คณิตศาสตร์ MATHEMATICS

ข้อมูล ศึกษาต่อ สอบบรรจุข้ารางการ รับสมัครงาน => เคมี => ข้อความที่เริ่มโดย: teach ที่ ตุลาคม 22, 2016, 03:29:09 amหัวข้อ: เฉลย เคมีเพิ่มเติม เล่ม 3 (สสวท.) คู่มือครู เคมี เล่ม 3 รายวิชาเพิ่มเติม
เริ่มหัวข้อโดย: teach ที่ ตุลาคม 22, 2016, 03:29:09 am
ดาวโหลด เฉลย เคมีเพิ่มเติม เล่ม 3(สสวท.)+ คู่มือครู เคมี เล่ม 3 รายวิชาเพิ่มเติม  (http://www.go-th.com/math/go.php?url=aHR0cDovL3d3dy5zY2ltYXRoLm9yZy9lYm9vay8lRTAlQjglODQlRTAlQjglQjklRTAlQjklODglRTAlQjglQTElRTAlQjglQjclRTAlQjglQUQlRTAlQjglODQlRTAlQjglQTMlRTAlQjglQjkvJUUwJUI4JUE3JUUwJUI4JUI0JUUwJUI4JTk3JUUwJUI4JUEyJUUwJUI4JUIyJUUwJUI4JUE4JUUwJUI4JUIyJUUwJUI4JUFBJUUwJUI4JTk1JUUwJUI4JUEzJUUwJUI5JThDLyVFMCVCOSU4MCVFMCVCOCU4NCVFMCVCOCVBMSVFMCVCOCVCNSVFMCVCOSU4MCVFMCVCOCU5RSVFMCVCOCVCNCVFMCVCOSU4OCVFMCVCOCVBMSVFMCVCOSU4MCVFMCVCOCU5NSVFMCVCOCVCNCVFMCVCOCVBMS0lRTAlQjklODAlRTAlQjglQTUlRTAlQjklODglRTAlQjglQTEzLSVFMCVCOCVBMS40LTYvaW5kZXguaHRtbA==)
เฉลย เคมีเพิ่มเติม เล่ม 3(สสวท.)
คู่มือครู เคมี เล่ม 3 รายวิชาเพิ่มเติม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551
อ้างอิงจาก
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
กระทรวงศึกษาธิการ

          การอ้างอิงนี้  ได้อ้างอิงจากเว็บคลังความรู้ scimath โดยคุณครูที่สอนวิชาเคมี สามารถศึกษาจากคู่มือครูในเว็บดังกล่าวนี้ได้ค่ะ  โดยภายในคู่มือครูจะมีทั้งจุดประสงค์การเรียนรู้  แนวความคิดหลัก และเฉลยคำถามท้ายบท ค่ะ

ดาวโหลด เฉลย เคมีเพิ่มเติม เล่ม 3(สสวท.)+ คู่มือครู เคมี เล่ม 3 รายวิชาเพิ่มเติม ได้ที่นี่ค่ะ (http://www.go-th.com/math/go.php?url=aHR0cDovL2NoZW0tYW5zLmJsb2dzcG90LmNvbS8yMDE2LzEwL2Jsb2ctcG9zdC5odG1s)

หมายเหตุ  สำหรับใครที่เปิดไม่ได้ แนะนำให้ดาวน์โหลดโปรแกรม Adobe Flash Player ค่ะ  

          โดยจำแนกแต่ละบทดังนี้นะคะ  ซึ่งท่านสามารถศึกษาแต่ละเรื่องได้ตามที่เขียนเลขหน้าไว้ด้านล่างค่ะ

บทที่ 6  อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี
6.1 ความหมายของอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี
เฉลยแบบฝึกหัด 6.1 หน้า 17-21
6.2 แนวคิดเกี่ยวกับการเกิดปฏิกิริยาเคมี
6.3 พลังงานกับการดำเนินไปของปฏิกิริยาเคมี
6.4 ปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี
6.4.1 ความเข้มข้นของสารกับอัตาการเกิดปฏิกิริยาเคมี
6.4.2 พื้นที่ผิวของสารกับอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี
6.4.3 อุณหภูมิกับอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี
เฉลยแบบฝึกหัด 6.2 หน้า 33-36
6.4.4 ตัวเร่งปฏิกิริยาและตัวหน่วงปฏิกิริยาเคมี
เฉลยแบบฝึกหัดท้ายบท หน้า 39-43

บทที่ 7  สมดุลเคมี
7.1 การเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้
7.2 การเปลี่ยนแปลงที่ภาวะสมดุล
7.2.1 สมดุลในปฏิกิริยาเคมี
เฉลยแบบฝึกหัด 7.1 หน้า 59
7.3 ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นของสารต่างๆ ณ ภาวะสมดุล
7.3.1 ค่าคงที่สมดุลกับสมการเคมี
7.3.2 การคำนวณเกี่ยวกับค่าคงที่สมดุล
เฉลยแบบฝึกหัด 7.2 หน้า 61-67
7.4 ปัจจัยที่มีผลต่ภาวะสมดุล
7.4.1 การเปลี่ยนความเข้มข้น
7.4.2 การเปลี่ยนความดันและอุณหภูมิ
7.5 หลักของเลอซาเตอลิเอ
เฉลยแบบฝึกหัด 7.3 หน้า 75-78
7.5.1 การใช้หลักของเลอซาเตอลิเอในอุตสาหกรรม
7.6 สมดุลเคมีในสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม
เฉลยแบบฝึกหัดท้ายบท หน้า 80-86

บทที่ 8  กรด-เบส
8.1 สารละเลายอิเล็กโทรไลต์และนอนอิเล็กโทรไลด์
เฉลยแบบฝึกหัด 8.1 หน้า 104-105
8.2 สารละลายกรดและสารละลายเบส
8.2.1 ไอออนในสารละลายกรด
8.2.2 ไอออนในสารละลายเบส
8.3 ทฤษฎีกรด-เบส
8.3.1 ปฏิกิริยาการให้และรับโปรตอนของสารบางชนิด
8.4 คู่กรด-เบส
เฉลยแบบฝึกหัด 8.2 หน้า 109-113
8.5 การแยกตัวของกรดและเบส
8.5.1 การแตกตัวของกรดแก่และเบสแก่
8.5.2 การแตกตัวของกรดอ่อน
8.5.3 การแตกตัวของเบสอ่อน
เฉลยแบบฝึกหัด 8.3 หน้า 116-121
8.6 การแตกตัวเป็นไอออนของน้ำ
8.6.1 การเปลี่ยนความเข้มข้นของไฮโดรเนียมไอออนและโฮดรอกไซด์ไอออนในน้ำ
เฉลยแบบฝึกหัด 8.4 หน้า 124-127
8.7 pH ของสารละลาย
เฉลยแบบฝึกหัด 8.5 หน้า 128-130
8.8 อินเดิเคเตอร์สำหรับกรด-เบส
8.9 ปฏิกิริยาของกรดและเบส
8.9.1 ปฎิกิริยาระหว่างกรดกับเบส
8.9.1.1 ปฏิกิริยาระหว่างกรดซัลฟิวริกกับแบเรียบไฮดรอกไซด์
8.9.1.2 ปฏิกิริยาระหว่างกรดซัลฟิวริกกับโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์
8.9.2 ปฏิกิริยาของกรดหรือเบสกับสารบางชนิด
เฉลยแบบฝึกหัด 8.6 หน้า 137-138
8.9.3 ปฏิกิริยาไฮโดรลิซิส
เฉลยแบบฝึกหัด 8.7 หน้า 141-143
8.10 การไทเทรตกรด-เบส
8.10.1 อินดิเคเตอร์กับการไทเทรตกรด-เบส
8.10.2 การประยุกต์ใช้วิธีการไทเทตรในชีวิตประจำวัน
เฉลยแบบฝึกหัด 8.8 หน้า 160-166
8.11 สารละลายบับเฟอร์
เฉลยแบบฝึกหัดท้ายบท หน้า 169-193
(http://www.go-th.com/math/go.php?url=aHR0cDovL2NoZW0tYW5zLmJsb2dzcG90LmNvbS8yMDE2LzEwL2Jsb2ctcG9zdC5odG1s)  

อ้างอิงจาก  คู่มือครู เคมี เล่ม 3 รายวิชาเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี