คณิตศาสตร์ MATHEMATICS

ข้อมูล ศึกษาต่อ สอบบรรจุข้ารางการ รับสมัครงาน => ชีววิทยา => ข้อความที่เริ่มโดย: teach ที่ ตุลาคม 22, 2016, 08:45:16 amหัวข้อ: เฉลย ชีววิทยาเพิ่มเติม เล่ม 5 (สสวท.) คู่มือครู ชีววิทยา เล่ม 5 รายวิชาเพิ่มเติม
เริ่มหัวข้อโดย: teach ที่ ตุลาคม 22, 2016, 08:45:16 am
ดาวโหลด เฉลย ชีววิทยาเพิ่มเติม เล่ม 5 (สสวท.)+ คู่มือครู ชีววิทยา เล่ม 5 รายวิชาเพิ่มเติม (http://www.go-th.com/math/go.php?url=aHR0cDovL3d3dy5zY2ltYXRoLm9yZy9lYm9vay8lZTAlYjglODQlZTAlYjglYjklZTAlYjklODglZTAlYjglYTElZTAlYjglYjclZTAlYjglYWQlZTAlYjglODQlZTAlYjglYTMlZTAlYjglYjkvJWUwJWI4JWE3JWUwJWI4JWI0JWUwJWI4JTk3JWUwJWI4JWEyJWUwJWI4JWIyJWUwJWI4JWE4JWUwJWI4JWIyJWUwJWI4JWFhJWUwJWI4JTk1JWUwJWI4JWEzJWUwJWI5JThjLyVlMCViOCU4YSVlMCViOCViNSVlMCViOCVhNyVlMCViOCVhNyVlMCViOCViNCVlMCViOCU5NyVlMCViOCVhMiVlMCViOCViMiVlMCViOSU4MCVlMCViOCU5ZSVlMCViOCViNCVlMCViOSU4OCVlMCViOCVhMSVlMCViOSU4MCVlMCViOCU5NSVlMCViOCViNCVlMCViOCVhMS0lZTAlYjklODAlZTAlYjglYTUlZTAlYjklODglZTAlYjglYTE1LSVlMCViOCVhMS40LTYvZUJvb2sv)
เฉลย ชีววิทยาเพิ่มเติม เล่ม 5 (สสวท.)
คู่มือครู ชีววิทยา เล่ม 5 รายวิชาเพิ่มเติม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551
อ้างอิงจาก
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
กระทรวงศึกษาธิการ

          การอ้างอิงนี้  ได้อ้างอิงจากเว็บคลังความรู้ scimath โดยคุณครูที่สอนวิชาชีววิทยา สามารถศึกษาจากคู่มือครูในเว็บดังกล่าวนี้ได้ค่ะ  โดยภายในคู่มือครูจะมีทั้งจุดประสงค์การเรียนรู้  แนวความคิดหลัก และเฉลยคำถามท้ายบท ค่ะ

ดาวโหลด เฉลย ชีววิทยาเพิ่มเติม เล่ม 5 (สสวท.)+ คู่มือครู ชีววิทยา เล่ม 5 รายวิชาเพิ่มเติม ได้ที่นี่ค่ะ (http://www.go-th.com/math/go.php?url=aHR0cDovL2Jpby10aC5ibG9nc3BvdC5jb20vMjAxNi8xMC81Lmh0bWw=)

หมายเหตุ  สำหรับใครที่เปิดไม่ได้ แนะนำให้ดาวน์โหลดโปรแกรม Adobe Flash Player ค่ะ  

          โดยจำแนกแต่ละบทดังนี้นะคะ  ซึ่งท่านสามารถศึกษาแต่ละเรื่องได้ตามที่เขียนเลขหน้าไว้ด้านล่างค่ะ

บทที่ 19 ความหลากหลายทางชีวภาพ
     19.1 ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต
     19.2 การศึกษาความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต
         19.2.1 การจัดหมวดหมู่ของสิ่งมีชีวิต
         19.2.2 ชื่อของสิ่งชีวิต
         19.2.3 การระบุชนิด
     19.3 กำเนิดของชีวิต
          19.3.1 กำเนิดของเซลล์โพรคาริโอต
          19.3.2 กำเนิดของเซลล์ยูคาริโอต
     19.4 อาณาจักรของสิ่งมีชีวิต
         19.4.1อาณาจักรมอเนอรา
         19.4.2 อาณาจักรโพรทิสตา
         19.4.3 อาณาจักรพืช
         19.4.4 อาณาจักรฟังไจ
         19.4.5 อาณาจักรสัตว์
     19.5 ความหลากหลายทางชีวภาพในประเทศไทย
     19.6 การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ
แนวการตอบคำถามท้ายบทที่ 19        

บทที่ 20 ประชากร
     20.1 ความหนาแน่นและการแพร่กระจายของประชากร
          20.1.1 ความหนาแน่นของประชากร
          20.1.2 การแพร่กระจายของประชากร
     20.2 ขนาดประชากร
     20.3 รูปแบบการเพิ่มของประชากร
          20.3.1 การเพิ่มของประชากรแบบเอ็กโพเนนเซียล
          20.3.2 การเพิ่มของประชากรแบบลอจิสติก
     20.4 การรอดชีวิตของประชากร
     20.5 ประชากรมนุษย์
          20.5.1 การเติบโตของประชากรมนุษย์
          20.5.2 โครงสร้างอายุประชากรมนุษย์
แนวการตอบคำถามท้ายบทที่ 20    

บทที่ 21 มนุษย์กับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม
     21.1 ทรัพยากรธรรมชาติ การใช้ประโยชน์ ปัญหาและการจัดการ
          21.1.1 ทรัพยากรน้ำ
          21.1.2 ทรัพยากรดิน
          21.1.3 ทรัพยากรอากาศ        
          21.1.4 ทรัพยากรป่าไม้
          21.1.5 ทรัพยากรสัตว์ป่า  
     21.2 หลักการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
     21.3 ชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม
แนวการตอบคำถามท้ายบทที่ 21
(http://www.go-th.com/math/go.php?url=aHR0cDovL2Jpby10aC5ibG9nc3BvdC5jb20vMjAxNi8xMC81Lmh0bWw=)  

อ้างอิงจาก  คู่มือครู ชีววิทยา เล่ม 5 รายวิชาเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี