คณิตศาสตร์ MATHEMATICS

ข้อมูล ศึกษาต่อ สอบบรรจุข้ารางการ รับสมัครงาน => ฟิสิกส์ => ข้อความที่เริ่มโดย: teach ที่ กรกฎาคม 16, 2016, 08:05:49 pmหัวข้อ: เฉลย ฟิสิกส์พื้นฐาน ม.4 (สสวท.)+คู่มือครู รายวิชาฟิสิกส์พื้นฐาน
เริ่มหัวข้อโดย: teach ที่ กรกฎาคม 16, 2016, 08:05:49 pm
ดาวโหลด เฉลย ฟิสิกส์พื้นฐาน ม.4 (สสวท.) + คู่มือครู รายวิชาฟิสิกส์พื้นฐาน (http://www.go-th.com/math/go.php?url=aHR0cDovL3d3dy5zY2ltYXRoLm9yZy9lYm9vay8lZTAlYjglODQlZTAlYjglYjklZTAlYjklODglZTAlYjglYTElZTAlYjglYjclZTAlYjglYWQlZTAlYjglODQlZTAlYjglYTMlZTAlYjglYjkvJWUwJWI4JWE3JWUwJWI4JWI0JWUwJWI4JTk3JWUwJWI4JWEyJWUwJWI4JWIyJWUwJWI4JWE4JWUwJWI4JWIyJWUwJWI4JWFhJWUwJWI4JTk1JWUwJWI4JWEzJWUwJWI5JThjLyVlMCViOCU5ZiVlMCViOCViNCVlMCViOCVhYSVlMCViOCViNCVlMCViOCU4MSVlMCViOCVhYSVlMCViOSU4YyVlMCViOCU5ZSVlMCViOCViNyVlMCViOSU4OSVlMCViOCU5OSVlMCViOCU5MCVlMCViOCViMiVlMCViOCU5OS0lZTAlYjglYTEuNC02L2VCb29rLw==)
เฉลย ฟิสิกส์พื้นฐาน ม.4 (สสวท.)
คู่มือครู รายวิชาฟิสิกส์พื้นฐาน

          การอ้างอิงนี้  ได้อ้างอิงจากเว็บคลังความรู้ scimath โดยคุณครูที่สอนฟิสิกส์ สามารถศึกษาจากคู่มือครูในเว็บดังกล่าวนี้ได้ค่ะ  โดยภายในคู่มือครูจะมีทั้งจุดประสงค์การเรียนรู้  แนวความคิดหลัก และเฉลยคำถามท้ายบท ค่ะ

ดาวโหลด เฉลย ฟิสิกส์พื้นฐาน ม.4 (สสวท.)+คู่มือครู รายวิชาฟิสิกส์พื้นฐาน ได้ที่นี่ค่ะ (http://www.go-th.com/math/go.php?url=aHR0cHM6Ly9waHlzaWNzLWFucy5ibG9nc3BvdC5jb20vMjAxNi8wNy9ibG9nLXBvc3QuaHRtbA==)

หมายเหตุ  สำหรับใครที่เปิดไม่ได้ แนะนำให้ดาวน์โหลดโปรแกรม Adobe Flash Player  ค่ะ  

          โดยจำแนกแต่ละบทดังนี้นะคะ  ซึ่งท่านสามารถศึกษาแต่ละเรื่องได้ตามที่เขียนเลขหน้าไว้ด้านล่างค่ะ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1  การเคลื่อนที่  เฉลยคำถามท้ายบท  หน้า 50-53 (http://www.go-th.com/math/go.php?url=aHR0cHM6Ly9waHlzaWNzLWFucy5ibG9nc3BvdC5jb20vMjAxNi8wNy9ibG9nLXBvc3QuaHRtbA==)
          การเคลื่อนที่แนวตรง    การเคลื่อนแบบโปรเจคไทล์    การเคลื่อนที่แบบวงกลม  การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย

หน่วยการเรียนรู้ที่่ 2 สนามของแรง เฉลยคำถามท้ายบท  หน้า 76-79 (http://www.go-th.com/math/go.php?url=aHR0cHM6Ly9waHlzaWNzLWFucy5ibG9nc3BvdC5jb20vMjAxNi8wNy9ibG9nLXBvc3QuaHRtbA==)
           สนามแม่เหล็ก  สนามไฟฟ้า  สนามโน้มถ่วง

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 คลื่น  เฉลยคำถามท้ายบท  หน้า 106-110 (http://www.go-th.com/math/go.php?url=aHR0cHM6Ly9waHlzaWNzLWFucy5ibG9nc3BvdC5jb20vMjAxNi8wNy9ibG9nLXBvc3QuaHRtbA==)
          คลื่นกล  องค์ประกอบของคลื่น  สมบัติของคลื่น  สมบัติของคลื่นเสียง  เสียงและการได้ยิน   คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4  กัมมันตภาพรังสี และพลังงานนิวเคลียร์ เฉลยคำถามท้ายบท  หน้า 94-98 (http://www.go-th.com/math/go.php?url=aHR0cHM6Ly9waHlzaWNzLWFucy5ibG9nc3BvdC5jb20vMjAxNi8wNy9ibG9nLXBvc3QuaHRtbA==)
          กัมมันตภาพรังสี   รังสีกับมนุษย์  พลังงานนิวเคลียร์

อ้างอิงจาก  คู่มือครู  รายวิชาพื้นฐาน ฟิสิกส์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี