเส้นทางการสอบ ห้องสอบให้ดี พอถึงสนามสอบให้ตรวจดูห้องสอบหรือนั่งหน้าห้องสอบรอเลยก็ได้
เพื่อป้องกันความกังวลใจ หรือเรื่องรบกวนใจ เมื่อใกล้จะสอบควรงดการพูดจาเรื่อยเปื่อย คุยสนุกเรื่องอื่น กับเพื่อนที่ร่วมสอบ หรือใครก็ตามอย่างน้อย 1 ชั่วโมง เพื่อป้องกันสมองไปจำอย่างอื่น ให้คิดแต่เรื่องสอบอย่างเดียว
นอกจากนี้ควรหาความรู้เกี่ยวกับหน่วยงานด้วย เช่น ประวัติ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม ผู้บริหาร หน้าที่ความรับผิดชอบ โดยการหาข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต และความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเมือง เศรษฐกิจ สังคม
นอกจากวิชาการที่ต้องใช้ตามวุฒิที่จะรับแล้ว ยังต้องทำการบ้านด้วยว่าหน่วยงานนั้นมีการแบ่งองค์กรยังไง ผู้บริหารเป็นใครในแต่ละระดับ แต่ละส่วนขององค์กรทำงานอะไร มีหน้าที่อะไร
ตำแหน่งที่เราจะบรรจุมีหน้าที่อะไร ไปที่หน่วยงานนั้น ถ้ามีห้องสมุดหรือเอกสารเผยแพร่ควรไปอ่านให้หมด ปัจจุบันมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานหรือตำแหน่งที่จะทำหรือไม่ อย่างไร

ดาวน์โหลดหนังสือเตรียมสอบกรมการปกครอง  ที่นี่

นอกจากวิชาการที่ต้องใช้ตามวุฒิที่จะรับแล้ว ยังต้องทำการบ้านด้วยว่าหน่วยงานนั้นมีการแบ่งองค์กรยังไง ผู้บริหารเป็นใครในแต่ละระดับ
แต่ละส่วนขององค์กรทำงานอะไร มีหน้าที่อะไร ตำแหน่งที่เราจะบรรจุมีหน้าที่อะไร ไปที่หน่วยงานนั้น
ถ้ามีห้องสมุดหรือเอกสารเผยแพร่ควรไปอ่านให้หมด ปัจจุบันมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานหรือตำแหน่งที่จะทำหรือไม่ อย่างไร
ส่วนในการสอบสัมภาษณ์เป็นการสอบด้วยการสนทนาหรือพูดคุยกัน ดังนั้นผู้เข้าสอบควรจะทบทวนเตรียมความรู้หรือข้อมูลในส่วนที่เป็นวิชาการหรือเนื้อหาต่าง ๆ
ที่ได้เตรียมไว้แล้วในการเตรียมตัวเข้าสอบข้อเขียน ซึ่งอาจจะใช้เวลาครั้งละ 10 – 30 นาที แล้วแต่กรณี หรืออาจกล่าวอีกนัยหนึ่งว่า
การเตรียมตัวเข้ารับการสอบสัมภาษณ์จำเป็นต้องทบทวนความรู้ และข้อมูลบางประการมิใช่เข้าสอบโดยมิได้ทบทวนความรู้หรือข้อมูลอะไรเลย
การสัมภาษณ์เป็นการพูดคุยกัน ไม่ต้องเครียด ต้องแสดงความจริงใจ อย่าเสแสร้ง กรรมการจะดูกริยา ลักษณะการพูดจาเป็นว่าเป็นอย่างไรบ้าง เนียมไม่เนียม
สำคัญจุดแรกที่กรรมการจะพิจารณาคือการแต่งกายของผู้เข้าสัมภาษณ์ ดูดี สะอาด ผมรัดผูกให้สวยงาม แต่งหน้าแต่พองาม พูดให้เป็นธรรมชาติที่สุด อย่าพาใครไปเป็นเพื่อน
ในการสัมภาษณ์ควรทำใจให้สบาย ตอบคำถามแบบธรรมขาติ เป็นตัวของตัวเอง โดยส่วนใหญ่กรรมการจะถามคำถามต่อไปนี้ คือ
1. ให้แนะนำตัวเอง
2.เหตุผลในการตัดสินใจเข้ารับราชการ
3. เล่าถึงประสบการณ์ในการทำงาน

ดาวน์โหลดหนังสือเตรียมสอบกรมการปกครองที่นี่

วิชาที่ใช้สอบกรมการปกครอง มีดังนี้คือ
การประเมินครั้งที่ 1 โดยวิธีสอบข้อเขียน (100 คะแนน) แบ่งเป็น
1.ความรู้ความสามารถทั่วไป 50 คะแนน ประกอบด้วย
- ทดสอบความสามารถในการคิดและหาเหตุผล โดยใช้ข้อมูลทางสังคม เศรษฐกิจ หรือทางการเมืองหรือจับประเด็นในข้อความหรือเรื่องราวที่เหมาะสมแก่การทดสอบดังกล่าว
- การใช้ภาษาไทย ทดสอบความเข้าใจภาษา โดยอ่าน ทำความเข้าใจ สรุปและตีความข้อความหือบทความที่กำหนด และการใช้ภาษา โดยการใช้คำหรือกลุ่มคำ ความถูกต้องทางหลักภาษา
- ความรู้ความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์ (Word, Excel, PowerPoint)
- ความรอบรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
2. ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง 50 คะแนน
- วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้าง อำนาจหน้าที่และภารกิจของกรมการปกครอง
- ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ กฏหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับกรมการปกครอง
การประเมินครั้งที่ 2 โดยการสอบสัมภาษณ์ (100 คะแนน)
พิจารณาจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทํางาน ประสบการณ์ที่เหมาะสมกับตำแหน่ง การมีมนุษย์สัมพันธ์
ความสามารถในการปรับตัวเข้ากับผู้อื่น ท่วงที วาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

วิชาที่ใช้สอบกรมการปกครอง มีดังนี้คือ
1. ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ( 200 คะแนน )
(1) ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย และการบริหารราชการแผ่นดิน
(2) ความรู้เกี่ยวกับสภาพแวดล้อม สถานการณ์ปัจจุบันทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีของประเทศไทยและต่างประเทศ
(3) ความรู้เกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายใน ในอํานาจหน้าที่ของกรมการปกครอง
(4) ความรู้เกี่ยวกับการอํานวยความเป็นธรรมของฝ่ายปกครอง
(5) ความรู้เกี่ยวกับการปกครองท้องที่ ได้แก่ กฎหมายว่าด้วยลักษณะ ปกครองท้องที่ ที่เกี่ยวข้องกับกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกํานัน แพทย์ประจําตําบล และคณะกรรมการหมู่บ้าน
(6) ความรู้เกี่ยวกับงานกิจการกองอาสารักษาดินแดน
(7) ความรู้เกี่ยวกับงานทะเบียนราษฎร งานบัตรประจําตัวประชาชน และงานทะเบียนทั่วไป
(เจ๋ง ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่ใช้ในการปฏิบัติราชการ เช่น กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน กฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ
กฎหมายว่าด้วย ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ กฎหมายว่าด้วยการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต ของทางราชการ กฎหมายว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ
(9) จรรยาข้าราชการกรมการปกครอง
2. การสอบสัมภาษณ์ ( 100 คะแนน ) เป็นการทดสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตําแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้งโดยวิธีการสัมภาษณ์หรือวิธีอื่น
เพื่อประเมินความเหมาะสมกับตําแหน่งจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทํางานประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์
ทัศนคติการปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน สังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ บุคลิกภาพและพฤติกรรมของผู้สอบแข่งขันเพื่อให้ได้บุคคลที่มีคุณธรรม จริยธรรม
ความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และอื่นๆ ที่จําเป็นสําหรับตําแหน่ง
ทั้งนี้ กําหนดให้ผู้สมัครสอบ ต้องสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตําแหน่งก่อนผ่านก่อน โดยมีคะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 จึงจะมีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง

ดาวน์โหลดหนังสือเตรียมสอบกรมการปกครอง ที่นี่

รายละเอียดวิชาที่สอบกรมการปกครอง
เจ้าหน้าที่ปกครองปฏิบัติงาน กรมการปกครอง
1 ความรู้เกี่ยวกับกรมการปกครอง
2 แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และแก้ไขเพิ่มเติม
3 แนวข้อสอบการปกครองท้องที่
4 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ.2534
5 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติบัตรประจาตัวประชาชน พ.ศ.2526 และ ที่แก้ไขเพิ่มเติม
6 การรักษาความสงบเรียบร้อยและการอำนวยความเป็นธรรม
7.แนวข้อสอบ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
8 แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
9 กฎหมายปกครอง
10 การรักษาความมั่นคงภายใน
11 การรักษาความสงบเรียบร้อย
12 การอำนวยความเป็นธรรม
13 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
14 แนวข้อสอบเก่ากรมการปกครอง


ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการในสังกัดกรมการปกครอง
-ความรู้ด้านการเมือง การปกครองและการบริการราชการ
-ความรู้เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมสถานการณ์ เศรษฐกิจ ปัจจุบัน
-วิสัยทัศน์ โครงสร้าง พันธกิจกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
-ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนเชิงกลยุทธ์
-ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่ใช้ในการปฏิบัติราชการ เช่น รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
กฎหมายว่าด้วยระเบียบริหารราชการแผ่นดิน กฎหมายว่าด้วยระเบียบการข้าราชการผลเรือน การรักษาความลับทางราชการ
ระเบียบเกี่ยวกับการงบประมาณ การเงิน การคลังและพัสดุ ฯลฯ


แหล่งข้อมูลจาก https://www.sheetjula.com/
สั่งซื้อหนังสือสอบราชการที่ https://www.rtamd.co.th/


>รวบรวมจากผู้สอบติดอันดับต้นๆ เจาะข้อสอบเข้างานราชการ <<
>> (Book) สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน <<5  ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ / ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ โฆษณาหนังสือแนวข้อสอบ / เคยทำข้อสอบกรมการบินพลเรือนไม่ยากถ้ารู้แนวข้อสอบ เมื่อ: กรกฎาคม 14, 2022, 08:15:37 pm
สมบัติหลักๆ ของผู้เรียนกรมการบินพลเรือน
1.สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ หรือคอมพิวเตอร์

2. ใช้ภาษาอังกฤษได้ดี

3. บุคลิกดี

4. ความสูงไม่น้อยกว่า 165 ซ.ม.

5. อายุไม่เกิน 38 ปี

6. ไม่สายตาสั้น และต้องไม่ตาบอดสี

7. ปฏิภาณไหวพริบดี มีสำนึกในความปลอดภัย

8. รับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่นสูง

9. สามารถตัดสินใจและแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว

10. ละเอียดรอบคอบ ความจำดี ช่างสังเกต

ดาวน์โหลดหนังสือเตรียมสอบกรมการบินพลเรือน ที่นี่

ในการขับเครื่องบินนั้นจะต้องได้รับใบอนุญาตการบิน ผ่านการตรวจร่างกาย และทดสอบทางจิตเวชจากสถาบันเวชศาสตร์การบินหลังจากผ่านการสอบคัดเลือกตำแหน่งตามเงื่อนไข จะถูกส่งเข้าศึกษาต่อหลักสูตรการบินในสถาบันการบินพลเรือน ในหลักสูตร

1.หลักสูตรวิชานักบินพาณิชย์ตรี เวลาศึกษา 20 เดือน ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรประมาณ 2,200,000 บาท

2.หลักสูตรวิชานักบินเฮลิคอปเตอร์ตรี เวลาศึกษา 8 เดือน ค่าใช้จ่ายประมาณ 600,000 บาท

3.หลักสูตรพิเศษ เช่น หลักสูตรวิชานักบินส่วนบุคคล และหลักสูตรเพิ่มวุฒิการบินต่างๆ ได้แก่ การบินหลายเครื่องยนต์ และการบินด้วยเครื่องวัดประกอบการบิน ค่าใช้จ่ายประมาณ 1,800,000 บาท

เนื่องจากสถาบันการบินพลเรือนเป็นสถาบันการศึกษานานาชาติที่ได้รับความช่วยเหลือจากองค์การสหประชาชาติ มีหน้าที่ฝึกอบรมนักศึกษาทั้งในประเทศไทยและประเทศในภาคพื้นเอเชียอาคเนย์ในแขวงวิชาชีพต่างๆ ของกิจการการบินพลเรือน
นักศึกษาส่วนใหญ่จึงเป็นนักศึกษาฝากเรียนจากหน่วยราชการ องค์การ รัฐวิสาหกิจ จะรับนักศึกษาที่เรียนโดยทุนส่วนตัวเป็นจำนวนน้อย ทั้งนี้เพราะค่าใช้จ่ายในการศึกษาสูงมาก ไม่ต่ำกว่า 1,000,000 บาท

แต่สำหรับบางบริษัทการบิน เช่น บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) จะมีให้ทุนสำหรับบุคคลทั่วไปเพื่อสอบเข้าเป็นนักบินฝึกหัดทุนการบินไทย ส่วนสถาบันการศึกษาที่เปิดสอนเกี่ยวกับวิศวกรรมการบินและอวกาศ

ดาวน์โหลดหนังสือเตรียมสอบกรมการบินพลเรือน ที่นี่

เช่น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุรนารี เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วอยากเป็นนักบินก็ต้องเข้าเรียนหรืออบรมตามหลักสูตรข้างต้นเช่นเดียวกัน น้องๆ คนไหนสนใจเป็นนักบินก็ต้องตั้งใจเรียนและมีคุณสมบัติตามที่บอกไปนะคะ ฝันให้ไกลแล้วไปให้ถึงนะคะ

อยากทำงานกรมการบินพลเรือน ต้องทำอย่างไร
สาขาธุรกิจการบิน
บุคลิกภาพของผู้เรียน
1.สนใจเรียนรู้เกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมต่างประเทศ
2.มีมนุษยสัมพันธ์ดี
3.มั่นใจในตนเอง  กล้าแสดงออก  ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
4.บุคลิกดี  อดทน  และมีใจรักงานบริการ  ฯลฯ

สาขาธุรกิจการบิน
"เราสร้างมืออาชีพสู่โลกธุรกิจการบิน"
มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะและสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานในธุรกิจการบิน  โดยหลักสูตรได้บูรณาการศาสตร์ต่าง  ๆ  และรวบรวม
องค์ความรู้เกี่ยวกับงานธุรกิจการบินที่เกี่ยวข้องมาพัฒนาเป็นหลักสูตรวิชาชีพที่ทันสมัย  เน้นทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเพื่อให้ผู้เรียนมีความสามารถ
ในการแข่งขันสู่ตลาดแรงงานสากลด้านธุรกิจการบินที่ยั่งยืน  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภูมิภาคเอเชีย  หลักสูตรจะครอบคลุมการวางแผนและการพัฒนา
การบริการ  การสื่อสาร  เทคโนโลยีสารสนเทศ  ภาษาต่างประเทศ  กฎหมาย  และการอนุรักษ์ความเป็นเอกลักษณ์ของชาติ  การจัดการศึกษาจึงเป็นไป
อย่างมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับของภาคธุรกิจ  สังคมทั้งในระดับชาติและนานาชาติ  นักศึกษาจะมีโอกาสได้ฝึกประสบการณ์ทั้งจากการเรียนในห้องเรียน
ห้องปฏิบัติการและการทำงานเสมือนหนึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีชื่อเสียงในด้านธุรกิจการบิน  เนื่องจากมีเครือข่ายความ
ร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษา  หน่วยงานภาครัฐ  และภาคเอกชนที่มีชื่อเสียงในด้านธุรกิจการบินอย่างกว้างขวาง

ดาวน์โหลดหนังสือเตรียมสอบกรมการบินพลเรือน ที่นี่

โอกาสทางวิชาชีพกรมการบินพลเรือน
- พนักงานบริการและต้อนรับบนเครื่องบิน (แอร์โฮสเตสและสจ๊วต)
- พนักงานบริการและต้อนรับภาคพื้น
- พนักงานฝ่ายขนส่งสินค้าทางอากาศ
- เจ้าหน้าที่ในองค์การและธุรกิจอื่น ๆที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจสายการบิน เช่น การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยกรมศุลกากร กรมการขนส่งทางอากาศ สำนักงานตำรวจตรวจคนเข้าเมืองแผนกสำรองที่นั่งและจัดจำหน่ายบัตโดยสารของบริษัท ตัวแทนการท่องเที่ยวโอกาสทางวิชาชีพ
- พนักงานบริการและต้อนรับบนเครื่องบิน (แอร์โฮสเตสและสจ๊วต)- พนักงานบริการและต้อนรับภาคพื้น-พนักงานฝ่ายขนส่งสินค้าทางอากาศ
- เจ้าหน้าที่ในองค์การและธุรกิจอื่น ๆที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจสายการบิน เช่นการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยกรมศุลกากร กรมการขนส่งทางอากาศสำนักงานตำรวจตรวจคนเข้าเมืองแผนกสำรองที่นั่งและจัดจำหน่ายบัตรโดยสารของบริษัท ตัวแทนการท่องเที่ยว  ฯลฯ

การประกอบอาชีพในอนาคต
-พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน 
-พนักงานบริการภาคพื้นของสายการบิน                                     
-พนักงานการท่าอากาศยาน 
-พนักงานของบริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด
-พนักงานบริษัทขนส่งทางอากาศ
-พนักงานบริษัทตัวแทนจำหน่ายบัตรโดยสาร
-ผู้ประกอบการธุรกิจตัวแทนจำหน่ายบัตรโดยสาร ฯลฯ

สาขาการจัดการธุรกิจการบิน
อุตสาหกรรมการบิน เป็นอุตสาหกรรมหนึ่งที่เป็นเครื่องมือสำคัญของการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
ซึ่งปัจจุบันมีความสำคัญและขยายตัวอย่างต่อเนื่อง อันเนื่องมาจากความต้องการในการเดินทางที่สะดวกรวดเร็วขึ้น การตอบสนองด้านการท่องเที่ยว 
การประกอบธุรกิจด้านการค้าระหว่างประเทศ ที่สำคัญประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และเป็นศูนย์กลางด้านการบิน
ดังนั้นจึงเป็นโอกาสดีที่จะผลิตบัณฑิตด้านการจัดการธุรกิจการบินเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมการบิน โดยร่วมมือกับภาครัฐและเอกชนสนับสนุนให้บัณฑิตมีคุณภาพ
โดยการทอดความรู้ความสามารถจากผู้ที่มีประสบการณ์ตรงในสาขาวิชาชีพทางด้านธุรกิจการบินที่สอดคล้องกับเนื้อหาวิชาที่เรียน โดยเน้นทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ
เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถและเป็นที่ยอมรับของตลาดแรงงานสากลด้านธุรกิจการบิน  ตลอดจนเชิญผู้เชี่ยวชาญและผู้ที่มีประสบการณ์ในวิชาชีพเป็นวิทยากรพิเศษส่งเสริม
ให้หลักสูตรมีความเข้มแข็งในการพัฒนาบัณฑิต การพัฒนาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบินจึงมีความสำคัญ และสอดคล้องกับความต้องการขององค์การต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ

โอกาสทางวิชาชีพ

(1) พนักงานบริการและต้อนรับบนเครื่องบิน ( flight attendant )

(2) พนักงานบริการและต้อนรับภาคพื้นดิน

(3) เจ้าหน้าที่ฝ่ายขนส่งสินค้าทางอากาศ  เจ้าหน้าที่แผนกคลังสินค้าทางอากาศ (Air Cargo) กรมการขนส่งทางอากาศ

(4) เจ้าหน้าที่ในองค์การและธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจสายการบิน เช่น บริษัท การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย   จำกัด (มหาชน)

(5) กรมศุลกากร  สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย

(6) เจ้าหน้าที่แผนกสำรองที่นั่งและจัดจำหน่ายบัตรโดยสารของบริษัท ตัวแทนการท่องเที่ยว ตัวแทนส่งเสริมการตลาดสายการบินต่างๆ   ฯลฯ

โอกาสในการทำงาน
ปูพื้นฐานสู่การเป็นผู้ประกอบการ  ตลอดจนการทำงานในภาค
ธุรกิจและภาคเอกชนอย่างมีประสิทธิภาพ  อาทิ  ฝ่ายการตลาด
ฝ่ายต่างประเทศ  ฝ่ายจัดการขนส่งระหว่างประเทศ
ฝ่ายวิเคราะห์วางแผนและควบคุมคุณภาพการผลิตและ
ปฏิบัติการ  ฝ่ายการเงินและอาชีพเฉพาะด้าน  อาทิ
ที่ปรึกษาทางการลงทุนที่ปรึกษาการวางแผนการเงิน
นักวิเคราะห์หลักทรัพย์  ฯลฯ

CAAT (The Civil Aviation Authority of Thailand) หรือ สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
เป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังทุกการเดินทางโดยเครื่องบินของคุณ จัดเป็นหน่วยงานของรัฐ ขึ้นตรงกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม มีหน้าที่ในการกำกับ ดูแล ควบคุม
ส่งเสริมและพัฒนากิจการการบินพลเรือนของประเทศ ทั้งด้านมาตรฐานความปลอดภัย ด้านเศรษฐกิจ ด้านสิ่งแวดล้อม รวมไปถึงการรักษาความปลอดภัยให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ และมาตรฐานสากล
เพื่อความปลอดภัยของสูงสุดของเจ้าหน้าที่และผู้โดยสารทุกคน

1.หน้าที่ของ CAAT ครอบคลุมถึงเรื่องใดบ้าง?
เพื่อความปลอดภัยของประชาชนที่เดินทางด้วยเครื่องบิน CAAT มีหน้าที่ในการกำกับ ดูแล ควบคุมทุกเรื่องที่เกี่ยวกับการบิน และให้ความรู้ประชาชนในเรื่องที่เกี่ยวกับข้องกับการโดยสารด้วยเครื่องบิน ดังนี้

-กำกับ ดูแล ตรวจสอบการทำงานของเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานสากลเพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารทุกคน
-ออกใบอนุญาตให้กับ นักบิน เจ้าหน้าที่การบิน อากาศยานต่างๆ รวมไปถึงโดรน
-รับรองหลักสูตรและสถาบันฝึกอบรมบุคลากรด้านการบิน
-ไม่เพียงเท่านั้น CAAT ยังมีหน้าที่ทางด้านเศรษฐกิจในการส่งเสริมกิจการการบินพลเรือนของประเทศไทย
หน้าที่การดูแลจึงไม่ใช่เฉพาะผู้โดยสาร แต่ยังครอบคลุมในทุกๆ ส่วนที่เกี่ยวข้องกับการบิน
CAAT จึงมีหน้าที่คอยดูแลความปลอดภัยให้ประชาชนโดยกำหนดมาตรฐานการทำงานของผู้ประจำหน้าที่ ตั้งแต่ตรวจสอบการทำงานของเจ้าที่ตรวจกระเป๋าที่สนามบิน กำกับการตรวจสอบสภาพเครื่องบินก่อนออกเดินทาง
ดูแลการปฏิบัติงานของลูกเรือ รวมไปถึงการทำงานของเจ้าหน้าที่ในอุตสาหกรรมการบิน

2.หน้าที่การดูแลจึงไม่ใช่เฉพาะผู้โดยสาร แต่ยังครอบคลุมในทุกๆ ส่วนที่เกี่ยวข้องกับการบิน
CAAT จึงมีหน้าที่คอยดูแลความปลอดภัยให้ประชาชนโดยกำหนดมาตรฐานการทำงานของผู้ประจำหน้าที่ ตั้งแต่ตรวจสอบการทำงานของเจ้าที่ตรวจกระเป๋าที่สนามบิน กำกับการตรวจสอบสภาพเครื่องบินก่อนออกเดินทาง
ดูแลการปฏิบัติงานของลูกเรือ รวมไปถึงการทำงานของเจ้าหน้าที่ในอุตสาหกรรมการบิน

3.รับรองนักบิน เจ้าหน้าที่ รวมถึงหลักสูตรด้านการบิน
CAAT เชื่อว่าความปลอดภัยต้องเริ่มตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน เพื่อให้ได้นักบินและเจ้าหน้าที่ที่มีคุณภาพ จึงคัดกรองและรับรองหลักสูตรของสถาบันฝึกอบรมด้านการบินให้ได้มาตรฐานสากล เพื่อให้ทุกการเดินทางเต็มไปด้วยคุณภาพและความปลอดภั

4.ใส่ใจดูแลจนถึงการตรวจสอบเครื่องบิน
ความสำคัญของการกำกับดูแล ตรวจสอบมาตรฐานการทำงานของช่างซ่อมบำรุง เป็นอีกสิ่งที่ละเลยไม่ได้ เพราะนอตเพียง 1 ตัว ที่ตกหล่นไป ก็อาจมีผลให้เกิดความเสียหายเกินคาดคิดได้
แหล่งข้อมูลจาก https://www.sheetjula.com/
สั่งซื้อหนังสือสอบราชการที่ https://www.rtamd.co.th/


>รวบรวมจากผู้สอบติดอันดับต้นๆ เจาะข้อสอบเข้างานราชการ <<
>> (Book) สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน <<

6  ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ / ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ โฆษณาหนังสือแนวข้อสอบ / ทำโคกหนองนา โทร 064-5687901 เกษตรทฤษฎีใหม่ เมื่อ: พฤษภาคม 27, 2021, 06:51:40 pm
รับขุดออกแบบโมเดลโคกหนองนา ขุดโคกหนองนา เกษตรทฤษฏีใหม่
รับงานขุดออกแบบ โมเดลโคกหนองนา รับขุดสระถมที่กาฬสินธุ์ วางผังสวนเกษตร
รับออกแบบฟาร์มสเตย์ รับออกแบบสวนเกษตรทฤษฎีใหม่
ผลงานของเรา
รับออกแบบวางผังสวนต่างๆ
รับขุดออกแบบโคกหนองนาโมเดล
การตรวจหาแหล่งน้ำบาดาล
รับออแบบเกษตรทฤษฎีใหม่
ออกแบบเศรษฐกิจพอเพียง
รับขุดสระเก็บกักน้ำติดต่อสอบถาม


เศรษฐกิจพอเพียงคือ เศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาของ
ทฤษฎีใหม่" เป็นแนวทางหรือหลักในการบริหารจัดการที่ดินและน้ำ เพื่อการเกษตรในที่ดินขนาดเล็กให้เกิดประโยชน์สูงสุด ด้วยหลักเศรษฐกิจพอเพียง การขาดแคลนน้ำได้โดยไม่เดือดร้อนและยากลำบากนัก
ขุดสระ ผลงานของเรา
ขุดสระเลี้ยงปลา
ขุดสระเลี้ยงปลาปลูกผัก
ขุดคลองไส้ไก่
คลองไส้ไก่
โคกหนองนา
โคกหนองนาโมเดล
โครงการโคกหนองนาโมเดล
หนองนาโมเดล


โคก-หนอง-นา โมเดล คือ การจัดการพื้นที่ซึ่งเหมาะกับพื้นที่การเกษตร ซึ่งเป็นผสมผสานเกษตรทฤษฎีใหม่ เข้ากับภูมิปัญญาพื้นบ้านที่อยู่อย่างสอดคล้องกับธรรมชาติในพื้นที่นั้นๆ โคก-หนอง-นา โมเดล เป็นการที่ให้ธรรมชาติ จัดการตัวมันเอง โดยมี มนุษย์เป็นส่วนส่งเสริมให้มันสำเร็จเร็วขึ้น อย่างเป็นระบบ
1. โคก: พื้นที่สูง  ผลงานของเรา
– ดินที่ขุดทำหนองน้ำนั้นให้นำมาทำโคก บนโคกปลูก “ป่า 3อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง”
– ปลูกพืช ผัก สวนครัว เลี้ยงหมู เลี้ยงไก่ เลี้ยงปลา ทำให้พออยู่ พอกิน พอใช้ พอร่มเย็น
2. หนอง: หนองน้ำหรือแหล่งน้ำ
– ขุดหนองเพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ยามหน้าแล้งหรือจำเป็น และเป็นที่รับน้ำยามน้ำท่วม (หลุมขนมครก)
– ขุด “คลองไส้ไก่” หรือคลองระบายน้ำรอบพื้นที่ตามภูมิปัญญาชาวบ้าน
3. นา:
– พื้นที่นานั้นให้ปลูกข้าวอินทรีย์พื้นบ้าน โดยเริ่มจากการฟื้นฟูดิน ด้วยการทำเกษตรอินทรีย์ยั่งยืน คืนชีวิตเล็กๆ หรือจุลินทรีย์กลับคืนแผ่นดินใช้การควบคุมปริมาณน้ำในนาเพื่อคุมหญ้า


เกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรทฤษฎีใหม่คือ เกษตรทฤษฎีใหม่สรุป
การเกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรทฤษฎี ใหม่หมาย ถึง เศรษฐกิจพอเพียงทฤษฎีใหม่ เกษตรทฤษฎีใหม่โมเดลเศรษฐกิจพอเพียงมีอะไรบ้าง ลักษณะเศรษฐกิจพอเพียง ตัวอย่างเศรษฐกิจพอเพียง           
การดำเนินงานตามทฤษฎีใหม่มี 3 ขั้นตอน คือ ผลงานของเรา
1 ) การผลิต ให้พึ่งตนเองด้วยวิธีง่าย ค่อยเป็นค่อยไปตามกำลัง ให้พอมีพอกิน
2 ) การรวมพลังกันในรูปแบบ หรือ สหกรณ์ ร่วมแรงร่วมใจกัน ในด้านการผลิต การตลาด ความเป็นอยู่ สวัสดิการ การศึกษา สังคมและศาสนา
3 ) การดำเนินธุรกิจโดยติดต่อ ประสานงาน จัดหาทุนหรือแหล่งเงิน
ในขั้นแรกที่เป็นการผลิต ให้แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ตามอัตราส่วน 30 : 30 : 30 : 10 ดังนี้


ขุดสระเก็บกักน้ำ
พื้นที่ประมาณ 30% ให้ขุดสระเก็บกักน้ำ เพื่อให้มีน้ำใช้สม่ำเสมอตลอดปี โดยเก็บกักน้ำฝนในฤดูฝน และใช้เสริมการปลูกพืชในฤดูแล้ง
ปลูกข้าว
พื้นที่ประมาณ 30 % ให้ปลูกข้าวในฤดูฝน เพื่อใช้เป็นอาหารประจำวันสำหรับครัวเรือนให้เพียงพอตลอดปี โดยไม่ต้องซื้อหาในราคาแพง เป็นการลดค่าใช้จ่าย
ปลูกผลไม้ ไม้ยืนต้น พืชไร่ พืชผัก
พื้นที่ประมาณ 30 % ให้ปลูกไม้ผล ไม้ยืนต้น พืชไร่ พืชผัก พืชสมุนไพร ฯลฯ อย่างผสมผสานกัน และหลากหลายในพื้นที่เดียวกัน
เป็นที่อยู่อาศัย และอื่นๆ
พื้นที่ประมาณ 10 % ใช้เป็นที่อยู่อาศัย เลี้ยงสัตว์ ถนนหนทาง คันดิน โรงเรือนและสิ่งก่อสร้างอื่น๐ รวมทั้งคอกเลี้ยงสัตว์ เรือนเพาะชำ ฉางเก็บผลิตผลการเกษตร ฯลฯบริการขุดเจาะน้ำบาดาล เพื่อนำมาทำน้ำประปาใช้ภายในบ้าน
ช่างบาดาล รับปรึกษางานระบบประปา อบต หมู่บ้าน โรงงานทำน้ำดื่ม โครงการบ้านจัดสรร โรงแรม รีสอร์ท ผลงานเจาะบาดาลของเรา
เจาะน้ำบาดาลปลูกพืช ทำการเกษตร นาข้าว พืชผัก ไร่ผลไม้ สวนยางพารา
มันสัปหลัง สวนทุเรียน อื่นๆ
ขุดบ่อบาดาลเลี้ยงสัตว์ ปศุสัตว์ ฟาร์มหมู ฟาร์มไก่ และอื่นๆ
รับสำรวจหาแหล่งน้ำบาดาล ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ให้คำปรึกษา
ซ่อมบ่อบาดาล เป่าบ่อ ล้างบ่อ ซ่อมแซมบ่อ ราคาเป็นกันเองให้บริการถมดิน ถมที่ ถมดินสร้างบ้าน หน้าดินปลูกต้นไม้ ราคาถูก ดินบ่อ ดินดาน ดินดำ ดินลูกรัง ดินซีแลค เราให้บริการได้ ขายเป็น คันละ คิวละ เช่าเครื่องจักร
บริษัทรับขุดสระโคกหนองนาโมเดล
รับเหมาถมที่ดิน
ถมที่สร้างบ้าน
ถมที่ดินราคา
ถมที่ราคา
รับเคลียร์ริ่งพื้นที่
บริการให้เช่ารถแบคโฮ
รับเหมาขุดสระ


รับจัดหาหินฟรีฟอร์มตามต้องการ
จำหน่ายหินจัดสวน หินกาบ หินมอส หินชั้นทำน้ำตก หินเทียมทางเดิน หินเทียมแปะผนัง หินแกลบตู้ปลา หินกรองน้ำ ทางเดินลายไม้เทียม ลายตอไม้ หมอนไม้เทียม ชุดโต๊ะนั่งสนาม หินซีฟอร์ม
ขายส่งหินมอสราคาถูก
ขายส่งหินฟองน้ำราคาถูก
ขายหินกาบราคาส่ง
ขายหินชั้นทำน้ำตกใกล้ฉัน
ขายก้อนหินใหญ่จัดสวน
แหล่งรวมหินจัดสวน
หินประดับสวนโคกหนองนานครพนม
โคกหนองนาบึงกาฬ
โคกหนองนาสกลนคร
โคกหนองนามุกดาหาร
โคกหนองนาอุบลราชธานี
โคกหนองนาหนองคาย
โคกหนองนาอำนาจเจริญ
โคกหนองนาหนองบัวลำภู
โคกหนองนาศรีสะเกษ
โคกหนองนาอุดรธานี
โคกหนองนายโสธร
โคกหนองนาเลย
โคกหนองนากาฬสินธุ์
โคกหนองนาร้อยเอ็ด
โคกหนองนามหาสารคาม
โคกหนองนาสุรินทร์
โคกหนองนาขอนแก่น
โคกหนองนาอำนาจเจริญ
โคกหนองนาบุรีรัมย์
โคกหนองนาชัยภูมิ
โคกหนองนาโคราชนครราชสีมา
โคกหนองนาเชียงใหม่
โคกหนองนาเพชรบูรณ์
โคกหนองนา-เชียงราย
โคกหนองนาแม่ฮ่องสอน
โคกหนองนาพะเยา
โคกหนองนาลำพูน
โคกหนองนาน่าน
โคกหนองนาลำปาง
โคกหนองนาพิษณุโลก
โคกหนองนาแพร่
โคกหนองนาอุตรดิตถ์
โคกหนองนาตาก
โคกหนองนากำแพงเพชร
โคกหนองนาพิจิตร
โคกหนองนานครสวรรค์
โคกหนองนาอุทัยธานี
โคกหนองนาชัยนาท
โคกหนองนาลพบุรี
โคกหนองนาสิงห์บุรี
โคกหนองนาสุโขทัย
โคกหนองนาปราจีนบุรี
โคกหนองนาสระบุรี
โคกหนองนานครนายก
โคกหนองนานครปฐม
โคกหนองนาอ่างทอง
โคกหนองนาราชบุรี
โคกหนองนาสุพรรณบุรี
โคกหนองนาอยุธยา
โคกหนองนาสมุทรสงคราม
โคกหนองนาสมุทรปราการ
โคกหนองนาสมุทรสาคร
โคกหนองนาสระแก้ว
โคกหนองนาตราด
โคกหนองนาจันทบุรี
โคกหนองนาระยอง
โคกหนองนาชลบุรี
โคกหนองนาฉะเชิงเทรา
โคกหนองนาเพชรบุรี
โคกหนองนาชุมพร
โคกหนองนาระนอง
โคกหนองนาสุราษฎร์ธานี
โคกหนองนานครศรีธรรมราช
โคกหนองนาพังงา
โคกหนองนากระบี่
โคกหนองนาตรัง
โคกหนองนาพัทลุง
โคกหนองนาภูเก็ต
โคกหนองนาสงขลา

 

กรุงเทพ
โคกหนองนาคลองตัน
โคกหนองนาจรัญสนิทวงศ์
โคกหนองนาดาวคะนอง
โคกหนองนาดินแดง
โคกหนองนาธนบุรี
โคกหนองนานวนคร
โคกหนองนานวลจันทร์
โคกหนองนาบางนา
โคกหนองนาปทุมวัน
โคกหนองนาประชาชื่น
โคกหนองนาประตูน้ำ
โคกหนองนาปิ่นเกล้า
โคกหนองนาพระราม 2
โคกหนองนาพระราม 9
โคกหนองนาเพชรเกษม
โคกหนองนารัชดาภิเษก
โคกหนองนารัชโยธิน
โคกหนองนารามคำแหง
โคกหนองนาวังหิน
โคกหนองนาวัชพล
โคกหนองนาสะพานควาย
โคกหนองนาสาธุประดิษฐ์
โคกหนองนาสามเสน
โคกหนองนาสีลม
โคกหนองนาสุขาภิบาล
โคกหนองนาสุขุมวิท
โคกหนองนาสุทธิสาร
โคกหนองนาอนุเสาวรีย์ชัย
โคกหนองนาอ่อนนุช
โคกหนองนาปากเกร็ด
โคกหนองนาบางใหญ่
โคกหนองนาคลองหลวง
โคกหนองนาธัญบุรี
โคกหนองนาลาดหลุมแก้ว
โคกหนองนาลำลูกกา
โคกหนองนาสามโคก
โคกหนองนาหนองเสือ
โคกหนองนากระทุ่มแบน
โคกหนองนาบางพลี
โคกหนองนาบางบ่อ
โคกหนองนาพระประแดง
โคกหนองนาพุทธมณฑล
โคกหนองนาสามพราน
โคกหนองนาเมืองหัวหิน
โคกหนองนาบางรัก   
โคกหนองนาสาธร   
โคกหนองนาเซนส์หลุยส์   
โคกหนองนาสาธุประดิษฐ์     
โคกหนองนาบางแค       
โคกหนองนาภาษีเจริญ     
โคกหนองนาปิ่นเกล้า     
โคกหนองนาจรัญ   
โคกหนองนาบรมราชชนนี   
โคกหนองนาบางพลัด   
โคกหนองนาบางอ้อ   
โคกหนองนาบางกอกน้อย   
โคกหนองนาบางกอกใหญ่       
โคกหนองนาคลองสาน     
โคกหนองนาอิสรภาพ   
โคกหนองนาสาธร   
โคกหนองนาสวนผัก   
โคกหนองนาทุ่งมังกร         
โคกหนองนาราชพฤกษ์         
โคกหนองนาชัยพฤกษ์     
โคกหนองนากัลปพฤกษ์   
โคกหนองนากาญจนาภิเษก     
โคกหนองนาพุทธมลฑล
โคกหนองนาพระราม 2     
โคกหนองนาท่าพระ
โคกหนองนารัชดาภิเษก       
โคกหนองนาพระราม 3   
โคกหนองนาแม้นศรี     
โคกหนองนาราษฎร์บูรณะ   
โคกหนองนาดาวคะนอง     
โคกหนองนาตลาดพลู         
โคกหนองนาพญาไท   
โคกหนองนาเจริญ   
โคกหนองนาปทุมวัน
โคกหนองนามาบุญครอง   
โคกหนองนาสยาม   
โคกหนองนาศรีย่าน
โคกหนองนาเทเวศน์     
โคกหนองนาทวีวัฒนา     
โคกหนองนาบางนา     
โคกหนองนาสี่แยกทศกันต์       
โคกหนองนาตลิ่งชัน     
โคกหนองนาสุขุมวิท     
โคกหนองนาประตูน้ำ     
โคกหนองนาวุฒากาศ     
โคกหนองนาจอมทอง       
โคกหนองนาท่าเกษตร
โคกหนองนาบางแวก   
โคกหนองนาบางหว้า   
โคกหนองนาวงเวียนใหญ่
โคกหนองนาลาดหญ้า     
โคกหนองนาสำราญราษฎร์     
โคกหนองนาเสาชิงช้า       
โคกหนองนาสาธุประดิษฐ์         
โคกหนองนาซ.วัดลาดปลาดุก       
โคกหนองนาซ.วัดศรีประวัติ   
โคกหนองนาสมเด็จเจ้าพระยา   
โคกหนองนาเจริญนคร   
โคกหนองนาเพชรเกษม       
โคกหนองนาบางรัก
โคกหนองนายานนาวา     
โคกหนองนาเอกชัย     
โคกหนองนากำนันแม้น       
โคกหนองนาเทเวศน์       
โคกหนองนาเทอดไท       
โคกหนองนาบางขุนเทียน       
โคกหนองนาท่าข้าม     
โคกหนองนาบางบอน     
โคกหนองนาสุขสวัสดิ์   
โคกหนองนาทุ่งครุ     
โคกหนองนาประชาอุทิศ               
โคกหนองนาลาดพร้าว     
โคกหนองนาอนุสาวรีย์ชัย         
โคกหนองนาซ.อารีย์สัมพันธุ์           
โคกหนองนาอ้อมน้อย       
โคกหนองนาอ้อมใหญ่         
โคกหนองนามหาชัย           
โคกหนองนาคลองขวาง       
โคกหนองนาบางมด   
โคกหนองนาหนองเเขม
7  ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ / ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ โฆษณาหนังสือแนวข้อสอบ / ขายส่งหินกาบใกล้ฉัน โทร 064-5687901 หินจัดสวนราคาถูก เมื่อ: พฤษภาคม 27, 2021, 06:36:37 pm
รับจัดหาหินฟรีฟอร์มตามต้องการ
จำหน่ายหินจัดสวน หินกาบ หินมอส หินชั้นทำน้ำตก หินเทียมทางเดิน หินเทียมแปะผนัง หินแกลบตู้ปลา หินกรองน้ำ ทางเดินลายไม้เทียม ลายตอไม้ หมอนไม้เทียม ชุดโต๊ะนั่งสนาม หินซีฟอร์ม ผลงานของเรา
ขายส่งหินมอสราคาถูก
ขายส่งหินฟองน้ำราคาถูก
ขายหินกาบราคาส่ง
ขายหินชั้นทำน้ำตกใกล้ฉัน
ขายก้อนหินใหญ่จัดสวน
แหล่งรวมหินจัดสวน
หินประดับสวนติดต่อสอบถาม

ขายหินฟองน้ำราคาถูก แหล่งรวมหินฟองน้ำราคาส่ง
ขายหินฟองน้ำ หินทำน้ำตก หินกาบ หินจัดสวนทุกชนิด ราคาถูก หินจัดสวนหินทำน้ำตกทุกชนิด ผลงานของเรา
ขายหินฟองน้ำราคาส่ง
หินฟองน้ำจัดสวน
ปลูกต้นไม้บนหินฟองน้ำ
หินฟองน้ำปลูกต้นไม้
หินกาบป่า
หินกรวดแม่น้ำ
หินน้ำตก
หินฟองน้ำ


ขายหินกาบป่่าราคาถูก หินกาบฟรีฟอร์ม เหมาะสำหรับสไตล์การตกแต่งพื้นและผนังสไตล์ธรรมชาติ (สไตล์รีสอร์ท) หินกาบราคาส่ง
ผลงานของเรา
ร้านขายหินกาบใกล้ฉัน
ร้านขายหินกาบราคาถูก
หินกาบราคาเท่าไหร่
หินกาบติดเสา
หินกาบผนัง
หินกาบป่า
หินกรวดแม่น้ำ
หินน้ำตก


ขายหินกรวด ราคาถูก แหล่งรวมหินกรวด หินกรวดแม่น้ำ หินกรวดประดับ หินกรวดขาวสำหรับโรยทางเดิน ใช้จัดตกแต่งบ้าน สวน โรงแรม อพาร์ทเม้นท์ ออฟฟิศ
หินกรวดเทพื้น ผลงานของเรา
หินกรวดจัดสวนซื้อที่ไหน
หินกรวดเล็ก
ร้านขายหินกรวด
ร้านขายหินกรวดใกล้ฉัน
หินกรวดละเอียด
หินกรวดแม่น้ำสีดำ
หินกรวดแม่น้ำ
หินกรวดแม่น้ำสีขาว
หินแม่น้ำสระบุรี
ราคาหินกรวดจัดสวน
หินกรวดใหญ่


ขายหินจัดสวน ราคาถูก แหล่งรวมหินจัดสวน หินประดับสวน หินจัดสวนขายหินจัดสวน ราคาถูก ก้อนหินธรรมชาติ หินน้ำตก สำหรับตกแต่งบ้าน ตกแต่งสวน ผลงานของเรา
หินโชว์
หินภูเขา
หินโต๊ะชุด
หินทรายแดง
หินกรวดแม่น้ำโขง
หินกรวดเมืองกาญจนบุรี
ขายส่งหินแม่น้ำโขงหนองคาย
ขายหินจัดสวน
ร้านขายหินจัดสวนใกล้ฉัน
ขายหินธรรมชาติ
ขายหินก้อนใหญ่ 
รับจัดสวนหิน ด้วยการออกแบบที่สวยงาม กับทีมงานที่มีประสบการณ์
ปรึกษาไอเดียเสนอแบบสวน ต้นไม้ ดอกไม้ ฟรี รับประกันทุกงานทุกพื้นที่ ตกแต่งพื้นที่รอบบ้าน
แบบสวนหิน
จัดสวนหินญี่ปุ่น
การจัดสวนหินก้อนใหญ่
สวนหินญี่ปุ่น
ต้นไม้สวนหิน
การจัดสวนหินข้างบ้าน
จัดสวนหินงบน้อย
จัดสวนหินหน้าบ้านขนาดเล็ก
ตกแต่งสวน
รับจัดสวน
บ้านและสวน


ขายหินจัดสวนนครพนม
ขายหินจัดสวนบึงกาฬ
ขายหินจัดสวนสกลนคร
ขายหินจัดสวนมุกดาหาร
ขายหินจัดสวนอุบลราชธานี
ขายหินจัดสวนหนองคาย
ขายหินจัดสวนอำนาจเจริญ
ขายหินจัดสวนหนองบัวลำภู
ขายหินจัดสวนศรีสะเกษ
ขายหินจัดสวนอุดรธานี
ขายหินจัดสวนยโสธร
ขายหินจัดสวนเลย
ขายหินจัดสวนกาฬสินธุ์
ขายหินจัดสวนร้อยเอ็ด
ขายหินจัดสวนมหาสารคาม
ขายหินจัดสวนสุรินทร์
ขายหินจัดสวนขอนแก่น
ขายหินจัดสวนอำนาจเจริญ
ขายหินจัดสวนบุรีรัมย์
ขายหินจัดสวนชัยภูมิ
ขายหินจัดสวนโคราชนครราชสีมา
ขายหินจัดสวนเชียงใหม่
ขายหินจัดสวนเพชรบูรณ์
ขายหินจัดสวน-เชียงราย
ขายหินจัดสวนแม่ฮ่องสอน
ขายหินจัดสวนพะเยา
ขายหินจัดสวนลำพูน
ขายหินจัดสวนน่าน
ขายหินจัดสวนลำปาง
ขายหินจัดสวนพิษณุโลก
ขายหินจัดสวนแพร่
ขายหินจัดสวนอุตรดิตถ์
ขายหินจัดสวนตาก
ขายหินจัดสวนกำแพงเพชร
ขายหินจัดสวนพิจิตร
ขายหินจัดสวนนครสวรรค์
ขายหินจัดสวนอุทัยธานี
ขายหินจัดสวนชัยนาท
ขายหินจัดสวนลพบุรี
ขายหินจัดสวนสิงห์บุรี
ขายหินจัดสวนสุโขทัย
ขายหินจัดสวนปราจีนบุรี
ขายหินจัดสวนสระบุรี
ขายหินจัดสวนนครนายก
ขายหินจัดสวนนครปฐม
ขายหินจัดสวนอ่างทอง
ขายหินจัดสวนราชบุรี
ขายหินจัดสวนสุพรรณบุรี
ขายหินจัดสวนอยุธยา
ขายหินจัดสวนสมุทรสงคราม
ขายหินจัดสวนสมุทรปราการ
ขายหินจัดสวนสมุทรสาคร
ขายหินจัดสวนสระแก้ว
ขายหินจัดสวนตราด
ขายหินจัดสวนจันทบุรี
ขายหินจัดสวนระยอง
ขายหินจัดสวนชลบุรี
ขายหินจัดสวนฉะเชิงเทรา
ขายหินจัดสวนเพชรบุรี
ขายหินจัดสวนชุมพร
ขายหินจัดสวนระนอง
ขายหินจัดสวนสุราษฎร์ธานี
ขายหินจัดสวนนครศรีธรรมราช
ขายหินจัดสวนพังงา
ขายหินจัดสวนกระบี่
ขายหินจัดสวนตรัง
ขายหินจัดสวนพัทลุง
ขายหินจัดสวนภูเก็ต
ขายหินจัดสวนสงขลา

 

กรุงเทพ
ขายหินจัดสวนคลองตัน
ขายหินจัดสวนจรัญสนิทวงศ์
ขายหินจัดสวนดาวคะนอง
ขายหินจัดสวนดินแดง
ขายหินจัดสวนธนบุรี
ขายหินจัดสวนนวนคร
ขายหินจัดสวนนวลจันทร์
ขายหินจัดสวนบางนา
ขายหินจัดสวนปทุมวัน
ขายหินจัดสวนประชาชื่น
ขายหินจัดสวนประตูน้ำ
ขายหินจัดสวนปิ่นเกล้า
ขายหินจัดสวนพระราม 2
ขายหินจัดสวนพระราม 9
ขายหินจัดสวนเพชรเกษม
ขายหินจัดสวนรัชดาภิเษก
ขายหินจัดสวนรัชโยธิน
ขายหินจัดสวนรามคำแหง
ขายหินจัดสวนวังหิน
ขายหินจัดสวนวัชพล
ขายหินจัดสวนสะพานควาย
ขายหินจัดสวนสาธุประดิษฐ์
ขายหินจัดสวนสามเสน
ขายหินจัดสวนสีลม
ขายหินจัดสวนสุขาภิบาล
ขายหินจัดสวนสุขุมวิท
ขายหินจัดสวนสุทธิสาร
ขายหินจัดสวนอนุเสาวรีย์ชัย
ขายหินจัดสวนอ่อนนุช
ขายหินจัดสวนปากเกร็ด
ขายหินจัดสวนบางใหญ่
ขายหินจัดสวนคลองหลวง
ขายหินจัดสวนธัญบุรี
ขายหินจัดสวนลาดหลุมแก้ว
ขายหินจัดสวนลำลูกกา
ขายหินจัดสวนสามโคก
ขายหินจัดสวนหนองเสือ
ขายหินจัดสวนกระทุ่มแบน
ขายหินจัดสวนบางพลี
ขายหินจัดสวนบางบ่อ
ขายหินจัดสวนพระประแดง
ขายหินจัดสวนพุทธมณฑล
ขายหินจัดสวนสามพราน
ขายหินจัดสวนเมืองหัวหิน
ขายหินจัดสวนบางรัก   
ขายหินจัดสวนสาธร   
ขายหินจัดสวนเซนส์หลุยส์   
ขายหินจัดสวนสาธุประดิษฐ์     
ขายหินจัดสวนบางแค       
ขายหินจัดสวนภาษีเจริญ     
ขายหินจัดสวนปิ่นเกล้า     
ขายหินจัดสวนจรัญ   
ขายหินจัดสวนบรมราชชนนี   
ขายหินจัดสวนบางพลัด   
ขายหินจัดสวนบางอ้อ   
ขายหินจัดสวนบางกอกน้อย   
ขายหินจัดสวนบางกอกใหญ่       
ขายหินจัดสวนคลองสาน     
ขายหินจัดสวนอิสรภาพ   
ขายหินจัดสวนสาธร   
ขายหินจัดสวนสวนผัก   
ขายหินจัดสวนทุ่งมังกร         
ขายหินจัดสวนราชพฤกษ์         
ขายหินจัดสวนชัยพฤกษ์     
ขายหินจัดสวนกัลปพฤกษ์   
ขายหินจัดสวนกาญจนาภิเษก     
ขายหินจัดสวนพุทธมลฑล
ขายหินจัดสวนพระราม 2     
ขายหินจัดสวนท่าพระ
ขายหินจัดสวนรัชดาภิเษก       
ขายหินจัดสวนพระราม 3   
ขายหินจัดสวนแม้นศรี     
ขายหินจัดสวนราษฎร์บูรณะ   
ขายหินจัดสวนดาวคะนอง     
ขายหินจัดสวนตลาดพลู         
ขายหินจัดสวนพญาไท   
ขายหินจัดสวนเจริญ   
ขายหินจัดสวนปทุมวัน
ขายหินจัดสวนมาบุญครอง   
ขายหินจัดสวนสยาม   
ขายหินจัดสวนศรีย่าน
ขายหินจัดสวนเทเวศน์     
ขายหินจัดสวนทวีวัฒนา     
ขายหินจัดสวนบางนา     
ขายหินจัดสวนสี่แยกทศกันต์       
ขายหินจัดสวนตลิ่งชัน     
ขายหินจัดสวนสุขุมวิท     
ขายหินจัดสวนประตูน้ำ     
ขายหินจัดสวนวุฒากาศ     
ขายหินจัดสวนจอมทอง       
ขายหินจัดสวนท่าเกษตร
ขายหินจัดสวนบางแวก   
ขายหินจัดสวนบางหว้า   
ขายหินจัดสวนวงเวียนใหญ่
ขายหินจัดสวนลาดหญ้า     
ขายหินจัดสวนสำราญราษฎร์     
ขายหินจัดสวนเสาชิงช้า       
ขายหินจัดสวนสาธุประดิษฐ์         
ขายหินจัดสวนซ.วัดลาดปลาดุก       
ขายหินจัดสวนซ.วัดศรีประวัติ   
ขายหินจัดสวนสมเด็จเจ้าพระยา   
ขายหินจัดสวนเจริญนคร   
ขายหินจัดสวนเพชรเกษม       
ขายหินจัดสวนบางรัก
ขายหินจัดสวนยานนาวา     
ขายหินจัดสวนเอกชัย     
ขายหินจัดสวนกำนันแม้น       
ขายหินจัดสวนเทเวศน์       
ขายหินจัดสวนเทอดไท       
ขายหินจัดสวนบางขุนเทียน       
ขายหินจัดสวนท่าข้าม     
ขายหินจัดสวนบางบอน     
ขายหินจัดสวนสุขสวัสดิ์   
ขายหินจัดสวนทุ่งครุ     
ขายหินจัดสวนประชาอุทิศ               
ขายหินจัดสวนลาดพร้าว     
ขายหินจัดสวนอนุสาวรีย์ชัย         
ขายหินจัดสวนซ.อารีย์สัมพันธุ์           
ขายหินจัดสวนอ้อมน้อย       
ขายหินจัดสวนอ้อมใหญ่         
ขายหินจัดสวนมหาชัย           
ขายหินจัดสวนคลองขวาง       
ขายหินจัดสวนบางมด   
ขายหินจัดสวนหนองเเขม
8  ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ / ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ โฆษณาหนังสือแนวข้อสอบ / ตาชั่งรถบรรทุก โทร 093-3242443 ติดตั้ง ตรวจรับรอง เครื่องชั่ง ตาชั่ง รถบรรทุก เมื่อ: พฤษภาคม 26, 2021, 08:52:06 pm
เครื่องชั่งรถบรรทุก
ตาชั่งรถบรรทุก
ติดตั้ง ตรวจรับรอง เครื่องชั่ง
อะไหล่เครื่องชั่ง ตรวจ ซ่อม เช็คเครื่องชั่ง
ซ่อมเครื่องชั่งรถบรรทุก
ออกแบบระบบงานชั่งสายการผลิต
ซ่อมเครื่องชั่งรถ แก้ไข ดัดแปลง
ผลงานของเราติดต่อสอบถาม

เครื่องชั่งรถกระบะ
เครื่องชั่งแขวน
เครื่องชั่งดิจิตอล
เช่าเครื่องชั่ง
แท่นชั่งน้ำหนักอุตสาหกรรม
แท่นชั่งตั้งพื้น
แท่นชั่งขนาดใหญ่
ผลงานของเรา


เรามีบริการครบวงจรตั้งแต่จำหน่าย ติดตั้ง ซ่อมบำรุง สอบเทียบน้ำหนัก
แท่นชั่งตั้งพื้นทุกขนาด โครงสร้างแท่นเหล็กและสแตนเลส รับซ่อมเครื่องชั่งน้ำหนัก ซ่อมเครื่องชั่งรถบรรทุก ซ่อมเครื่องชั่งรถ แก้ไข ดัดแปลง เปลี่ยนโหลดเซลล์ทั้งในและนอกสถานที่โดยมีทีมช่างไปรับ หรือประเมินที่หน้างาน ปิดงานซ่อมได้เร็ว งานคุณภาพรับประกันงานซ่อม
เราเสนอราคาก่อนซ่อมทุกครั้ง ผลงานของเรา


ออกแบบระบบงานชั่ง สายการผลิต:
สำหรับเครื่องชั่งบรรจุ ไหลผ่าน เครื่องชั่งควบคุม งานชั่งอัตโนมัติ
จำเป็นต้องกำหนดสเป็คและรูปแบบการทำงานเพื่อโปรแกรมตามการใช้งาน เรามีทีมให้คำปรึกษาและ
ติดตั้งเครื่องชั่ง รับติดตั้งเครื่องชั่งรถบรรทุก
ติดตั้งเครื่องชั่งรถบรรทุก แท่นชั่งรถ30ตัน,40ตัน,50ตัน,60ตัน,80ตัน
วางโครงสร้าง งานฐานราก งานซ่อม/ดัดแปลงโครงสร้าง
แปลงแท่นชั่งจากระบบตาชั่งคานเป็นระบบดิจิตอล


เครื่องชั่งรถบรรทุก
ระบบอนาล็อก/ดิจิตอล พิกัด 20-100 ตัน บันทึกข้อมูลน้ำหนัก บัตรชั่ง/ชั่งรายงาน
หัวอ่าน - Indicator
หน้าจอแสดงค่าน้ำหนัก สำหรับรถบรรทุก เครื่องชั่งตั้งพื้น และงานควบคุม.
โหลดเซล - Load cell
อุปกรณ์เซนเซอร์สำหรับแปลงค่าจากแรงกดไปเป็นสัญญาณไฟฟ้า พิกัด 10- ถึง 100 ตัน.
อุปกรณ์อื่น ๆ
อุปกรณ์สำรองไฟ , เครื่องพิมพ์แบบต่าง ๆ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้เลือกมากมาย


เครื่องชั่งรถบรรทุกแบบกึ่งลอยกึ่งบ่อ
เครื่องชั่งรถบรรทุกแบบกึ่งลอยกึ่งบ่อเหมาะสำหรับชั่งรถพ่วงรถเทรลเลอร์
พราะตั่วแท่นชั่งจะเสมอกับพื้นราคาไม่แพงเหมือนกับแท่นชั่งแบบบ่อและสามารถซ่อมบำรุงได้ง่ายกว่าแบบบ่อ

เครื่องชั่งรถบรรทุกแบบฝังบ่อ
เครื่องชั่งอยู่ในแนวระนาบเดียวกับพื้นสะดวกต่อการชั่ง ลดพื้นที่ของเครื่องชั่งลงเหมาะสำหรับการชั่งรถพ่วงหรือเทเลอร์ตาชั่งรถบรรทุกนครพนม 
ตาชั่งรถบรรทุกบึงกาฬ
ตาชั่งรถบรรทุกสกลนคร 
ตาชั่งรถบรรทุกมุกดาหาร 
ตาชั่งรถบรรทุกอุบลราชธานี 
ตาชั่งรถบรรทุกหนองคาย 
ตาชั่งรถบรรทุกอำนาจเจริญ 
ตาชั่งรถบรรทุกหนองบัวลำภู 
ตาชั่งรถบรรทุกศรีสะเกษ 
ตาชั่งรถบรรทุกอุดรธานี 
ตาชั่งรถบรรทุกยโสธร 
ตาชั่งรถบรรทุกเลย 
ตาชั่งรถบรรทุกกาฬสินธุ์ 
ตาชั่งรถบรรทุกร้อยเอ็ด 
ตาชั่งรถบรรทุกมหาสารคาม 
ตาชั่งรถบรรทุกสุรินทร์ 
ตาชั่งรถบรรทุกขอนแก่น
ตาชั่งรถบรรทุกอำนาจเจริญ 
ตาชั่งรถบรรทุกบุรีรัมย์ 
ตาชั่งรถบรรทุกชัยภูมิ 
ตาชั่งรถบรรทุกโคราชนครราชสีมา 
ตาชั่งรถบรรทุกเชียงใหม่ 
ตาชั่งรถบรรทุกเพชรบูรณ์ 
ตาชั่งรถบรรทุก-เชียงราย 
ตาชั่งรถบรรทุกแม่ฮ่องสอน 
ตาชั่งรถบรรทุกพะเยา 
ตาชั่งรถบรรทุกลำพูน 
ตาชั่งรถบรรทุกน่าน 
ตาชั่งรถบรรทุกลำปาง 
ตาชั่งรถบรรทุกพิษณุโลก
ตาชั่งรถบรรทุกแพร่ 
ตาชั่งรถบรรทุกอุตรดิตถ์ 
ตาชั่งรถบรรทุกตาก 
ตาชั่งรถบรรทุกกำแพงเพชร 
ตาชั่งรถบรรทุกพิจิตร 
ตาชั่งรถบรรทุกนครสวรรค์ 
ตาชั่งรถบรรทุกอุทัยธานี 
ตาชั่งรถบรรทุกชัยนาท 
ตาชั่งรถบรรทุกลพบุรี 
ตาชั่งรถบรรทุกสิงห์บุรี 
ตาชั่งรถบรรทุกสุโขทัย
ตาชั่งรถบรรทุกปราจีนบุรี 
ตาชั่งรถบรรทุกสระบุรี 
ตาชั่งรถบรรทุกนครนายก 
ตาชั่งรถบรรทุกนครปฐม
ตาชั่งรถบรรทุกอ่างทอง 
ตาชั่งรถบรรทุกราชบุรี 
ตาชั่งรถบรรทุกสุพรรณบุรี 
ตาชั่งรถบรรทุกอยุธยา 
ตาชั่งรถบรรทุกสมุทรสงคราม 
ตาชั่งรถบรรทุกสมุทรปราการ
ตาชั่งรถบรรทุกสมุทรสาคร 
ตาชั่งรถบรรทุกสระแก้ว 
ตาชั่งรถบรรทุกตราด 
ตาชั่งรถบรรทุกจันทบุรี 
ตาชั่งรถบรรทุกระยอง 
ตาชั่งรถบรรทุกชลบุรี 
ตาชั่งรถบรรทุกฉะเชิงเทรา 
ตาชั่งรถบรรทุกเพชรบุรี 
ตาชั่งรถบรรทุกชุมพร 
ตาชั่งรถบรรทุกระนอง 
ตาชั่งรถบรรทุกสุราษฎร์ธานี 
ตาชั่งรถบรรทุกนครศรีธรรมราช 
ตาชั่งรถบรรทุกพังงา 
ตาชั่งรถบรรทุกกระบี่ 
ตาชั่งรถบรรทุกตรัง 
ตาชั่งรถบรรทุกพัทลุง 
ตาชั่งรถบรรทุกภูเก็ต 
ตาชั่งรถบรรทุกสงขลา

 

กรุงเทพ
ตาชั่งรถบรรทุกคลองตัน 
ตาชั่งรถบรรทุกจรัญสนิทวงศ์
ตาชั่งรถบรรทุกดาวคะนอง 
ตาชั่งรถบรรทุกดินแดง 
ตาชั่งรถบรรทุกธนบุรี 
ตาชั่งรถบรรทุกนวนคร 
ตาชั่งรถบรรทุกนวลจันทร์ 
ตาชั่งรถบรรทุกบางนา 
ตาชั่งรถบรรทุกปทุมวัน 
ตาชั่งรถบรรทุกประชาชื่น 
ตาชั่งรถบรรทุกประตูน้ำ 
ตาชั่งรถบรรทุกปิ่นเกล้า 
ตาชั่งรถบรรทุกพระราม 2 
ตาชั่งรถบรรทุกพระราม 9 
ตาชั่งรถบรรทุกเพชรเกษม 
ตาชั่งรถบรรทุกรัชดาภิเษก
ตาชั่งรถบรรทุกรัชโยธิน
ตาชั่งรถบรรทุกรามคำแหง 
ตาชั่งรถบรรทุกวังหิน 
ตาชั่งรถบรรทุกวัชพล 
ตาชั่งรถบรรทุกสะพานควาย
ตาชั่งรถบรรทุกสาธุประดิษฐ์ 
ตาชั่งรถบรรทุกสามเสน 
ตาชั่งรถบรรทุกสีลม 
ตาชั่งรถบรรทุกสุขาภิบาล 
ตาชั่งรถบรรทุกสุขุมวิท 
ตาชั่งรถบรรทุกสุทธิสาร 
ตาชั่งรถบรรทุกอนุเสาวรีย์ชัย 
ตาชั่งรถบรรทุกอ่อนนุช 
ตาชั่งรถบรรทุกปากเกร็ด
ตาชั่งรถบรรทุกบางใหญ่
ตาชั่งรถบรรทุกคลองหลวง
ตาชั่งรถบรรทุกธัญบุรี
ตาชั่งรถบรรทุกลาดหลุมแก้ว
ตาชั่งรถบรรทุกลำลูกกา
ตาชั่งรถบรรทุกสามโคก
ตาชั่งรถบรรทุกหนองเสือ
ตาชั่งรถบรรทุกกระทุ่มแบน
ตาชั่งรถบรรทุกบางพลี
ตาชั่งรถบรรทุกบางบ่อ
ตาชั่งรถบรรทุกพระประแดง
ตาชั่งรถบรรทุกพุทธมณฑล
ตาชั่งรถบรรทุกสามพราน
ตาชั่งรถบรรทุกเมืองหัวหิน
ตาชั่งรถบรรทุกบางรัก   
ตาชั่งรถบรรทุกสาธร    
ตาชั่งรถบรรทุกเซนส์หลุยส์    
ตาชั่งรถบรรทุกสาธุประดิษฐ์     
ตาชั่งรถบรรทุกบางแค       
ตาชั่งรถบรรทุกภาษีเจริญ      
ตาชั่งรถบรรทุกปิ่นเกล้า     
ตาชั่งรถบรรทุกจรัญ   
ตาชั่งรถบรรทุกบรมราชชนนี   
ตาชั่งรถบรรทุกบางพลัด   
ตาชั่งรถบรรทุกบางอ้อ   
ตาชั่งรถบรรทุกบางกอกน้อย   
ตาชั่งรถบรรทุกบางกอกใหญ่        
ตาชั่งรถบรรทุกคลองสาน      
ตาชั่งรถบรรทุกอิสรภาพ   
ตาชั่งรถบรรทุกสาธร   
ตาชั่งรถบรรทุกสวนผัก   
ตาชั่งรถบรรทุกทุ่งมังกร         
ตาชั่งรถบรรทุกราชพฤกษ์         
ตาชั่งรถบรรทุกชัยพฤกษ์     
ตาชั่งรถบรรทุกกัลปพฤกษ์   
ตาชั่งรถบรรทุกกาญจนาภิเษก      
ตาชั่งรถบรรทุกพุทธมลฑล 
ตาชั่งรถบรรทุกพระราม 2      
ตาชั่งรถบรรทุกท่าพระ 
ตาชั่งรถบรรทุกรัชดาภิเษก       
ตาชั่งรถบรรทุกพระราม 3    
ตาชั่งรถบรรทุกแม้นศรี     
ตาชั่งรถบรรทุกราษฎร์บูรณะ    
ตาชั่งรถบรรทุกดาวคะนอง      
ตาชั่งรถบรรทุกตลาดพลู         
ตาชั่งรถบรรทุกพญาไท    
ตาชั่งรถบรรทุกเจริญ    
ตาชั่งรถบรรทุกปทุมวัน
ตาชั่งรถบรรทุกมาบุญครอง    
ตาชั่งรถบรรทุกสยาม    
ตาชั่งรถบรรทุกศรีย่าน 
ตาชั่งรถบรรทุกเทเวศน์      
ตาชั่งรถบรรทุกทวีวัฒนา     
ตาชั่งรถบรรทุกบางนา     
ตาชั่งรถบรรทุกสี่แยกทศกันต์       
ตาชั่งรถบรรทุกตลิ่งชัน      
ตาชั่งรถบรรทุกสุขุมวิท     
ตาชั่งรถบรรทุกประตูน้ำ     
ตาชั่งรถบรรทุกวุฒากาศ      
ตาชั่งรถบรรทุกจอมทอง       
ตาชั่งรถบรรทุกท่าเกษตร
ตาชั่งรถบรรทุกบางแวก    
ตาชั่งรถบรรทุกบางหว้า    
ตาชั่งรถบรรทุกวงเวียนใหญ่ 
ตาชั่งรถบรรทุกลาดหญ้า     
ตาชั่งรถบรรทุกสำราญราษฎร์     
ตาชั่งรถบรรทุกเสาชิงช้า       
ตาชั่งรถบรรทุกสาธุประดิษฐ์         
ตาชั่งรถบรรทุกซ.วัดลาดปลาดุก        
ตาชั่งรถบรรทุกซ.วัดศรีประวัติ    
ตาชั่งรถบรรทุกสมเด็จเจ้าพระยา   
ตาชั่งรถบรรทุกเจริญนคร   
ตาชั่งรถบรรทุกเพชรเกษม       
ตาชั่งรถบรรทุกบางรัก 
ตาชั่งรถบรรทุกยานนาวา      
ตาชั่งรถบรรทุกเอกชัย      
ตาชั่งรถบรรทุกกำนันแม้น        
ตาชั่งรถบรรทุกเทเวศน์       
ตาชั่งรถบรรทุกเทอดไท        
ตาชั่งรถบรรทุกบางขุนเทียน       
ตาชั่งรถบรรทุกท่าข้าม     
ตาชั่งรถบรรทุกบางบอน      
ตาชั่งรถบรรทุกสุขสวัสดิ์   
ตาชั่งรถบรรทุกทุ่งครุ      
ตาชั่งรถบรรทุกประชาอุทิศ               
ตาชั่งรถบรรทุกลาดพร้าว     
ตาชั่งรถบรรทุกอนุสาวรีย์ชัย         
ตาชั่งรถบรรทุกซ.อารีย์สัมพันธุ์           
ตาชั่งรถบรรทุกอ้อมน้อย       
ตาชั่งรถบรรทุกอ้อมใหญ่          
ตาชั่งรถบรรทุกมหาชัย            
ตาชั่งรถบรรทุกคลองขวาง        
ตาชั่งรถบรรทุกบางมด   
ตาชั่งรถบรรทุกหนองเเขม
9  ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ / ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ โฆษณาหนังสือแนวข้อสอบ / รับดูแลผู้สูงอายุตามบ้าน โทร 096-0824511 ดูแลผู้ป่วย ดูแลคนชรา ดูแลคนแก่ เมื่อ: พฤษภาคม 26, 2021, 08:43:15 pm
ดูแลผู้สูงอายุ&ผู้ป่วยพักฟื้น | อบอุ่น ปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ‎
ศูนย์แลผู้สูงอายุ ผู้ป่วย รับเฝ้าไข้ตามบ้าน โรงพยาบาล ดูแลเด็กตามบ้านและผู้สูงอายุ จัดหาพนักงานดูแลผู้สูงอายุ ดูแลผู้ป่วย แม่บ้าน พี่เลี้ยงเด็ก เจ้าหน้าที่เราผ่านการฝึกอบรม
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุใกล้ฉัน
รับดูแลผู้ป่วยตามบ้าน
รับดูแลคนชราตามบ้าน
รับดูแลคนแก่ตามบ้าน
รับเฝ้าไข้ตามบ้าน
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุที่ไหนดีติดต่อสอบถาม

บริการดูแลผู้สูงอายุ บริการดูแลผู้ป่วย รายวัน รายเดือน เฝ้าไข้ผู้ป่วยที่บ้าน ที่โรงพยาบาล รับเฝ้าไข้ 24 ชั่วโมง บริการส่งพยาบาลพิเศษ เฝ้าไข้ ดูแลผู้สูงอายุ ประจำบ้าน ราคาเป็นกันเอง รับเฝ้าไข้ 24 ชม. บริการด้วยใจ
งานดูแลผู้สูงอายุตามบ้าน
ดูแลผู้ป่วยที่บ้าน
งานดูแลผู้สูงอายุตามบ้าน
อัตราค่าบริการดูแลผู้สูงอายุ
รับจ้างดูแลผู้สูงอายุรายวัน
หาคนอยู่เป็นเพื่อนคนแก่
บริการจัดส่งพนักงานดูแลผู้สูงอายุ
รับดูแลผู้สูงอายุตามบ้านราคา


 
จัดส่งพนักงานดูแลคนแก่ ผู้ป่วย เฝ้าไข้ ประจำตามบ้าน  รับเฝ้าไข้ตามโรงพยาบาล ดูแลเด็กตามบ้านและผู้สูงอายุ แม่บ้านทำความสะอาด
หาคนดูแลผู้ป่วยที่บ้านหรือเฝ้าไข้ที่โรงพยาบาล
จัดส่งคนดูแลผู้ป่วย
รับดูแลผู้ป่วยติดเตียง
รับดูแลผู้สูงอายุตามบ้าน
จัดส่งคนดูแลผู้ป่วย
อัตราค่าบริการดูแลผู้สูงอายุ
รับจ้างดูแลผู้สูงอายุรายวัน
รับดูแลผู้สูงอายุตามบ้านราคา
ดูแลผู้สูงอายุ แบบไป-กลับ
ดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยพักฟื้นบริการส่งคนดูแลผู้สูงอายุผู้ป่วย ถึงที่บ้าน บริการส่งคนดูแลผู้สูงอายุให้คุณถึงที่บ้าน รายวัน รายเดือน ในกรุงเทพและต่างจังหวัด ผู้ดูแลผ่านการตรวจสอบทักษะในการดูแล และผ่านการตรวจสอบประวัติอาชญกรรม 
บริการดูแลผู้สูงอายุและจัดส่งพนักงานดูแลผู้สูงอายุ จัดส่งพนักงานเฝ้าไข้ พี่เลี้ยงเด็ก แม่บ้านแม่ครัว ดูแลคนที่คุณรัก  พนักงานทุกคนผ่านการอบรม
พยาบาลเฝ้าไข้ตามบ้าน เฝ้าไข้ หาคนดูแลผู้ป่วย หาแม่บ้าน หาแม่บ้าน
จัดส่งพนักงานดูแลผู้สูงอายุ พนักงานดูแลผู้ป่วย และดูแลคนชราไปอยู่ประจำตามบ้านและโรงพยาบาล จัดส่งพี่เลี้ยงเด็กอ่อน


 
รับทำความสะอาด เคลียร์พื้นที่ ทำความสะอาดประจำปี-ขึ้นบ้านใหม่ เรื่องคุณภาพไว้ใจให้บริการ แม่บ้าน ทำความสะอาด แบบครบวงจร รายวัน รายเดือน ทำความสะอาดอาคาร
big cleaning โรงงาน โรงแรม สำนักงาน Heavy cleaning Big cleaning
ทำความสะอาดออฟฟิศ หมู่บ้าน คอนโด อาคารสำนักงานต่างๆ
บริษัทแม่บ้าน ทำความสะอาดโรงงานรายย่อย โรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่
ทำความสะอาดกระจกออฟฟิศ
บริษัททำความสะอาด รับทำความสะอาดปล่องควันโรงอาหาร

ดูแลผู้ป่วยตามบ้านนครพนม
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านบึงกาฬ
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านสกลนคร
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านมุกดาหาร
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านอุบลราชธานี
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านหนองคาย
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านอำนาจเจริญ
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านหนองบัวลำภู
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านศรีสะเกษ
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านอุดรธานี
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านยโสธร
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านเลย
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านกาฬสินธุ์
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านร้อยเอ็ด
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านมหาสารคาม
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านสุรินทร์
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านขอนแก่น
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านอำนาจเจริญ
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านบุรีรัมย์
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านชัยภูมิ
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านโคราชนครราชสีมา
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านเชียงใหม่
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านเพชรบูรณ์
ดูแลผู้ป่วยตามบ้าน-เชียงราย
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านแม่ฮ่องสอน
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านพะเยา
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านลำพูน
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านน่าน
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านลำปาง
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านพิษณุโลก
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านแพร่
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านอุตรดิตถ์
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านตาก
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านกำแพงเพชร
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านพิจิตร
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านนครสวรรค์
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านอุทัยธานี
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านชัยนาท
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านลพบุรี
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านสิงห์บุรี
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านสุโขทัย
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านปราจีนบุรี
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านสระบุรี
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านนครนายก
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านนครปฐม
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านอ่างทอง
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านราชบุรี
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านสุพรรณบุรี
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านอยุธยา
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านสมุทรสงคราม
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านสมุทรปราการ
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านสมุทรสาคร
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านสระแก้ว
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านตราด
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านจันทบุรี
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านระยอง
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านชลบุรี
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านฉะเชิงเทรา
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านเพชรบุรี
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านชุมพร
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านระนอง
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านสุราษฎร์ธานี
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านนครศรีธรรมราช
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านพังงา
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านกระบี่
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านตรัง
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านพัทลุง
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านภูเก็ต
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านสงขลา

 

กรุงเทพ
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านคลองตัน
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านจรัญสนิทวงศ์
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านดาวคะนอง
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านดินแดง
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านธนบุรี
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านนวนคร
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านนวลจันทร์
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านบางนา
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านปทุมวัน
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านประชาชื่น
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านประตูน้ำ
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านปิ่นเกล้า
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านพระราม 2
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านพระราม 9
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านเพชรเกษม
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านรัชดาภิเษก
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านรัชโยธิน
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านรามคำแหง
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านวังหิน
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านวัชพล
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านสะพานควาย
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านสาธุประดิษฐ์
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านสามเสน
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านสีลม
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านสุขาภิบาล
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านสุขุมวิท
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านสุทธิสาร
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านอนุเสาวรีย์ชัย
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านอ่อนนุช
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านปากเกร็ด
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านบางใหญ่
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านคลองหลวง
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านธัญบุรี
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านลาดหลุมแก้ว
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านลำลูกกา
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านสามโคก
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านหนองเสือ
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านกระทุ่มแบน
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านบางพลี
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านบางบ่อ
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านพระประแดง
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านพุทธมณฑล
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านสามพราน
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านเมืองหัวหิน
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านบางรัก   
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านสาธร   
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านเซนส์หลุยส์   
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านสาธุประดิษฐ์     
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านบางแค       
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านภาษีเจริญ     
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านปิ่นเกล้า     
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านจรัญ   
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านบรมราชชนนี   
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านบางพลัด   
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านบางอ้อ   
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านบางกอกน้อย   
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านบางกอกใหญ่       
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านคลองสาน     
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านอิสรภาพ   
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านสาธร   
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านสวนผัก   
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านทุ่งมังกร         
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านราชพฤกษ์         
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านชัยพฤกษ์     
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านกัลปพฤกษ์   
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านกาญจนาภิเษก     
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านพุทธมลฑล
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านพระราม 2     
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านท่าพระ
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านรัชดาภิเษก       
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านพระราม 3   
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านแม้นศรี     
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านราษฎร์บูรณะ   
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านดาวคะนอง     
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านตลาดพลู         
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านพญาไท   
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านเจริญ   
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านปทุมวัน
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านมาบุญครอง   
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านสยาม   
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านศรีย่าน
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านเทเวศน์     
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านทวีวัฒนา     
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านบางนา     
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านสี่แยกทศกันต์       
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านตลิ่งชัน     
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านสุขุมวิท     
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านประตูน้ำ     
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านวุฒากาศ     
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านจอมทอง       
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านท่าเกษตร
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านบางแวก   
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านบางหว้า   
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านวงเวียนใหญ่
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านลาดหญ้า     
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านสำราญราษฎร์     
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านเสาชิงช้า       
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านสาธุประดิษฐ์         
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านซ.วัดลาดปลาดุก       
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านซ.วัดศรีประวัติ   
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านสมเด็จเจ้าพระยา   
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านเจริญนคร   
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านเพชรเกษม       
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านบางรัก
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านยานนาวา     
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านเอกชัย     
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านกำนันแม้น       
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านเทเวศน์       
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านเทอดไท       
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านบางขุนเทียน       
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านท่าข้าม     
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านบางบอน     
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านสุขสวัสดิ์   
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านทุ่งครุ     
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านประชาอุทิศ               
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านลาดพร้าว     
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านอนุสาวรีย์ชัย         
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านซ.อารีย์สัมพันธุ์           
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านอ้อมน้อย       
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านอ้อมใหญ่         
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านมหาชัย           
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านคลองขวาง       
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านบางมด   
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านหนองเเขม


10  ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ / ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ โฆษณาหนังสือแนวข้อสอบ / รถสตาร์ทไม่ติดใกล้ฉันโทร 093-3242443 เมื่อ: พฤษภาคม 24, 2021, 08:51:46 pm
หาคุณอยู่ในพื้นที่ กำลังเจอปัญหารถเสีย รถพัง สตาร์ทไม่ติด รถดับ เกิดอุบัติเหตุ รถชนกัน รถเสียข้างทาง โทรหาเรา ตลอด 24 ชม.บริการซ่อมรถนอกสถานที่ใกล้คุณ เราให้เราได้ช่วยดูแลท่าน STD Car Service
รถสตาร์ทไม่ติดซ่อมรถนอกสถานที่
รถยกเคลื่อนย้ายรถยนต์
STD Car Serviceซ่อมรถ ซ่อมรถนอกสถานที่ใกล้ฉัน
อู่รถยนต์ใกล้ฉัน ซ่อมรถนอกสถานที่
รถเสียข้างทาง ซ่อมรถนอกสถานที่
รถยกรถเสีย ลากรถอุบัติเหตุ
ร้านซ่อมรถไดสตาร์ทใกล้ฉัน
ซ่อมระบบไฟฟ้ารถยนต์ติดต่อสอบถาม

รถสตาร์ทไม่ติดนครพนม 
รถสตาร์ทไม่ติดบึงกาฬ
รถสตาร์ทไม่ติดสกลนคร 
รถสตาร์ทไม่ติดมุกดาหาร 
รถสตาร์ทไม่ติดอุบลราชธานี 
รถสตาร์ทไม่ติดหนองคาย 
รถสตาร์ทไม่ติดอำนาจเจริญ 
รถสตาร์ทไม่ติดหนองบัวลำภู 
รถสตาร์ทไม่ติดศรีสะเกษ 
รถสตาร์ทไม่ติดอุดรธานี 
รถสตาร์ทไม่ติดยโสธร 
รถสตาร์ทไม่ติดเลย 
รถสตาร์ทไม่ติดกาฬสินธุ์ 
รถสตาร์ทไม่ติดร้อยเอ็ด 
รถสตาร์ทไม่ติดมหาสารคาม 
รถสตาร์ทไม่ติดสุรินทร์ 
รถสตาร์ทไม่ติดขอนแก่น
รถสตาร์ทไม่ติดอำนาจเจริญ 
รถสตาร์ทไม่ติดบุรีรัมย์ 
รถสตาร์ทไม่ติดชัยภูมิ 
รถสตาร์ทไม่ติดโคราชนครราชสีมา 
รถสตาร์ทไม่ติดเชียงใหม่ 
รถสตาร์ทไม่ติดเพชรบูรณ์ 
รถสตาร์ทไม่ติด-เชียงราย 
รถสตาร์ทไม่ติดแม่ฮ่องสอน 
รถสตาร์ทไม่ติดพะเยา 
รถสตาร์ทไม่ติดลำพูน 
รถสตาร์ทไม่ติดน่าน 
รถสตาร์ทไม่ติดลำปาง 
รถสตาร์ทไม่ติดพิษณุโลก
รถสตาร์ทไม่ติดแพร่ 
รถสตาร์ทไม่ติดอุตรดิตถ์ 
รถสตาร์ทไม่ติดตาก 
รถสตาร์ทไม่ติดกำแพงเพชร 
รถสตาร์ทไม่ติดพิจิตร 
รถสตาร์ทไม่ติดนครสวรรค์ 
รถสตาร์ทไม่ติดอุทัยธานี 
รถสตาร์ทไม่ติดชัยนาท 
รถสตาร์ทไม่ติดลพบุรี 
รถสตาร์ทไม่ติดสิงห์บุรี 
รถสตาร์ทไม่ติดสุโขทัย
รถสตาร์ทไม่ติดปราจีนบุรี 
รถสตาร์ทไม่ติดสระบุรี 
รถสตาร์ทไม่ติดนครนายก 
รถสตาร์ทไม่ติดนครปฐม
รถสตาร์ทไม่ติดอ่างทอง 
รถสตาร์ทไม่ติดราชบุรี 
รถสตาร์ทไม่ติดสุพรรณบุรี 
รถสตาร์ทไม่ติดอยุธยา 
รถสตาร์ทไม่ติดสมุทรสงคราม 
รถสตาร์ทไม่ติดสมุทรปราการ
รถสตาร์ทไม่ติดสมุทรสาคร 
รถสตาร์ทไม่ติดสระแก้ว 
รถสตาร์ทไม่ติดตราด 
รถสตาร์ทไม่ติดจันทบุรี 
รถสตาร์ทไม่ติดระยอง 
รถสตาร์ทไม่ติดชลบุรี 
รถสตาร์ทไม่ติดฉะเชิงเทรา 
รถสตาร์ทไม่ติดเพชรบุรี 
รถสตาร์ทไม่ติดชุมพร 
รถสตาร์ทไม่ติดระนอง 
รถสตาร์ทไม่ติดสุราษฎร์ธานี 
รถสตาร์ทไม่ติดนครศรีธรรมราช 
รถสตาร์ทไม่ติดพังงา 
รถสตาร์ทไม่ติดกระบี่ 
รถสตาร์ทไม่ติดตรัง 
รถสตาร์ทไม่ติดพัทลุง 
รถสตาร์ทไม่ติดภูเก็ต 
รถสตาร์ทไม่ติดสงขลา

 

กรุงเทพ
รถสตาร์ทไม่ติดคลองตัน 
รถสตาร์ทไม่ติดจรัญสนิทวงศ์
รถสตาร์ทไม่ติดดาวคะนอง 
รถสตาร์ทไม่ติดดินแดง 
รถสตาร์ทไม่ติดธนบุรี 
รถสตาร์ทไม่ติดนวนคร 
รถสตาร์ทไม่ติดนวลจันทร์ 
รถสตาร์ทไม่ติดบางนา 
รถสตาร์ทไม่ติดปทุมวัน 
รถสตาร์ทไม่ติดประชาชื่น 
รถสตาร์ทไม่ติดประตูน้ำ 
รถสตาร์ทไม่ติดปิ่นเกล้า 
รถสตาร์ทไม่ติดพระราม 2 
รถสตาร์ทไม่ติดพระราม 9 
รถสตาร์ทไม่ติดเพชรเกษม 
รถสตาร์ทไม่ติดรัชดาภิเษก
รถสตาร์ทไม่ติดรัชโยธิน
รถสตาร์ทไม่ติดรามคำแหง 
รถสตาร์ทไม่ติดวังหิน 
รถสตาร์ทไม่ติดวัชพล 
รถสตาร์ทไม่ติดสะพานควาย
รถสตาร์ทไม่ติดสาธุประดิษฐ์ 
รถสตาร์ทไม่ติดสามเสน 
รถสตาร์ทไม่ติดสีลม 
รถสตาร์ทไม่ติดสุขาภิบาล 
รถสตาร์ทไม่ติดสุขุมวิท 
รถสตาร์ทไม่ติดสุทธิสาร 
รถสตาร์ทไม่ติดอนุเสาวรีย์ชัย 
รถสตาร์ทไม่ติดอ่อนนุช 
รถสตาร์ทไม่ติดปากเกร็ด
รถสตาร์ทไม่ติดบางใหญ่
รถสตาร์ทไม่ติดคลองหลวง
รถสตาร์ทไม่ติดธัญบุรี
รถสตาร์ทไม่ติดลาดหลุมแก้ว
รถสตาร์ทไม่ติดลำลูกกา
รถสตาร์ทไม่ติดสามโคก
รถสตาร์ทไม่ติดหนองเสือ
รถสตาร์ทไม่ติดกระทุ่มแบน
รถสตาร์ทไม่ติดบางพลี
รถสตาร์ทไม่ติดบางบ่อ
รถสตาร์ทไม่ติดพระประแดง
รถสตาร์ทไม่ติดพุทธมณฑล
รถสตาร์ทไม่ติดสามพราน
รถสตาร์ทไม่ติดเมืองหัวหิน
รถสตาร์ทไม่ติดบางรัก   
รถสตาร์ทไม่ติดสาธร    
รถสตาร์ทไม่ติดเซนส์หลุยส์    
รถสตาร์ทไม่ติดสาธุประดิษฐ์     
รถสตาร์ทไม่ติดบางแค       
รถสตาร์ทไม่ติดภาษีเจริญ      
รถสตาร์ทไม่ติดปิ่นเกล้า     
รถสตาร์ทไม่ติดจรัญ   
รถสตาร์ทไม่ติดบรมราชชนนี   
รถสตาร์ทไม่ติดบางพลัด   
รถสตาร์ทไม่ติดบางอ้อ   
รถสตาร์ทไม่ติดบางกอกน้อย   
รถสตาร์ทไม่ติดบางกอกใหญ่        
รถสตาร์ทไม่ติดคลองสาน      
รถสตาร์ทไม่ติดอิสรภาพ   
รถสตาร์ทไม่ติดสาธร   
รถสตาร์ทไม่ติดสวนผัก   
รถสตาร์ทไม่ติดทุ่งมังกร         
รถสตาร์ทไม่ติดราชพฤกษ์         
รถสตาร์ทไม่ติดชัยพฤกษ์     
รถสตาร์ทไม่ติดกัลปพฤกษ์   
รถสตาร์ทไม่ติดกาญจนาภิเษก      
รถสตาร์ทไม่ติดพุทธมลฑล 
รถสตาร์ทไม่ติดพระราม 2      
รถสตาร์ทไม่ติดท่าพระ 
รถสตาร์ทไม่ติดรัชดาภิเษก       
รถสตาร์ทไม่ติดพระราม 3    
รถสตาร์ทไม่ติดแม้นศรี     
รถสตาร์ทไม่ติดราษฎร์บูรณะ    
รถสตาร์ทไม่ติดดาวคะนอง      
รถสตาร์ทไม่ติดตลาดพลู         
รถสตาร์ทไม่ติดพญาไท    
รถสตาร์ทไม่ติดเจริญ    
รถสตาร์ทไม่ติดปทุมวัน
รถสตาร์ทไม่ติดมาบุญครอง    
รถสตาร์ทไม่ติดสยาม    
รถสตาร์ทไม่ติดศรีย่าน 
รถสตาร์ทไม่ติดเทเวศน์      
รถสตาร์ทไม่ติดทวีวัฒนา     
รถสตาร์ทไม่ติดบางนา     
รถสตาร์ทไม่ติดสี่แยกทศกันต์       
รถสตาร์ทไม่ติดตลิ่งชัน      
รถสตาร์ทไม่ติดสุขุมวิท     
รถสตาร์ทไม่ติดประตูน้ำ     
รถสตาร์ทไม่ติดวุฒากาศ      
รถสตาร์ทไม่ติดจอมทอง       
รถสตาร์ทไม่ติดท่าเกษตร
รถสตาร์ทไม่ติดบางแวก    
รถสตาร์ทไม่ติดบางหว้า    
รถสตาร์ทไม่ติดวงเวียนใหญ่ 
รถสตาร์ทไม่ติดลาดหญ้า     
รถสตาร์ทไม่ติดสำราญราษฎร์     
รถสตาร์ทไม่ติดเสาชิงช้า       
รถสตาร์ทไม่ติดสาธุประดิษฐ์         
รถสตาร์ทไม่ติดซ.วัดลาดปลาดุก        
รถสตาร์ทไม่ติดซ.วัดศรีประวัติ    
รถสตาร์ทไม่ติดสมเด็จเจ้าพระยา   
รถสตาร์ทไม่ติดเจริญนคร   
รถสตาร์ทไม่ติดเพชรเกษม       
รถสตาร์ทไม่ติดบางรัก 
รถสตาร์ทไม่ติดยานนาวา      
รถสตาร์ทไม่ติดเอกชัย      
รถสตาร์ทไม่ติดกำนันแม้น        
รถสตาร์ทไม่ติดเทเวศน์       
รถสตาร์ทไม่ติดเทอดไท        
รถสตาร์ทไม่ติดบางขุนเทียน       
รถสตาร์ทไม่ติดท่าข้าม     
รถสตาร์ทไม่ติดบางบอน      
รถสตาร์ทไม่ติดสุขสวัสดิ์   
รถสตาร์ทไม่ติดทุ่งครุ      
รถสตาร์ทไม่ติดประชาอุทิศ               
รถสตาร์ทไม่ติดลาดพร้าว     
รถสตาร์ทไม่ติดอนุสาวรีย์ชัย         
รถสตาร์ทไม่ติดซ.อารีย์สัมพันธุ์           
รถสตาร์ทไม่ติดอ้อมน้อย       
รถสตาร์ทไม่ติดอ้อมใหญ่          
รถสตาร์ทไม่ติดมหาชัย            
รถสตาร์ทไม่ติดคลองขวาง        
รถสตาร์ทไม่ติดบางมด   
รถสตาร์ทไม่ติดหนองเเขม
11  ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ / ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ โฆษณาหนังสือแนวข้อสอบ / ช่างรั้วบ้านใกล้ฉันโทร 062-8794497 เมื่อ: พฤษภาคม 24, 2021, 08:41:57 pm
ทีมงานช่างรับทำรั้วบ้าน รั้วเหล็ก รั้วปูน รั้วไม้ รั้วระแนง รั้วเมทัลชีท กำแพงบ้าน ทำรั้ว กำแพงกั้นดิน สร้างบ้าน
รั้วบ้านตามสไตล์ที่คุณชอบ รับเหมาทำรั้ว กำแพงบ้าน รับทำรั้ว รับติดตั้งรั้ว รับทำรั้วทุกชนิด รั้วบ้านอยู่สบาย ผลงานของเรา
รั้วบ้าน
แบบรั้วบ้าน
รั้วคาวบอย
รั้วเมทัลชีท
รั้วสำเร็จรูป
กำแพงบ้าน
รั้วไม้ระแนง
รั้วบ้านเหล็กติดต่อสอบถาม   

ช่างรั้วบ้านใกล้ฉันนครพนม 
ช่างรั้วบ้านใกล้ฉันบึงกาฬ
ช่างรั้วบ้านใกล้ฉันสกลนคร 
ช่างรั้วบ้านใกล้ฉันมุกดาหาร 
ช่างรั้วบ้านใกล้ฉันอุบลราชธานี 
ช่างรั้วบ้านใกล้ฉันหนองคาย 
ช่างรั้วบ้านใกล้ฉันอำนาจเจริญ 
ช่างรั้วบ้านใกล้ฉันหนองบัวลำภู 
ช่างรั้วบ้านใกล้ฉันศรีสะเกษ 
ช่างรั้วบ้านใกล้ฉันอุดรธานี 
ช่างรั้วบ้านใกล้ฉันยโสธร 
ช่างรั้วบ้านใกล้ฉันเลย 
ช่างรั้วบ้านใกล้ฉันกาฬสินธุ์ 
ช่างรั้วบ้านใกล้ฉันร้อยเอ็ด 
ช่างรั้วบ้านใกล้ฉันมหาสารคาม 
ช่างรั้วบ้านใกล้ฉันสุรินทร์ 
ช่างรั้วบ้านใกล้ฉันขอนแก่น
ช่างรั้วบ้านใกล้ฉันอำนาจเจริญ 
ช่างรั้วบ้านใกล้ฉันบุรีรัมย์ 
ช่างรั้วบ้านใกล้ฉันชัยภูมิ 
ช่างรั้วบ้านใกล้ฉันโคราชนครราชสีมา 
ช่างรั้วบ้านใกล้ฉันเชียงใหม่ 
ช่างรั้วบ้านใกล้ฉันเพชรบูรณ์ 
ช่างรั้วบ้านใกล้ฉัน-เชียงราย 
ช่างรั้วบ้านใกล้ฉันแม่ฮ่องสอน 
ช่างรั้วบ้านใกล้ฉันพะเยา 
ช่างรั้วบ้านใกล้ฉันลำพูน 
ช่างรั้วบ้านใกล้ฉันน่าน 
ช่างรั้วบ้านใกล้ฉันลำปาง 
ช่างรั้วบ้านใกล้ฉันพิษณุโลก
ช่างรั้วบ้านใกล้ฉันแพร่ 
ช่างรั้วบ้านใกล้ฉันอุตรดิตถ์ 
ช่างรั้วบ้านใกล้ฉันตาก 
ช่างรั้วบ้านใกล้ฉันกำแพงเพชร 
ช่างรั้วบ้านใกล้ฉันพิจิตร 
ช่างรั้วบ้านใกล้ฉันนครสวรรค์ 
ช่างรั้วบ้านใกล้ฉันอุทัยธานี 
ช่างรั้วบ้านใกล้ฉันชัยนาท 
ช่างรั้วบ้านใกล้ฉันลพบุรี 
ช่างรั้วบ้านใกล้ฉันสิงห์บุรี 
ช่างรั้วบ้านใกล้ฉันสุโขทัย
ช่างรั้วบ้านใกล้ฉันปราจีนบุรี 
ช่างรั้วบ้านใกล้ฉันสระบุรี 
ช่างรั้วบ้านใกล้ฉันนครนายก 
ช่างรั้วบ้านใกล้ฉันนครปฐม
ช่างรั้วบ้านใกล้ฉันอ่างทอง 
ช่างรั้วบ้านใกล้ฉันราชบุรี 
ช่างรั้วบ้านใกล้ฉันสุพรรณบุรี 
ช่างรั้วบ้านใกล้ฉันอยุธยา 
ช่างรั้วบ้านใกล้ฉันสมุทรสงคราม 
ช่างรั้วบ้านใกล้ฉันสมุทรปราการ
ช่างรั้วบ้านใกล้ฉันสมุทรสาคร 
ช่างรั้วบ้านใกล้ฉันสระแก้ว 
ช่างรั้วบ้านใกล้ฉันตราด 
ช่างรั้วบ้านใกล้ฉันจันทบุรี 
ช่างรั้วบ้านใกล้ฉันระยอง 
ช่างรั้วบ้านใกล้ฉันชลบุรี 
ช่างรั้วบ้านใกล้ฉันฉะเชิงเทรา 
ช่างรั้วบ้านใกล้ฉันเพชรบุรี 
ช่างรั้วบ้านใกล้ฉันชุมพร 
ช่างรั้วบ้านใกล้ฉันระนอง 
ช่างรั้วบ้านใกล้ฉันสุราษฎร์ธานี 
ช่างรั้วบ้านใกล้ฉันนครศรีธรรมราช 
ช่างรั้วบ้านใกล้ฉันพังงา 
ช่างรั้วบ้านใกล้ฉันกระบี่ 
ช่างรั้วบ้านใกล้ฉันตรัง 
ช่างรั้วบ้านใกล้ฉันพัทลุง 
ช่างรั้วบ้านใกล้ฉันภูเก็ต 
ช่างรั้วบ้านใกล้ฉันสงขลา

 

กรุงเทพ
ช่างรั้วบ้านใกล้ฉันคลองตัน 
ช่างรั้วบ้านใกล้ฉันจรัญสนิทวงศ์
ช่างรั้วบ้านใกล้ฉันดาวคะนอง 
ช่างรั้วบ้านใกล้ฉันดินแดง 
ช่างรั้วบ้านใกล้ฉันธนบุรี 
ช่างรั้วบ้านใกล้ฉันนวนคร 
ช่างรั้วบ้านใกล้ฉันนวลจันทร์ 
ช่างรั้วบ้านใกล้ฉันบางนา 
ช่างรั้วบ้านใกล้ฉันปทุมวัน 
ช่างรั้วบ้านใกล้ฉันประชาชื่น 
ช่างรั้วบ้านใกล้ฉันประตูน้ำ 
ช่างรั้วบ้านใกล้ฉันปิ่นเกล้า 
ช่างรั้วบ้านใกล้ฉันพระราม 2 
ช่างรั้วบ้านใกล้ฉันพระราม 9 
ช่างรั้วบ้านใกล้ฉันเพชรเกษม 
ช่างรั้วบ้านใกล้ฉันรัชดาภิเษก
ช่างรั้วบ้านใกล้ฉันรัชโยธิน
ช่างรั้วบ้านใกล้ฉันรามคำแหง 
ช่างรั้วบ้านใกล้ฉันวังหิน 
ช่างรั้วบ้านใกล้ฉันวัชพล 
ช่างรั้วบ้านใกล้ฉันสะพานควาย
ช่างรั้วบ้านใกล้ฉันสาธุประดิษฐ์ 
ช่างรั้วบ้านใกล้ฉันสามเสน 
ช่างรั้วบ้านใกล้ฉันสีลม 
ช่างรั้วบ้านใกล้ฉันสุขาภิบาล 
ช่างรั้วบ้านใกล้ฉันสุขุมวิท 
ช่างรั้วบ้านใกล้ฉันสุทธิสาร 
ช่างรั้วบ้านใกล้ฉันอนุเสาวรีย์ชัย 
ช่างรั้วบ้านใกล้ฉันอ่อนนุช 
ช่างรั้วบ้านใกล้ฉันปากเกร็ด
ช่างรั้วบ้านใกล้ฉันบางใหญ่
ช่างรั้วบ้านใกล้ฉันคลองหลวง
ช่างรั้วบ้านใกล้ฉันธัญบุรี
ช่างรั้วบ้านใกล้ฉันลาดหลุมแก้ว
ช่างรั้วบ้านใกล้ฉันลำลูกกา
ช่างรั้วบ้านใกล้ฉันสามโคก
ช่างรั้วบ้านใกล้ฉันหนองเสือ
ช่างรั้วบ้านใกล้ฉันกระทุ่มแบน
ช่างรั้วบ้านใกล้ฉันบางพลี
ช่างรั้วบ้านใกล้ฉันบางบ่อ
ช่างรั้วบ้านใกล้ฉันพระประแดง
ช่างรั้วบ้านใกล้ฉันพุทธมณฑล
ช่างรั้วบ้านใกล้ฉันสามพราน
ช่างรั้วบ้านใกล้ฉันเมืองหัวหิน
ช่างรั้วบ้านใกล้ฉันบางรัก   
ช่างรั้วบ้านใกล้ฉันสาธร    
ช่างรั้วบ้านใกล้ฉันเซนส์หลุยส์    
ช่างรั้วบ้านใกล้ฉันสาธุประดิษฐ์     
ช่างรั้วบ้านใกล้ฉันบางแค       
ช่างรั้วบ้านใกล้ฉันภาษีเจริญ      
ช่างรั้วบ้านใกล้ฉันปิ่นเกล้า     
ช่างรั้วบ้านใกล้ฉันจรัญ   
ช่างรั้วบ้านใกล้ฉันบรมราชชนนี   
ช่างรั้วบ้านใกล้ฉันบางพลัด   
ช่างรั้วบ้านใกล้ฉันบางอ้อ   
ช่างรั้วบ้านใกล้ฉันบางกอกน้อย   
ช่างรั้วบ้านใกล้ฉันบางกอกใหญ่        
ช่างรั้วบ้านใกล้ฉันคลองสาน      
ช่างรั้วบ้านใกล้ฉันอิสรภาพ   
ช่างรั้วบ้านใกล้ฉันสาธร   
ช่างรั้วบ้านใกล้ฉันสวนผัก   
ช่างรั้วบ้านใกล้ฉันทุ่งมังกร         
ช่างรั้วบ้านใกล้ฉันราชพฤกษ์         
ช่างรั้วบ้านใกล้ฉันชัยพฤกษ์     
ช่างรั้วบ้านใกล้ฉันกัลปพฤกษ์   
ช่างรั้วบ้านใกล้ฉันกาญจนาภิเษก      
ช่างรั้วบ้านใกล้ฉันพุทธมลฑล 
ช่างรั้วบ้านใกล้ฉันพระราม 2      
ช่างรั้วบ้านใกล้ฉันท่าพระ 
ช่างรั้วบ้านใกล้ฉันรัชดาภิเษก       
ช่างรั้วบ้านใกล้ฉันพระราม 3    
ช่างรั้วบ้านใกล้ฉันแม้นศรี     
ช่างรั้วบ้านใกล้ฉันราษฎร์บูรณะ    
ช่างรั้วบ้านใกล้ฉันดาวคะนอง      
ช่างรั้วบ้านใกล้ฉันตลาดพลู         
ช่างรั้วบ้านใกล้ฉันพญาไท    
ช่างรั้วบ้านใกล้ฉันเจริญ    
ช่างรั้วบ้านใกล้ฉันปทุมวัน
ช่างรั้วบ้านใกล้ฉันมาบุญครอง    
ช่างรั้วบ้านใกล้ฉันสยาม    
ช่างรั้วบ้านใกล้ฉันศรีย่าน 
ช่างรั้วบ้านใกล้ฉันเทเวศน์      
ช่างรั้วบ้านใกล้ฉันทวีวัฒนา     
ช่างรั้วบ้านใกล้ฉันบางนา     
ช่างรั้วบ้านใกล้ฉันสี่แยกทศกันต์       
ช่างรั้วบ้านใกล้ฉันตลิ่งชัน      
ช่างรั้วบ้านใกล้ฉันสุขุมวิท     
ช่างรั้วบ้านใกล้ฉันประตูน้ำ     
ช่างรั้วบ้านใกล้ฉันวุฒากาศ      
ช่างรั้วบ้านใกล้ฉันจอมทอง       
ช่างรั้วบ้านใกล้ฉันท่าเกษตร
ช่างรั้วบ้านใกล้ฉันบางแวก    
ช่างรั้วบ้านใกล้ฉันบางหว้า    
ช่างรั้วบ้านใกล้ฉันวงเวียนใหญ่ 
ช่างรั้วบ้านใกล้ฉันลาดหญ้า     
ช่างรั้วบ้านใกล้ฉันสำราญราษฎร์     
ช่างรั้วบ้านใกล้ฉันเสาชิงช้า       
ช่างรั้วบ้านใกล้ฉันสาธุประดิษฐ์         
ช่างรั้วบ้านใกล้ฉันซ.วัดลาดปลาดุก        
ช่างรั้วบ้านใกล้ฉันซ.วัดศรีประวัติ    
ช่างรั้วบ้านใกล้ฉันสมเด็จเจ้าพระยา   
ช่างรั้วบ้านใกล้ฉันเจริญนคร   
ช่างรั้วบ้านใกล้ฉันเพชรเกษม       
ช่างรั้วบ้านใกล้ฉันบางรัก 
ช่างรั้วบ้านใกล้ฉันยานนาวา      
ช่างรั้วบ้านใกล้ฉันเอกชัย      
ช่างรั้วบ้านใกล้ฉันกำนันแม้น        
ช่างรั้วบ้านใกล้ฉันเทเวศน์       
ช่างรั้วบ้านใกล้ฉันเทอดไท        
ช่างรั้วบ้านใกล้ฉันบางขุนเทียน       
ช่างรั้วบ้านใกล้ฉันท่าข้าม     
ช่างรั้วบ้านใกล้ฉันบางบอน      
ช่างรั้วบ้านใกล้ฉันสุขสวัสดิ์   
ช่างรั้วบ้านใกล้ฉันทุ่งครุ      
ช่างรั้วบ้านใกล้ฉันประชาอุทิศ               
ช่างรั้วบ้านใกล้ฉันลาดพร้าว     
ช่างรั้วบ้านใกล้ฉันอนุสาวรีย์ชัย         
ช่างรั้วบ้านใกล้ฉันซ.อารีย์สัมพันธุ์           
ช่างรั้วบ้านใกล้ฉันอ้อมน้อย       
ช่างรั้วบ้านใกล้ฉันอ้อมใหญ่          
ช่างรั้วบ้านใกล้ฉันมหาชัย            
ช่างรั้วบ้านใกล้ฉันคลองขวาง        
ช่างรั้วบ้านใกล้ฉันบางมด   
ช่างรั้วบ้านใกล้ฉันหนองเเขม
12  ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ / ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ โฆษณาหนังสือแนวข้อสอบ / ขายส่งหินและทราย โทร 064-5687901 เมื่อ: พฤษภาคม 21, 2021, 06:07:28 pm
จำหน่ายหินทราย หิน ทราย สิบล้อพ่วง วัดคิวหน้างาน หิน หินคลุก ลูกรัง ทรายหยาบ ทรายละเอียด ทรายถม บ่อทรายจำหน่าย ทรายถม ทรายหยาบ หินคลุกทำทางหรือ ลานจอดรถ
บ่อทราย ขายส่งทราย
ราคาหินคลุกคิวละเท่าไร
หินคลุกคิวละเท่าไหร่
ขายส่งรถพ่วงหินปูนทราย
ราคาหินปูนทราย
จำหน่ายดินหินทรายลูกรัง
ราคาหินคลุก10ล้อ
ราคาหินคลุกสิบล้อพ่วงติดต่อสอบถาม

หินขัดทรายล้างนครพนม 
หินขัดทรายล้างบึงกาฬ
หินขัดทรายล้างสกลนคร 
หินขัดทรายล้างมุกดาหาร 
หินขัดทรายล้างอุบลราชธานี 
หินขัดทรายล้างหนองคาย 
หินขัดทรายล้างอำนาจเจริญ 
หินขัดทรายล้างหนองบัวลำภู 
หินขัดทรายล้างศรีสะเกษ 
หินขัดทรายล้างอุดรธานี 
หินขัดทรายล้างยโสธร 
หินขัดทรายล้างเลย 
หินขัดทรายล้างกาฬสินธุ์ 
หินขัดทรายล้างร้อยเอ็ด 
หินขัดทรายล้างมหาสารคาม 
หินขัดทรายล้างสุรินทร์ 
หินขัดทรายล้างขอนแก่น
หินขัดทรายล้างอำนาจเจริญ 
หินขัดทรายล้างบุรีรัมย์ 
หินขัดทรายล้างชัยภูมิ 
หินขัดทรายล้างโคราชนครราชสีมา 
หินขัดทรายล้างเชียงใหม่ 
หินขัดทรายล้างเพชรบูรณ์ 
หินขัดทรายล้าง-เชียงราย 
หินขัดทรายล้างแม่ฮ่องสอน 
หินขัดทรายล้างพะเยา 
หินขัดทรายล้างลำพูน 
หินขัดทรายล้างน่าน 
หินขัดทรายล้างลำปาง 
หินขัดทรายล้างพิษณุโลก
หินขัดทรายล้างแพร่ 
หินขัดทรายล้างอุตรดิตถ์ 
หินขัดทรายล้างตาก 
หินขัดทรายล้างกำแพงเพชร 
หินขัดทรายล้างพิจิตร 
หินขัดทรายล้างนครสวรรค์ 
หินขัดทรายล้างอุทัยธานี 
หินขัดทรายล้างชัยนาท 
หินขัดทรายล้างลพบุรี 
หินขัดทรายล้างสิงห์บุรี 
หินขัดทรายล้างสุโขทัย
หินขัดทรายล้างปราจีนบุรี 
หินขัดทรายล้างสระบุรี 
หินขัดทรายล้างนครนายก 
หินขัดทรายล้างนครปฐม
หินขัดทรายล้างอ่างทอง 
หินขัดทรายล้างราชบุรี 
หินขัดทรายล้างสุพรรณบุรี 
หินขัดทรายล้างอยุธยา 
หินขัดทรายล้างสมุทรสงคราม 
หินขัดทรายล้างสมุทรปราการ
หินขัดทรายล้างสมุทรสาคร 
หินขัดทรายล้างสระแก้ว 
หินขัดทรายล้างตราด 
หินขัดทรายล้างจันทบุรี 
หินขัดทรายล้างระยอง 
หินขัดทรายล้างชลบุรี 
หินขัดทรายล้างฉะเชิงเทรา 
หินขัดทรายล้างเพชรบุรี 
หินขัดทรายล้างชุมพร 
หินขัดทรายล้างระนอง 
หินขัดทรายล้างสุราษฎร์ธานี 
หินขัดทรายล้างนครศรีธรรมราช 
หินขัดทรายล้างพังงา 
หินขัดทรายล้างกระบี่ 
หินขัดทรายล้างตรัง 
หินขัดทรายล้างพัทลุง 
หินขัดทรายล้างภูเก็ต 
หินขัดทรายล้างสงขลา

 

กรุงเทพ
หินขัดทรายล้างคลองตัน 
หินขัดทรายล้างจรัญสนิทวงศ์
หินขัดทรายล้างดาวคะนอง 
หินขัดทรายล้างดินแดง 
หินขัดทรายล้างธนบุรี 
หินขัดทรายล้างนวนคร 
หินขัดทรายล้างนวลจันทร์ 
หินขัดทรายล้างบางนา 
หินขัดทรายล้างปทุมวัน 
หินขัดทรายล้างประชาชื่น 
หินขัดทรายล้างประตูน้ำ 
หินขัดทรายล้างปิ่นเกล้า 
หินขัดทรายล้างพระราม 2 
หินขัดทรายล้างพระราม 9 
หินขัดทรายล้างเพชรเกษม 
หินขัดทรายล้างรัชดาภิเษก
หินขัดทรายล้างรัชโยธิน
หินขัดทรายล้างรามคำแหง 
หินขัดทรายล้างวังหิน 
หินขัดทรายล้างวัชพล 
หินขัดทรายล้างสะพานควาย
หินขัดทรายล้างสาธุประดิษฐ์ 
หินขัดทรายล้างสามเสน 
หินขัดทรายล้างสีลม 
หินขัดทรายล้างสุขาภิบาล 
หินขัดทรายล้างสุขุมวิท 
หินขัดทรายล้างสุทธิสาร 
หินขัดทรายล้างอนุเสาวรีย์ชัย 
หินขัดทรายล้างอ่อนนุช 
หินขัดทรายล้างปากเกร็ด
หินขัดทรายล้างบางใหญ่
หินขัดทรายล้างคลองหลวง
หินขัดทรายล้างธัญบุรี
หินขัดทรายล้างลาดหลุมแก้ว
หินขัดทรายล้างลำลูกกา
หินขัดทรายล้างสามโคก
หินขัดทรายล้างหนองเสือ
หินขัดทรายล้างกระทุ่มแบน
หินขัดทรายล้างบางพลี
หินขัดทรายล้างบางบ่อ
หินขัดทรายล้างพระประแดง
หินขัดทรายล้างพุทธมณฑล
หินขัดทรายล้างสามพราน
หินขัดทรายล้างเมืองหัวหิน
หินขัดทรายล้างบางรัก   
หินขัดทรายล้างสาธร    
หินขัดทรายล้างเซนส์หลุยส์    
หินขัดทรายล้างสาธุประดิษฐ์     
หินขัดทรายล้างบางแค       
หินขัดทรายล้างภาษีเจริญ      
หินขัดทรายล้างปิ่นเกล้า     
หินขัดทรายล้างจรัญ   
หินขัดทรายล้างบรมราชชนนี   
หินขัดทรายล้างบางพลัด   
หินขัดทรายล้างบางอ้อ   
หินขัดทรายล้างบางกอกน้อย   
หินขัดทรายล้างบางกอกใหญ่        
หินขัดทรายล้างคลองสาน      
หินขัดทรายล้างอิสรภาพ   
หินขัดทรายล้างสาธร   
หินขัดทรายล้างสวนผัก   
หินขัดทรายล้างทุ่งมังกร         
หินขัดทรายล้างราชพฤกษ์         
หินขัดทรายล้างชัยพฤกษ์     
หินขัดทรายล้างกัลปพฤกษ์   
หินขัดทรายล้างกาญจนาภิเษก      
หินขัดทรายล้างพุทธมลฑล 
หินขัดทรายล้างพระราม 2      
หินขัดทรายล้างท่าพระ 
หินขัดทรายล้างรัชดาภิเษก       
หินขัดทรายล้างพระราม 3    
หินขัดทรายล้างแม้นศรี     
หินขัดทรายล้างราษฎร์บูรณะ    
หินขัดทรายล้างดาวคะนอง      
หินขัดทรายล้างตลาดพลู         
หินขัดทรายล้างพญาไท    
หินขัดทรายล้างเจริญ    
หินขัดทรายล้างปทุมวัน
หินขัดทรายล้างมาบุญครอง    
หินขัดทรายล้างสยาม    
หินขัดทรายล้างศรีย่าน 
หินขัดทรายล้างเทเวศน์      
หินขัดทรายล้างทวีวัฒนา     
หินขัดทรายล้างบางนา     
หินขัดทรายล้างสี่แยกทศกันต์       
หินขัดทรายล้างตลิ่งชัน      
หินขัดทรายล้างสุขุมวิท     
หินขัดทรายล้างประตูน้ำ     
หินขัดทรายล้างวุฒากาศ      
หินขัดทรายล้างจอมทอง       
หินขัดทรายล้างท่าเกษตร
หินขัดทรายล้างบางแวก    
หินขัดทรายล้างบางหว้า    
หินขัดทรายล้างวงเวียนใหญ่ 
หินขัดทรายล้างลาดหญ้า     
หินขัดทรายล้างสำราญราษฎร์     
หินขัดทรายล้างเสาชิงช้า       
หินขัดทรายล้างสาธุประดิษฐ์         
หินขัดทรายล้างซ.วัดลาดปลาดุก        
หินขัดทรายล้างซ.วัดศรีประวัติ    
หินขัดทรายล้างสมเด็จเจ้าพระยา   
หินขัดทรายล้างเจริญนคร   
หินขัดทรายล้างเพชรเกษม       
หินขัดทรายล้างบางรัก 
หินขัดทรายล้างยานนาวา      
หินขัดทรายล้างเอกชัย      
หินขัดทรายล้างกำนันแม้น        
หินขัดทรายล้างเทเวศน์       
หินขัดทรายล้างเทอดไท        
หินขัดทรายล้างบางขุนเทียน       
หินขัดทรายล้างท่าข้าม     
หินขัดทรายล้างบางบอน      
หินขัดทรายล้างสุขสวัสดิ์   
หินขัดทรายล้างทุ่งครุ      
หินขัดทรายล้างประชาอุทิศ               
หินขัดทรายล้างลาดพร้าว     
หินขัดทรายล้างอนุสาวรีย์ชัย         
หินขัดทรายล้างซ.อารีย์สัมพันธุ์           
หินขัดทรายล้างอ้อมน้อย       
หินขัดทรายล้างอ้อมใหญ่          
หินขัดทรายล้างมหาชัย            
หินขัดทรายล้างคลองขวาง        
หินขัดทรายล้างบางมด   
หินขัดทรายล้างหนองเเขม
13  ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ / ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ โฆษณาหนังสือแนวข้อสอบ / บริษัทซ่อมแซมบ้าน โทร/ไลน์ 0629935632 เมื่อ: พฤษภาคม 21, 2021, 05:44:56 pm
บริษัทซ่อมแซมบ้าน ประเมินหน้างานฟรี รับซ่อมหลังคาบ้าน ไฟฟ้า ประปา ปั้มน้ำ บ้านรั่ว บ้านทรุด ซ่อมเครื่องทําน้ํา ผลงานของเรา
ช่างซ่อมหลังคา
บริษัทซ่อมแซมบ้าน
ซ่อมหลังคารั่ว
ซ่อมฐานรากทรุดตัว
ซ่อมปั๊มน้ำนอกสถานที่
ช่างซ่อมเครื่องทําน้ําอุ่นใกล้ฉัน
ช่างซ่อมไฟฟ้าใกล้ฉัน

 

ติดต่อสอบถาม

 บริษัทซ่อมแซมบ้านนครพนม
 บริษัทซ่อมแซมบ้านบึงกาฬ
 บริษัทซ่อมแซมบ้านสกลนคร
 บริษัทซ่อมแซมบ้านมุกดาหาร
 บริษัทซ่อมแซมบ้านอุบลราชธานี
 บริษัทซ่อมแซมบ้านหนองคาย
 บริษัทซ่อมแซมบ้านอำนาจเจริญ
 บริษัทซ่อมแซมบ้านหนองบัวลำภู
 บริษัทซ่อมแซมบ้านศรีสะเกษ
 บริษัทซ่อมแซมบ้านอุดรธานี
 บริษัทซ่อมแซมบ้านยโสธร
 บริษัทซ่อมแซมบ้านเลย
 บริษัทซ่อมแซมบ้านกาฬสินธุ์
 บริษัทซ่อมแซมบ้านร้อยเอ็ด
 บริษัทซ่อมแซมบ้านมหาสารคาม
 บริษัทซ่อมแซมบ้านสุรินทร์
 บริษัทซ่อมแซมบ้านขอนแก่น
 บริษัทซ่อมแซมบ้านอำนาจเจริญ
 บริษัทซ่อมแซมบ้านบุรีรัมย์
 บริษัทซ่อมแซมบ้านชัยภูมิ
 บริษัทซ่อมแซมบ้านโคราชนครราชสีมา
 บริษัทซ่อมแซมบ้านเชียงใหม่
 บริษัทซ่อมแซมบ้านเพชรบูรณ์
 บริษัทซ่อมแซมบ้าน-เชียงราย
 บริษัทซ่อมแซมบ้านแม่ฮ่องสอน
 บริษัทซ่อมแซมบ้านพะเยา
 บริษัทซ่อมแซมบ้านลำพูน
 บริษัทซ่อมแซมบ้านน่าน
 บริษัทซ่อมแซมบ้านลำปาง
 บริษัทซ่อมแซมบ้านพิษณุโลก
 บริษัทซ่อมแซมบ้านแพร่
 บริษัทซ่อมแซมบ้านอุตรดิตถ์
 บริษัทซ่อมแซมบ้านตาก
 บริษัทซ่อมแซมบ้านกำแพงเพชร
 บริษัทซ่อมแซมบ้านพิจิตร
 บริษัทซ่อมแซมบ้านนครสวรรค์
 บริษัทซ่อมแซมบ้านอุทัยธานี
 บริษัทซ่อมแซมบ้านชัยนาท
 บริษัทซ่อมแซมบ้านลพบุรี
 บริษัทซ่อมแซมบ้านสิงห์บุรี
 บริษัทซ่อมแซมบ้านสุโขทัย
 บริษัทซ่อมแซมบ้านปราจีนบุรี
 บริษัทซ่อมแซมบ้านสระบุรี
 บริษัทซ่อมแซมบ้านนครนายก
 บริษัทซ่อมแซมบ้านนครปฐม
 บริษัทซ่อมแซมบ้านอ่างทอง
 บริษัทซ่อมแซมบ้านราชบุรี
 บริษัทซ่อมแซมบ้านสุพรรณบุรี
 บริษัทซ่อมแซมบ้านอยุธยา
 บริษัทซ่อมแซมบ้านสมุทรสงคราม
 บริษัทซ่อมแซมบ้านสมุทรปราการ
 บริษัทซ่อมแซมบ้านสมุทรสาคร
 บริษัทซ่อมแซมบ้านสระแก้ว
 บริษัทซ่อมแซมบ้านตราด
 บริษัทซ่อมแซมบ้านจันทบุรี
 บริษัทซ่อมแซมบ้านระยอง
 บริษัทซ่อมแซมบ้านชลบุรี
 บริษัทซ่อมแซมบ้านฉะเชิงเทรา
 บริษัทซ่อมแซมบ้านเพชรบุรี
 บริษัทซ่อมแซมบ้านชุมพร
 บริษัทซ่อมแซมบ้านระนอง
 บริษัทซ่อมแซมบ้านสุราษฎร์ธานี
 บริษัทซ่อมแซมบ้านนครศรีธรรมราช
 บริษัทซ่อมแซมบ้านพังงา
 บริษัทซ่อมแซมบ้านกระบี่
 บริษัทซ่อมแซมบ้านตรัง
 บริษัทซ่อมแซมบ้านพัทลุง
 บริษัทซ่อมแซมบ้านภูเก็ต
 บริษัทซ่อมแซมบ้านสงขลา

 

กรุงเทพ
 บริษัทซ่อมแซมบ้านคลองตัน
 บริษัทซ่อมแซมบ้านจรัญสนิทวงศ์
 บริษัทซ่อมแซมบ้านดาวคะนอง
 บริษัทซ่อมแซมบ้านดินแดง
 บริษัทซ่อมแซมบ้านธนบุรี
 บริษัทซ่อมแซมบ้านนวนคร
 บริษัทซ่อมแซมบ้านนวลจันทร์
 บริษัทซ่อมแซมบ้านบางนา
 บริษัทซ่อมแซมบ้านปทุมวัน
 บริษัทซ่อมแซมบ้านประชาชื่น
 บริษัทซ่อมแซมบ้านประตูน้ำ
 บริษัทซ่อมแซมบ้านปิ่นเกล้า
 บริษัทซ่อมแซมบ้านพระราม 2
 บริษัทซ่อมแซมบ้านพระราม 9
 บริษัทซ่อมแซมบ้านเพชรเกษม
 บริษัทซ่อมแซมบ้านรัชดาภิเษก
 บริษัทซ่อมแซมบ้านรัชโยธิน
 บริษัทซ่อมแซมบ้านรามคำแหง
 บริษัทซ่อมแซมบ้านวังหิน
 บริษัทซ่อมแซมบ้านวัชพล
 บริษัทซ่อมแซมบ้านสะพานควาย
 บริษัทซ่อมแซมบ้านสาธุประดิษฐ์
 บริษัทซ่อมแซมบ้านสามเสน
 บริษัทซ่อมแซมบ้านสีลม
 บริษัทซ่อมแซมบ้านสุขาภิบาล
 บริษัทซ่อมแซมบ้านสุขุมวิท
 บริษัทซ่อมแซมบ้านสุทธิสาร
 บริษัทซ่อมแซมบ้านอนุเสาวรีย์ชัย
 บริษัทซ่อมแซมบ้านอ่อนนุช
 บริษัทซ่อมแซมบ้านปากเกร็ด
 บริษัทซ่อมแซมบ้านบางใหญ่
 บริษัทซ่อมแซมบ้านคลองหลวง
 บริษัทซ่อมแซมบ้านธัญบุรี
 บริษัทซ่อมแซมบ้านลาดหลุมแก้ว
 บริษัทซ่อมแซมบ้านลำลูกกา
 บริษัทซ่อมแซมบ้านสามโคก
 บริษัทซ่อมแซมบ้านหนองเสือ
 บริษัทซ่อมแซมบ้านกระทุ่มแบน
 บริษัทซ่อมแซมบ้านบางพลี
 บริษัทซ่อมแซมบ้านบางบ่อ
 บริษัทซ่อมแซมบ้านพระประแดง
 บริษัทซ่อมแซมบ้านพุทธมณฑล
 บริษัทซ่อมแซมบ้านสามพราน
 บริษัทซ่อมแซมบ้านเมืองหัวหิน
 บริษัทซ่อมแซมบ้านบางรัก   
 บริษัทซ่อมแซมบ้านสาธร   
 บริษัทซ่อมแซมบ้านเซนส์หลุยส์   
 บริษัทซ่อมแซมบ้านสาธุประดิษฐ์     
 บริษัทซ่อมแซมบ้านบางแค       
 บริษัทซ่อมแซมบ้านภาษีเจริญ     
 บริษัทซ่อมแซมบ้านปิ่นเกล้า     
 บริษัทซ่อมแซมบ้านจรัญ   
 บริษัทซ่อมแซมบ้านบรมราชชนนี   
 บริษัทซ่อมแซมบ้านบางพลัด   
 บริษัทซ่อมแซมบ้านบางอ้อ   
 บริษัทซ่อมแซมบ้านบางกอกน้อย   
 บริษัทซ่อมแซมบ้านบางกอกใหญ่       
 บริษัทซ่อมแซมบ้านคลองสาน     
 บริษัทซ่อมแซมบ้านอิสรภาพ   
 บริษัทซ่อมแซมบ้านสาธร   
 บริษัทซ่อมแซมบ้านสวนผัก   
 บริษัทซ่อมแซมบ้านทุ่งมังกร         
 บริษัทซ่อมแซมบ้านราชพฤกษ์         
 บริษัทซ่อมแซมบ้านชัยพฤกษ์     
 บริษัทซ่อมแซมบ้านกัลปพฤกษ์   
 บริษัทซ่อมแซมบ้านกาญจนาภิเษก     
 บริษัทซ่อมแซมบ้านพุทธมลฑล
 บริษัทซ่อมแซมบ้านพระราม 2     
 บริษัทซ่อมแซมบ้านท่าพระ
 บริษัทซ่อมแซมบ้านรัชดาภิเษก       
 บริษัทซ่อมแซมบ้านพระราม 3   
 บริษัทซ่อมแซมบ้านแม้นศรี     
 บริษัทซ่อมแซมบ้านราษฎร์บูรณะ   
 บริษัทซ่อมแซมบ้านดาวคะนอง     
 บริษัทซ่อมแซมบ้านตลาดพลู         
 บริษัทซ่อมแซมบ้านพญาไท   
 บริษัทซ่อมแซมบ้านเจริญ   
 บริษัทซ่อมแซมบ้านปทุมวัน
 บริษัทซ่อมแซมบ้านมาบุญครอง   
 บริษัทซ่อมแซมบ้านสยาม   
 บริษัทซ่อมแซมบ้านศรีย่าน
 บริษัทซ่อมแซมบ้านเทเวศน์     
 บริษัทซ่อมแซมบ้านทวีวัฒนา     
 บริษัทซ่อมแซมบ้านบางนา     
 บริษัทซ่อมแซมบ้านสี่แยกทศกันต์       
 บริษัทซ่อมแซมบ้านตลิ่งชัน     
 บริษัทซ่อมแซมบ้านสุขุมวิท     
 บริษัทซ่อมแซมบ้านประตูน้ำ     
 บริษัทซ่อมแซมบ้านวุฒากาศ     
 บริษัทซ่อมแซมบ้านจอมทอง       
 บริษัทซ่อมแซมบ้านท่าเกษตร
 บริษัทซ่อมแซมบ้านบางแวก   
 บริษัทซ่อมแซมบ้านบางหว้า   
 บริษัทซ่อมแซมบ้านวงเวียนใหญ่
 บริษัทซ่อมแซมบ้านลาดหญ้า     
 บริษัทซ่อมแซมบ้านสำราญราษฎร์     
 บริษัทซ่อมแซมบ้านเสาชิงช้า       
 บริษัทซ่อมแซมบ้านสาธุประดิษฐ์         
 บริษัทซ่อมแซมบ้านซ.วัดลาดปลาดุก       
 บริษัทซ่อมแซมบ้านซ.วัดศรีประวัติ   
 บริษัทซ่อมแซมบ้านสมเด็จเจ้าพระยา   
 บริษัทซ่อมแซมบ้านเจริญนคร   
 บริษัทซ่อมแซมบ้านเพชรเกษม       
 บริษัทซ่อมแซมบ้านบางรัก
 บริษัทซ่อมแซมบ้านยานนาวา     
 บริษัทซ่อมแซมบ้านเอกชัย     
 บริษัทซ่อมแซมบ้านกำนันแม้น       
 บริษัทซ่อมแซมบ้านเทเวศน์       
 บริษัทซ่อมแซมบ้านเทอดไท       
 บริษัทซ่อมแซมบ้านบางขุนเทียน       
 บริษัทซ่อมแซมบ้านท่าข้าม     
 บริษัทซ่อมแซมบ้านบางบอน     
 บริษัทซ่อมแซมบ้านสุขสวัสดิ์   
 บริษัทซ่อมแซมบ้านทุ่งครุ     
 บริษัทซ่อมแซมบ้านประชาอุทิศ               
 บริษัทซ่อมแซมบ้านลาดพร้าว     
 บริษัทซ่อมแซมบ้านอนุสาวรีย์ชัย         
 บริษัทซ่อมแซมบ้านซ.อารีย์สัมพันธุ์           
 บริษัทซ่อมแซมบ้านอ้อมน้อย       
 บริษัทซ่อมแซมบ้านอ้อมใหญ่         
 บริษัทซ่อมแซมบ้านมหาชัย           
 บริษัทซ่อมแซมบ้านคลองขวาง       
 บริษัทซ่อมแซมบ้านบางมด   
 บริษัทซ่อมแซมบ้านหนองเเขม
14  ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ / ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ โฆษณาหนังสือแนวข้อสอบ / หลังคากันสาดโทร 084-0959884 เมื่อ: พฤษภาคม 20, 2021, 06:10:56 pm
ต่อเติมกันสาดหน้าบ้าน ต่อเติมโครงหลังคาเมทัลชีท ต่อเติมบ้าน รับงานหลังคาโรงรถ ต่อเติมระเบียง ห้องนอน ห้องครัว ผลงานของเรา
ช่างติดตั้งกันสาด
ช่างติดหลังคาไวนิล
ผ้าใบกันแดด
ช่างรางน้ำฝนใกล้ฉัน
หลังคากันสาด
รางน้ำฝนไวนิล
ติดตั้งปล่องดูดควัน
ช่างติดกันสาดเมทัลชีท
ช่างติดหลังคาโปร่งแสง
ช่างทำหลังคาโรงรถ
ต่อเติมหลังคาเมทัลชีทติดต่อสอบถาม

หลังคากันสาดนครพนม 
หลังคากันสาดบึงกาฬ
หลังคากันสาดสกลนคร 
หลังคากันสาดมุกดาหาร 
หลังคากันสาดอุบลราชธานี 
หลังคากันสาดหนองคาย 
หลังคากันสาดอำนาจเจริญ 
หลังคากันสาดหนองบัวลำภู 
หลังคากันสาดศรีสะเกษ 
หลังคากันสาดอุดรธานี 
หลังคากันสาดยโสธร 
หลังคากันสาดเลย 
หลังคากันสาดกาฬสินธุ์ 
หลังคากันสาดร้อยเอ็ด 
หลังคากันสาดมหาสารคาม 
หลังคากันสาดสุรินทร์ 
หลังคากันสาดขอนแก่น
หลังคากันสาดอำนาจเจริญ 
หลังคากันสาดบุรีรัมย์ 
หลังคากันสาดชัยภูมิ 
หลังคากันสาดโคราชนครราชสีมา 
หลังคากันสาดเชียงใหม่ 
หลังคากันสาดเพชรบูรณ์ 
หลังคากันสาด-เชียงราย 
หลังคากันสาดแม่ฮ่องสอน 
หลังคากันสาดพะเยา 
หลังคากันสาดลำพูน 
หลังคากันสาดน่าน 
หลังคากันสาดลำปาง 
หลังคากันสาดพิษณุโลก
หลังคากันสาดแพร่ 
หลังคากันสาดอุตรดิตถ์ 
หลังคากันสาดตาก 
หลังคากันสาดกำแพงเพชร 
หลังคากันสาดพิจิตร 
หลังคากันสาดนครสวรรค์ 
หลังคากันสาดอุทัยธานี 
หลังคากันสาดชัยนาท 
หลังคากันสาดลพบุรี 
หลังคากันสาดสิงห์บุรี 
หลังคากันสาดสุโขทัย
หลังคากันสาดปราจีนบุรี 
หลังคากันสาดสระบุรี 
หลังคากันสาดนครนายก 
หลังคากันสาดนครปฐม
หลังคากันสาดอ่างทอง 
หลังคากันสาดราชบุรี 
หลังคากันสาดสุพรรณบุรี 
หลังคากันสาดอยุธยา 
หลังคากันสาดสมุทรสงคราม 
หลังคากันสาดสมุทรปราการ
หลังคากันสาดสมุทรสาคร 
หลังคากันสาดสระแก้ว 
หลังคากันสาดตราด 
หลังคากันสาดจันทบุรี 
หลังคากันสาดระยอง 
หลังคากันสาดชลบุรี 
หลังคากันสาดฉะเชิงเทรา 
หลังคากันสาดเพชรบุรี 
หลังคากันสาดชุมพร 
หลังคากันสาดระนอง 
หลังคากันสาดสุราษฎร์ธานี 
หลังคากันสาดนครศรีธรรมราช 
หลังคากันสาดพังงา 
หลังคากันสาดกระบี่ 
หลังคากันสาดตรัง 
หลังคากันสาดพัทลุง 
หลังคากันสาดภูเก็ต 
หลังคากันสาดสงขลา

 

กรุงเทพ
หลังคากันสาดคลองตัน 
หลังคากันสาดจรัญสนิทวงศ์
หลังคากันสาดดาวคะนอง 
หลังคากันสาดดินแดง 
หลังคากันสาดธนบุรี 
หลังคากันสาดนวนคร 
หลังคากันสาดนวลจันทร์ 
หลังคากันสาดบางนา 
หลังคากันสาดปทุมวัน 
หลังคากันสาดประชาชื่น 
หลังคากันสาดประตูน้ำ 
หลังคากันสาดปิ่นเกล้า 
หลังคากันสาดพระราม 2 
หลังคากันสาดพระราม 9 
หลังคากันสาดเพชรเกษม 
หลังคากันสาดรัชดาภิเษก
หลังคากันสาดรัชโยธิน
หลังคากันสาดรามคำแหง 
หลังคากันสาดวังหิน 
หลังคากันสาดวัชพล 
หลังคากันสาดสะพานควาย
หลังคากันสาดสาธุประดิษฐ์ 
หลังคากันสาดสามเสน 
หลังคากันสาดสีลม 
หลังคากันสาดสุขาภิบาล 
หลังคากันสาดสุขุมวิท 
หลังคากันสาดสุทธิสาร 
หลังคากันสาดอนุเสาวรีย์ชัย 
หลังคากันสาดอ่อนนุช 
หลังคากันสาดปากเกร็ด
หลังคากันสาดบางใหญ่
หลังคากันสาดคลองหลวง
หลังคากันสาดธัญบุรี
หลังคากันสาดลาดหลุมแก้ว
หลังคากันสาดลำลูกกา
หลังคากันสาดสามโคก
หลังคากันสาดหนองเสือ
หลังคากันสาดกระทุ่มแบน
หลังคากันสาดบางพลี
หลังคากันสาดบางบ่อ
หลังคากันสาดพระประแดง
หลังคากันสาดพุทธมณฑล
หลังคากันสาดสามพราน
หลังคากันสาดเมืองหัวหิน
หลังคากันสาดบางรัก   
หลังคากันสาดสาธร    
หลังคากันสาดเซนส์หลุยส์    
หลังคากันสาดสาธุประดิษฐ์     
หลังคากันสาดบางแค       
หลังคากันสาดภาษีเจริญ      
หลังคากันสาดปิ่นเกล้า     
หลังคากันสาดจรัญ   
หลังคากันสาดบรมราชชนนี   
หลังคากันสาดบางพลัด   
หลังคากันสาดบางอ้อ   
หลังคากันสาดบางกอกน้อย   
หลังคากันสาดบางกอกใหญ่        
หลังคากันสาดคลองสาน      
หลังคากันสาดอิสรภาพ   
หลังคากันสาดสาธร   
หลังคากันสาดสวนผัก   
หลังคากันสาดทุ่งมังกร         
หลังคากันสาดราชพฤกษ์         
หลังคากันสาดชัยพฤกษ์     
หลังคากันสาดกัลปพฤกษ์   
หลังคากันสาดกาญจนาภิเษก      
หลังคากันสาดพุทธมลฑล 
หลังคากันสาดพระราม 2      
หลังคากันสาดท่าพระ 
หลังคากันสาดรัชดาภิเษก       
หลังคากันสาดพระราม 3    
หลังคากันสาดแม้นศรี     
หลังคากันสาดราษฎร์บูรณะ    
หลังคากันสาดดาวคะนอง      
หลังคากันสาดตลาดพลู         
หลังคากันสาดพญาไท    
หลังคากันสาดเจริญ    
หลังคากันสาดปทุมวัน
หลังคากันสาดมาบุญครอง    
หลังคากันสาดสยาม    
หลังคากันสาดศรีย่าน 
หลังคากันสาดเทเวศน์      
หลังคากันสาดทวีวัฒนา     
หลังคากันสาดบางนา     
หลังคากันสาดสี่แยกทศกันต์       
หลังคากันสาดตลิ่งชัน      
หลังคากันสาดสุขุมวิท     
หลังคากันสาดประตูน้ำ     
หลังคากันสาดวุฒากาศ      
หลังคากันสาดจอมทอง       
หลังคากันสาดท่าเกษตร
หลังคากันสาดบางแวก    
หลังคากันสาดบางหว้า    
หลังคากันสาดวงเวียนใหญ่ 
หลังคากันสาดลาดหญ้า     
หลังคากันสาดสำราญราษฎร์     
หลังคากันสาดเสาชิงช้า       
หลังคากันสาดสาธุประดิษฐ์         
หลังคากันสาดซ.วัดลาดปลาดุก        
หลังคากันสาดซ.วัดศรีประวัติ    
หลังคากันสาดสมเด็จเจ้าพระยา   
หลังคากันสาดเจริญนคร   
หลังคากันสาดเพชรเกษม       
หลังคากันสาดบางรัก 
หลังคากันสาดยานนาวา      
หลังคากันสาดเอกชัย      
หลังคากันสาดกำนันแม้น        
หลังคากันสาดเทเวศน์       
หลังคากันสาดเทอดไท        
หลังคากันสาดบางขุนเทียน       
หลังคากันสาดท่าข้าม     
หลังคากันสาดบางบอน      
หลังคากันสาดสุขสวัสดิ์   
หลังคากันสาดทุ่งครุ      
หลังคากันสาดประชาอุทิศ               
หลังคากันสาดลาดพร้าว     
หลังคากันสาดอนุสาวรีย์ชัย         
หลังคากันสาดซ.อารีย์สัมพันธุ์           
หลังคากันสาดอ้อมน้อย       
หลังคากันสาดอ้อมใหญ่          
หลังคากันสาดมหาชัย            
หลังคากันสาดคลองขวาง        
หลังคากันสาดบางมด   
หลังคากันสาดหนองเเขม

15  ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ / ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ โฆษณาหนังสือแนวข้อสอบ / แอร์ไม่เย็นโทร 088-9931044 เมื่อ: พฤษภาคม 20, 2021, 06:01:13 pm
ซ่อมแอร์ด่วน ซ่อมแอร์ราคาถูก" || "ซ่อมแอร์บ้าน ช่างฝีมือดี
ช่างแอร์บ้านล้างแอร์บ้าน ซ่อมแอร์บ้าน ขายแอร์บ้าน ย้ายแอร์ เติมน้ำยาแอร์ ถอดแอร์ ติดตั้งแอร์บ้าน ล้างแอร์ออฟฟิศ จำหน่ายเครื่องปรับอากาศ ทุกรุ่น
ล้างแอร์
ล้างแอร์บ้าน
ล้างแอร์ราคา
ล้างแอร์ใกล้ฉัน
ซ่อมแอร์
แอร์ไม่เย็น
คอมแอร์ไม่ทํางาน
แอร์ไม่เย็นมีแต่ลม
แอร์บ้าน
แอร์ติดเพดานติดต่อสายด่วน

แอร์ไม่เย็นนครพนม 
แอร์ไม่เย็นบึงกาฬ
แอร์ไม่เย็นสกลนคร 
แอร์ไม่เย็นมุกดาหาร 
แอร์ไม่เย็นอุบลราชธานี 
แอร์ไม่เย็นหนองคาย 
แอร์ไม่เย็นอำนาจเจริญ 
แอร์ไม่เย็นหนองบัวลำภู 
แอร์ไม่เย็นศรีสะเกษ 
แอร์ไม่เย็นอุดรธานี 
แอร์ไม่เย็นยโสธร 
แอร์ไม่เย็นเลย 
แอร์ไม่เย็นกาฬสินธุ์ 
แอร์ไม่เย็นร้อยเอ็ด 
แอร์ไม่เย็นมหาสารคาม 
แอร์ไม่เย็นสุรินทร์ 
แอร์ไม่เย็นขอนแก่น
แอร์ไม่เย็นอำนาจเจริญ 
แอร์ไม่เย็นบุรีรัมย์ 
แอร์ไม่เย็นชัยภูมิ 
แอร์ไม่เย็นโคราชนครราชสีมา 
แอร์ไม่เย็นเชียงใหม่ 
แอร์ไม่เย็นเพชรบูรณ์ 
แอร์ไม่เย็น-เชียงราย 
แอร์ไม่เย็นแม่ฮ่องสอน 
แอร์ไม่เย็นพะเยา 
แอร์ไม่เย็นลำพูน 
แอร์ไม่เย็นน่าน 
แอร์ไม่เย็นลำปาง 
แอร์ไม่เย็นพิษณุโลก
แอร์ไม่เย็นแพร่ 
แอร์ไม่เย็นอุตรดิตถ์ 
แอร์ไม่เย็นตาก 
แอร์ไม่เย็นกำแพงเพชร 
แอร์ไม่เย็นพิจิตร 
แอร์ไม่เย็นนครสวรรค์ 
แอร์ไม่เย็นอุทัยธานี 
แอร์ไม่เย็นชัยนาท 
แอร์ไม่เย็นลพบุรี 
แอร์ไม่เย็นสิงห์บุรี 
แอร์ไม่เย็นสุโขทัย
แอร์ไม่เย็นปราจีนบุรี 
แอร์ไม่เย็นสระบุรี 
แอร์ไม่เย็นนครนายก 
แอร์ไม่เย็นนครปฐม
แอร์ไม่เย็นอ่างทอง 
แอร์ไม่เย็นราชบุรี 
แอร์ไม่เย็นสุพรรณบุรี 
แอร์ไม่เย็นอยุธยา 
แอร์ไม่เย็นสมุทรสงคราม 
แอร์ไม่เย็นสมุทรปราการ
แอร์ไม่เย็นสมุทรสาคร 
แอร์ไม่เย็นสระแก้ว 
แอร์ไม่เย็นตราด 
แอร์ไม่เย็นจันทบุรี 
แอร์ไม่เย็นระยอง 
แอร์ไม่เย็นชลบุรี 
แอร์ไม่เย็นฉะเชิงเทรา 
แอร์ไม่เย็นเพชรบุรี 
แอร์ไม่เย็นชุมพร 
แอร์ไม่เย็นระนอง 
แอร์ไม่เย็นสุราษฎร์ธานี 
แอร์ไม่เย็นนครศรีธรรมราช 
แอร์ไม่เย็นพังงา 
แอร์ไม่เย็นกระบี่ 
แอร์ไม่เย็นตรัง 
แอร์ไม่เย็นพัทลุง 
แอร์ไม่เย็นภูเก็ต 
แอร์ไม่เย็นสงขลา

 

กรุงเทพ
แอร์ไม่เย็นคลองตัน 
แอร์ไม่เย็นจรัญสนิทวงศ์
แอร์ไม่เย็นดาวคะนอง 
แอร์ไม่เย็นดินแดง 
แอร์ไม่เย็นธนบุรี 
แอร์ไม่เย็นนวนคร 
แอร์ไม่เย็นนวลจันทร์ 
แอร์ไม่เย็นบางนา 
แอร์ไม่เย็นปทุมวัน 
แอร์ไม่เย็นประชาชื่น 
แอร์ไม่เย็นประตูน้ำ 
แอร์ไม่เย็นปิ่นเกล้า 
แอร์ไม่เย็นพระราม 2 
แอร์ไม่เย็นพระราม 9 
แอร์ไม่เย็นเพชรเกษม 
แอร์ไม่เย็นรัชดาภิเษก
แอร์ไม่เย็นรัชโยธิน
แอร์ไม่เย็นรามคำแหง 
แอร์ไม่เย็นวังหิน 
แอร์ไม่เย็นวัชพล 
แอร์ไม่เย็นสะพานควาย
แอร์ไม่เย็นสาธุประดิษฐ์ 
แอร์ไม่เย็นสามเสน 
แอร์ไม่เย็นสีลม 
แอร์ไม่เย็นสุขาภิบาล 
แอร์ไม่เย็นสุขุมวิท 
แอร์ไม่เย็นสุทธิสาร 
แอร์ไม่เย็นอนุเสาวรีย์ชัย 
แอร์ไม่เย็นอ่อนนุช 
แอร์ไม่เย็นปากเกร็ด
แอร์ไม่เย็นบางใหญ่
แอร์ไม่เย็นคลองหลวง
แอร์ไม่เย็นธัญบุรี
แอร์ไม่เย็นลาดหลุมแก้ว
แอร์ไม่เย็นลำลูกกา
แอร์ไม่เย็นสามโคก
แอร์ไม่เย็นหนองเสือ
แอร์ไม่เย็นกระทุ่มแบน
แอร์ไม่เย็นบางพลี
แอร์ไม่เย็นบางบ่อ
แอร์ไม่เย็นพระประแดง
แอร์ไม่เย็นพุทธมณฑล
แอร์ไม่เย็นสามพราน
แอร์ไม่เย็นเมืองหัวหิน
แอร์ไม่เย็นบางรัก   
แอร์ไม่เย็นสาธร    
แอร์ไม่เย็นเซนส์หลุยส์    
แอร์ไม่เย็นสาธุประดิษฐ์     
แอร์ไม่เย็นบางแค       
แอร์ไม่เย็นภาษีเจริญ      
แอร์ไม่เย็นปิ่นเกล้า     
แอร์ไม่เย็นจรัญ   
แอร์ไม่เย็นบรมราชชนนี   
แอร์ไม่เย็นบางพลัด   
แอร์ไม่เย็นบางอ้อ   
แอร์ไม่เย็นบางกอกน้อย   
แอร์ไม่เย็นบางกอกใหญ่        
แอร์ไม่เย็นคลองสาน      
แอร์ไม่เย็นอิสรภาพ   
แอร์ไม่เย็นสาธร   
แอร์ไม่เย็นสวนผัก   
แอร์ไม่เย็นทุ่งมังกร         
แอร์ไม่เย็นราชพฤกษ์         
แอร์ไม่เย็นชัยพฤกษ์     
แอร์ไม่เย็นกัลปพฤกษ์   
แอร์ไม่เย็นกาญจนาภิเษก      
แอร์ไม่เย็นพุทธมลฑล 
แอร์ไม่เย็นพระราม 2      
แอร์ไม่เย็นท่าพระ 
แอร์ไม่เย็นรัชดาภิเษก       
แอร์ไม่เย็นพระราม 3    
แอร์ไม่เย็นแม้นศรี     
แอร์ไม่เย็นราษฎร์บูรณะ    
แอร์ไม่เย็นดาวคะนอง      
แอร์ไม่เย็นตลาดพลู         
แอร์ไม่เย็นพญาไท    
แอร์ไม่เย็นเจริญ    
แอร์ไม่เย็นปทุมวัน
แอร์ไม่เย็นมาบุญครอง    
แอร์ไม่เย็นสยาม    
แอร์ไม่เย็นศรีย่าน 
แอร์ไม่เย็นเทเวศน์      
แอร์ไม่เย็นทวีวัฒนา     
แอร์ไม่เย็นบางนา     
แอร์ไม่เย็นสี่แยกทศกันต์       
แอร์ไม่เย็นตลิ่งชัน      
แอร์ไม่เย็นสุขุมวิท     
แอร์ไม่เย็นประตูน้ำ     
แอร์ไม่เย็นวุฒากาศ      
แอร์ไม่เย็นจอมทอง       
แอร์ไม่เย็นท่าเกษตร
แอร์ไม่เย็นบางแวก    
แอร์ไม่เย็นบางหว้า    
แอร์ไม่เย็นวงเวียนใหญ่ 
แอร์ไม่เย็นลาดหญ้า     
แอร์ไม่เย็นสำราญราษฎร์     
แอร์ไม่เย็นเสาชิงช้า       
แอร์ไม่เย็นสาธุประดิษฐ์         
แอร์ไม่เย็นซ.วัดลาดปลาดุก        
แอร์ไม่เย็นซ.วัดศรีประวัติ    
แอร์ไม่เย็นสมเด็จเจ้าพระยา   
แอร์ไม่เย็นเจริญนคร   
แอร์ไม่เย็นเพชรเกษม       
แอร์ไม่เย็นบางรัก 
แอร์ไม่เย็นยานนาวา      
แอร์ไม่เย็นเอกชัย      
แอร์ไม่เย็นกำนันแม้น        
แอร์ไม่เย็นเทเวศน์       
แอร์ไม่เย็นเทอดไท        
แอร์ไม่เย็นบางขุนเทียน       
แอร์ไม่เย็นท่าข้าม     
แอร์ไม่เย็นบางบอน      
แอร์ไม่เย็นสุขสวัสดิ์   
แอร์ไม่เย็นทุ่งครุ      
แอร์ไม่เย็นประชาอุทิศ               
แอร์ไม่เย็นลาดพร้าว     
แอร์ไม่เย็นอนุสาวรีย์ชัย         
แอร์ไม่เย็นซ.อารีย์สัมพันธุ์           
แอร์ไม่เย็นอ้อมน้อย       
แอร์ไม่เย็นอ้อมใหญ่          
แอร์ไม่เย็นมหาชัย            
แอร์ไม่เย็นคลองขวาง        
แอร์ไม่เย็นบางมด   
แอร์ไม่เย็นหนองเเขม

หน้า: [1] 2 3 ... 147
Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.19 | SMF © 2011, Simple Machines Valid XHTML 1.0! Valid CSS!
Blue Theme by Nevikup