คณิตศาสตร์ MATHEMATICS

ข้อมูล ศึกษาต่อ สอบบรรจุข้ารางการ รับสมัครงาน => ฟิสิกส์ => ข้อความที่เริ่มโดย: teach ที่ กรกฎาคม 16, 2016, 10:31:46 pmหัวข้อ: เฉลย ฟิสิกส์เพิ่มเติม ม.6 (สสวท.)+คู่มือครู รายวิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม เล่ม 5
เริ่มหัวข้อโดย: teach ที่ กรกฎาคม 16, 2016, 10:31:46 pm
ดาวโหลด เฉลย ฟิสิกส์เพิ่มเติม ม.6 (สสวท.)+คู่มือครู รายวิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม เล่ม 5 (http://www.go-th.com/math/go.php?url=aHR0cDovL3d3dy5zY2ltYXRoLm9yZy9lYm9vay8lZTAlYjglODQlZTAlYjglYjklZTAlYjklODglZTAlYjglYTElZTAlYjglYjclZTAlYjglYWQlZTAlYjglODQlZTAlYjglYTMlZTAlYjglYjkvJWUwJWI4JWE3JWUwJWI4JWI0JWUwJWI4JTk3JWUwJWI4JWEyJWUwJWI4JWIyJWUwJWI4JWE4JWUwJWI4JWIyJWUwJWI4JWFhJWUwJWI4JTk1JWUwJWI4JWEzJWUwJWI5JThjLyVlMCViOCU5ZiVlMCViOCViNCVlMCViOCVhYSVlMCViOCViNCVlMCViOCU4MSVlMCViOCVhYSVlMCViOSU4YyVlMCViOSU4MCVlMCViOCU5ZSVlMCViOCViNCVlMCViOSU4OCVlMCViOCVhMSVlMCViOSU4MCVlMCViOCU5NSVlMCViOCViNCVlMCViOCVhMS0lZTAlYjklODAlZTAlYjglYTUlZTAlYjklODglZTAlYjglYTE1LSVlMCViOCVhMS40LTYvZUJvb2sv)
เฉลย ฟิสิกส์เพิ่มเติม ม.6 (สสวท.)
คู่มือครู รายวิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม เล่ม 5

          การอ้างอิงนี้  ได้อ้างอิงจากเว็บคลังความรู้ scimath โดยคุณครูที่สอนฟิสิกส์ สามารถศึกษาจากคู่มือครูในเว็บดังกล่าวนี้ได้ค่ะ  โดยภายในคู่มือครูจะมีทั้งจุดประสงค์การเรียนรู้  แนวความคิดหลัก และเฉลยคำถามท้ายบท ค่ะ

ดาวโหลด เฉลย ฟิสิกส์เพิ่มเติม ม.6 (สสวท.)+คู่มือครู รายวิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม เล่ม 5 ได้ที่นี่ค่ะ (http://www.go-th.com/math/go.php?url=aHR0cHM6Ly9waHlzaWNzLWFucy5ibG9nc3BvdC5jb20vMjAxNi8wNy82LTUuaHRtbA==)

หมายเหตุ  สำหรับใครที่เปิดไม่ได้ แนะนำให้ดาวน์โหลดโปรแกรม Adobe Flash Player ค่ะ  
    
          โดยจำแนกแต่ละบทดังนี้นะคะ  ซึ่งท่านสามารถศึกษาแต่ละเรื่องได้ตามที่เขียนเลขหน้าไว้ด้านล่างค่ะ

บทที่่ 17 ของไหล  เฉลยคำถามท้ายบท  หน้า 64-90 (http://www.go-th.com/math/go.php?url=aHR0cHM6Ly9waHlzaWNzLWFucy5ibG9nc3BvdC5jb20vMjAxNi8wNy82LTUuaHRtbA==)
          ความหนาแน่น  ความดันในของเหลว กฎพาสคัลและเครื่องอัดไฮดรอลิก  แรงพยุงและหลักอาร์คิมีดีส  ความตึงผิว  ความหนืด  พลศาสตร์ของของไหล  เฉลยแบบฝึกหัดบทที่ 17

บทที่่ 18 ความร้อนและทฤษฎีจลน์ของแก็ส เฉลยคำถามท้ายบท  หน้า 133-167 (http://www.go-th.com/math/go.php?url=aHR0cHM6Ly9waHlzaWNzLWFucy5ibG9nc3BvdC5jb20vMjAxNi8wNy82LTUuaHRtbA==)
           ความร้อน  แก็สอุดมคติ  ทฤษฎีจลน์ของแก็ส พลังงานภายในระบบ  การประยุกต์  เฉลยแบบฝึกหัดบทที่ 18

บทที่ 19 ฟิสิกส์อะตอม  เฉลยคำถามท้ายบท  หน้า 232-255 (http://www.go-th.com/math/go.php?url=aHR0cHM6Ly9waHlzaWNzLWFucy5ibG9nc3BvdC5jb20vMjAxNi8wNy82LTUuaHRtbA==)
            อะตอมและการค้นพบอิเล็กตรอน  แบบจำลองอะตอม  สเปกตรัมของอะตอม  ทฤษฎีอะตอมของไบร์  ทวิภาวะของคลื่นและอนุภาค  กลศาสตร์ควอนตัม  เฉลยแบบฝึกหัดบทที่ 19

บทที่ 20  ฟิสิกส์นิวเคลียร์ เฉลยคำถามท้ายบท  หน้า 297-303 (http://www.go-th.com/math/go.php?url=aHR0cHM6Ly9waHlzaWNzLWFucy5ibG9nc3BvdC5jb20vMjAxNi8wNy82LTUuaHRtbA==)
          การค้นพบกัมมันตภาพรังสี  การเปลี่ยนสภาพนิวเคลียส  การสลายของนิวเคลียสกัมมันตรังสี  ไอโซโทป  เสถียรภาพของนิวเคลียส  ปฏิกิริยานิวเคลียร์  ประโยชน์ของกัมมันตภาพรังสีและพลังงานนิวเคลียร์  รังสีในธรรมชาติ  อันตรายจากรังสีและการป้องกัน  เฉลยแบบฝึกหัดบทที่ 20

อ้างอิงจาก  คู่มือครู  รายวิชาเพิ่มเติม ฟิสิกส์ เล่ม 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี