คณิตศาสตร์ MATHEMATICS

ข้อมูล ศึกษาต่อ สอบบรรจุข้ารางการ รับสมัครงาน => เคมี => ข้อความที่เริ่มโดย: teach ที่ ตุลาคม 22, 2016, 03:01:45 amหัวข้อ: เฉลย เคมีเพิ่มเติม เล่ม 2 (สสวท.) คู่มือครู เคมี เล่ม 2 รายวิชาเพิ่มเติม
เริ่มหัวข้อโดย: teach ที่ ตุลาคม 22, 2016, 03:01:45 am
ดาวโหลด เฉลย เคมีเพิ่มเติม เล่ม 2(สสวท.)+ คู่มือครู เคมี เล่ม 2 รายวิชาเพิ่มเติม (http://www.go-th.com/math/go.php?url=aHR0cDovL3d3dy5zY2ltYXRoLm9yZy9lYm9vay8lRTAlQjglODQlRTAlQjglQjklRTAlQjklODglRTAlQjglQTElRTAlQjglQjclRTAlQjglQUQlRTAlQjglODQlRTAlQjglQTMlRTAlQjglQjkvJUUwJUI4JUE3JUUwJUI4JUI0JUUwJUI4JTk3JUUwJUI4JUEyJUUwJUI4JUIyJUUwJUI4JUE4JUUwJUI4JUIyJUUwJUI4JUFBJUUwJUI4JTk1JUUwJUI4JUEzJUUwJUI5JThDLyVFMCVCOSU4MCVFMCVCOCU4NCVFMCVCOCVBMSVFMCVCOCVCNSVFMCVCOSU4MCVFMCVCOCU5RSVFMCVCOCVCNCVFMCVCOSU4OCVFMCVCOCVBMSVFMCVCOSU4MCVFMCVCOCU5NSVFMCVCOCVCNCVFMCVCOCVBMS0lRTAlQjklODAlRTAlQjglQTUlRTAlQjklODglRTAlQjglQTEyLSVFMCVCOCVBMS40LTYvaW5kZXguaHRtbA==)
เฉลย เคมีเพิ่มเติม เล่ม 2(สสวท.)
คู่มือครู เคมี เล่ม 2 รายวิชาเพิ่มเติม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551
อ้างอิงจาก
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
กระทรวงศึกษาธิการ

          การอ้างอิงนี้  ได้อ้างอิงจากเว็บคลังความรู้ scimath โดยคุณครูที่สอนวิชาเคมี สามารถศึกษาจากคู่มือครูในเว็บดังกล่าวนี้ได้ค่ะ  โดยภายในคู่มือครูจะมีทั้งจุดประสงค์การเรียนรู้  แนวความคิดหลัก และเฉลยคำถามท้ายบท ค่ะ

ดาวโหลด เฉลย เคมีเพิ่มเติม เล่ม 2(สสวท.)+ คู่มือครู เคมี เล่ม 2 รายวิชาเพิ่มเติม ได้ที่นี่ค่ะ (http://www.go-th.com/math/go.php?url=aHR0cDovL2NoZW0tYW5zLmJsb2dzcG90LmNvbS8yMDE2LzEwLzIuaHRtbA==)

หมายเหตุ  สำหรับใครที่เปิดไม่ได้ แนะนำให้ดาวน์โหลดโปรแกรม Adobe Flash Player ค่ะ  

          โดยจำแนกแต่ละบทดังนี้นะคะ  ซึ่งท่านสามารถศึกษาแต่ละเรื่องได้ตามที่เขียนเลขหน้าไว้ด้านล่างค่ะ

บทที่ 4  ปริมาณสัมพันธ์
4.1 มวลอะตอม
เฉลยแบบฝึกหัด 4.1 หน้า 18-20
4.2 มวลโมเลกุล
เฉลยแบบฝึกหัด 4.2 หน้า 22-23
4.3 โมล
เฉลยแบบฝึกหัด 4.3 หน้า 25-26
4.3.1 จำนวนโมลกับมวลของสาร
เฉลยแบบฝึกหัด 4.4 หน้า 27-33
4.3.2 ปริมาตรต่อโมลของแก๊ส
4.3.3 ความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนโมล อนุภาค มวล และปริมาตรของแก๊ส
เฉลยแบบฝึกหัด 4.5 หน้า 35-41
4.4 สารละลาย
4.4.1 ความเข้มข้นของสารละลาย
เฉลยแบบฝึกหัด 4.6 หน้า 42-48
4.4.2 การเตรียมสารละลาย
เฉลยแบบฝึกหัด 4.7 หน้า 51-57
4.4.3 สมบัติบางประการของสารละลาย
เฉลยแบบฝึกหัด 4.8 หน้า 65-67
4.5 การคำนวณเกี่ยวกับสูตรเคมี
4.5.1 การคำนวณมวลเป็นร้อยละจากสูตร
เฉลยแบบฝึกหัด 4.9 หน้า 68-70
4.5.2 การคำนวณหาสูตรเอมฟิริคัลและสูตรโมเลกุล
เฉลยแบบฝึกหัด 4.10 หน้า 71-74
4.6 สมการเคมี
เฉลยแบบฝึกหัด 4.11 หน้า 79-80
4.7 การคำนวณปริมาณสารในปฏิกิริยาเคมี
4.7.1 มวลของสารในปฏิกิริยาเคมี
4.7.1.1 กฎทรงมวล
4.7.1.2 กฎสัดส่วนคงที่
เฉลยแบบฝึกหัด 4.12 หน้า 82-84
4.7.2 ปริมาตรของแก๊สในปฏิกิริยาเคมี
4.7.2.1 กฎของเกย์-ลูสแชก
4.7.2.2 กฎของอาโวกาโดร
เฉลยแบบฝึกหัด 4.13 หน้า 89-91
4.7.3 ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณของสารในสมการเคมี
เฉลยแบบฝึกหัด 4.14 หน้า 92-93
4.7.4 สารกำหนดปริมาณ
เฉลยแบบฝึกหัด 4.15 หน้า 94-97
4.7.5 การคำนวณจากสมการเคมีที่เกี่ยวข้องมากกว่าหนึ่งสมการ
เฉลยแบบฝึกหัด 4.16 หน้า 98-99
4.7.6 ผลได้ร้อยละ
เฉลยแบบฝึกหัดท้ายบท หน้า 100-122

บทที่ 5  ของแข็ง  ของเหลว  แก๊ส
5.1 สมบัติของแข็ง
5.2 การจัดเรียงอนุภาคของของแข็ง
5.3 ชนิดของผลึก
5.4 การเปลี่ยนสถานะของของแข็ง
เฉลยแบบฝึกหัด 5.1 หน้า 137-138
5.5 สมบติของของเหลว
5.5.1 ความตึงผิว
5.5.2 การระเหย
5.5.3 ความดันไอกับจุดเดือดของของเหลว
เฉลยแบบฝึกหัด 5.2 หน้า 142-144
5.6 สมบัติของแก๊ส
5.6.1 ความสัมพันธ์ของปริมาตร  ความดัน  และอุณหภูมิของแก๊ส
5.6.1.1 กฎของบอยส์
5.6.1.2 กฎของชาร์ล
5.6.1.3 กฎรวมของแก๊ส
5.6.1.4 กฎแก๊สอุดมคติ
5.6.2 การแพร่ของแก๊ส
5.7 เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับสมบัติของของแข็ง ของเหลว และแก๊ส
เฉลยแบบฝึกหัดท้ายบท หน้า 154-164
(http://www.go-th.com/math/go.php?url=aHR0cDovL2NoZW0tYW5zLmJsb2dzcG90LmNvbS8yMDE2LzEwLzIuaHRtbA==)  

อ้างอิงจาก  คู่มือครู เคมี เล่ม 2 รายวิชาเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี